Spring naar inhoud

Vrienden van de Goede Herder

Stichting Vrienden van de Goede Herder

Sinds 2013 is de Stichting Vrienden van De Goede Herder in het leven geroepen met als doel:
- het beheren van de kerk en pastorie van de parochie de Goede Herder te Amsterdam met de inventaris ten behoeve van de Rooms-katholieke Eredienst.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is als ANBI-instelling geregistreerd bij de Belastingdienst onder het fiscaal nummer 8533.30.888 en is gevestigd aan de Zeelandstraat 25, 1082 BV Amsterdam. In het hierbij gevoegde beleidsplan staan de doelen, welke de stichting voor ogen heeft. Tevens vindt u in de eveneens bijgevoegde akte van oprichting nadere informatie omtrent de bestuurssamenstelling en overige activiteiten van de Stichting. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting is thans slapend en ten behoeve van de Stichting ontvangen revenuen komen rechtstreeks
ten goede aan de Locatie van De Goede Herder. Dit blijkt eveneens uit de bijgevoegde balans en staat van baten en lasten.
Hieronder treft u de verschillende documenten.

Beleidsplan-Stichting
Financieel jaarverslag 2015
Stichtingakte 30 oktober 2013