Spring naar inhoud

Over Ons

Vanaf 15 juni 2014  maakt Loca­tie De Goede Her­der deel uit van de RK paro­chie Amstel­land in het dekenaat Ams­ter­dam, dat op zijn beurt deel uit­maakt van het RKbis­dom Haarlem-Amsterdam.

Tot het stich­ten van een paro­chie in Bui­ten­vel­dert werd op 20 januari 1961 opdracht gege­ven aan de bouw­pas­toor pas­toor Drost. Op de eerste steen die werd gelegd op 24 februari 1968 staat de veel­zeg­gende inscrip­tie: “Ik heb u iets te zeg­gen” (Lucas 7,40). Het kerk­ge­bouw werd op 26 okto­ber 1968 gewijd en in gebruik genomen.

De gren­zen van de paro­chie zijn thans: Kalf­jes­laan – Bui­ten­vel­dertselaan – de Boe­le­laan – Europaboulevard/Amstel.

 

WERK­GRO­EPEN

In de paro­chie De Goede Her­der zijn een groot aan­tal vri­jwil­li­gers actief. De activi­tei­ten van de werk­gro­epen wor­den toe­ge­licht onder de inde­ling: vie­ren, leren, die­nen. Deze inde­ling berust op een lange joodse en christe­li­jke traditie.

ONS LOGO

Logo van de Goede Herder ParochieOnze paro­chie De Goede Her­der heeft een fan­tas­tisch logo, dat op pro­fes­sionele wijze is ont­wor­pen. De ont­wer­per, Ger­ard de Vries zali­ger, gaf uit­leg over het ont­s­taan van dit logo.

ONS GEBOUW

Tabernakel in de Goede Herder Parochie
De paro­chie De Goede Her­der is geves­tigd in een bijzon­der vorm­ge­ge­ven gebouw.
Volgens een oude tra­di­tie heeft de plat­te­grond van de kerk de vorm van een kruis. In het mid­den­stuk van de kerk her­kent men de dui­de­li­jke vor­men van een tent en onder de punt van de “tent” is het altaar geplaatst met direct daar­ach­ter de ambo.

Links van het altaar bevindt zich het bol­vor­mige taber­na­kel, ont­wor­pen door Jan Elders. Aan de recht­er­zi­jde een bijzon­der cru­ci­fix van de hand van Lie­sel Bell­mann met daa­ron­der de Gods­lamp: zeven olielam­pen in de vorm van een men­ora.
Rechts naast het altaar staat het kleine maar bijzon­dere orgel van de Goede Her­der kerk. Aan de link­er­zi­jde bevindt zich een beeld van Chris­tus als Goede Her­der. Tege­no­ver dit beeld staat ons Maria­be­eld, omsch­re­ven als Maria met de jonge Jezus.

Direct links van de rech­ter ingang tot de kerk­zaal hangt aan de muur een prach­tig beeld van Chris­tus als Goede Her­der.

De plat­te­grond volgend zien we aan het hoofd van het kruis een glas in loo­draam ont­wor­pen door Jaap Min. In het dak van de “tent” ziet men vier tim­pa­nen, eve­ne­ens uit­ge­vo­erd in glas in lood. Deze zijn later ont­s­taan uit een oor­spron­ke­li­jke schets van Jaap Min en ver­der ont­wor­pen en uit­ge­vo­erd door zijn doch­ter Annet Min.

Het achterste gede­elte van de kerk­zaal, de voet van het kruis dus, is door mid­del van een schuif­deur af te schei­den van de ove­rige ruimte, waar­door een ont­moe­tings­ruimte ont­staat die beschik­baar is voor uiteen­lo­pende activiteiten.

In het­zelfde com­plex bevindt zich de pas­to­rie, van de ker­kruimte geschei­den door een fraai beplante patio die ligt inge­klemd tus­sen de twee delen van het complex.

De ingang aan de Zee­land­straat heeft een oprit om toegang voor rol­stoe­len mogel­ijk te maken.