Spring naar inhoud

Dinsdagmorgen 26 maart 2019 (aanvang 11.00 uur) wordt in onze kerk een eucharistieviering gehouden, waarbij een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvindt (voorgangers pastores Koot en Kint). De meeste van ons staan misschien enigszins beschroomd tegenover het sacrament van de ziekenzalving – vroeger het H. Oliesel genoemd -, omdat volgens hun gevoel oliesel en doodgaan bij elkaar horen. Daarom wordt de ziekenzalving vaak ook lang uitgesteld.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft er echter op willen wijzen, dat het hier om het sacrament van de zieken gaat. Het is niet uitsluitend het sacrament voor degene die in uiterste levensgevaar verkeert, maar juist ook bedoeld voor zieken of ouderen die ervaren dat hun krachten afnemen. Het is om deze reden, dat de ziekenzalving ook wel het sacrament van de derde levensfase wordt genoemd.

Tijdens de ziekenzalving wordt doorgaans een perikoop (bijbelstuk) uit de brief van Jacobus gelezen. Daarin staat het samen-bidden centraal. Vervolgens wordt met olie gezalfd om de zieke verlichting te brengen. De wezenlijke substantie van zalf, olie, vermindert de pijn. Zalf verlicht de zere plek, zodat we weer wat herademen. Zalven is dus niet: voorbereiden op de dood, maar gericht op het leven: verlichting brengen in Jezus’ naam.

De Naam en de Kracht van Jezus, onze Verrezen Heer, wordt tijdens de ziekenzalving naar bijbels gebruik aangeroepen. Zo omringen wij de zieke en de oudere. Wij bidden voor haar/hem en verlichten haar/zijn lijden in de Naam en de Kracht van de Heer. En zo staat er in Jacobus 5, 15: ‘dat het gebed van gelovige mensen (en ook dat van de zieke zelf) de zieke zal redden en dat de Heer hem zal oprichten’. Het gaat dus – zoals we in de Heilige Schrift kunnen lezen – om nieuwe levenskracht.

Zieke en oudere parochianen die willen deelnemen aan de gezamenlijke ziekenzalving op 26 maart kunnen dit via een briefje, telefonisch of mondeling kenbaar maken aan pastor Ph. Kint (020-6420843 of 0613624227). Natuurlijk zijn ook familieleden, vrienden en bekenden van harte welkom bij de viering. Zo ontstaat er nog meer een samen-zijn en wordt de zieke/oudere die gezalfd wordt ondersteund. Ook andere parochianen die niet gezalfd willen worden, worden uitgenodigd. Na afloop van de viering is er de gelegenheid om koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk.

Wilt u meer informatie over de gezamenlijke ziekenzalving, dan is pastor Kint altijd bereid om deze te geven (of telefonisch, of door een bezoek bij u thuis, of misschien bij een ontmoeting in de kerk).

De leader van de serie over Da Vinci kan u niet gemist hebben: Hoe stroomt water. Da Vinci zou zijn bevindingen nauwkeurig hebben vastgelegd. Het filmpje doet me denken aan een foto in de Volkskrant: Een jongen in Niger kijkt het water naar zich toe in dat irrigatiekanaaltje in de Sahel. Het gebied dat we kennen van uitdroging en hongersnood, maar dat nu een verrassende vergroening doormaakt door zorgvuldig omgaan met water. Water, ‘water verandert alles’, het motto van de Bisschoppelijke Vastenactie 2019. De MOWA, die de Vastenactie voor de parochie RK Amstelland coördineert zet zich in voor de projecten van de Bisschoppelijke Vastenactie. Schoon water, maar vooral de toegang tot en ook de kennis om verantwoord om te gaan met water in bepaalde regio’s in Indonesië, Nigeria, Congo, Nicaragua en Sierra Leone. Lees erover in de komende Spirit.

In onze locatie De Goede Herder zullen we traditiegetrouw drie collecte momenten hebben: Aswoensdag, Mid-Vasten en Pasen. We bereiden u vast voor, Pasen valt laat in 2019. We komen er nog op terug. We hopen op een mooi resultaat. De steppe kan drinken zal bloeien en lachen en juichen!

Namens de MOWA Leo van der Vliet

U kunt ze tot en met 13 januari in de bus bij de ingang van de kerk deponeren. Komen er na die datum formulieren binnen als gevolg van een te verwachten na-ijleffect, ze zullen toch worden meegenomen in de beoordeling. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, namens het Parochiebestuur van RK Amstelland, de Locatieraad van De Goede Herder.

Vrijwilligers gevraagd voor de vieringen in De Buitenhof op zaterdagmorgen. Sinds het allereerste begin van het Verpleeghuis De Buitenhof hebben op zaterdagochtend vrijwilligers van De Goede Herder geholpen bij het brengen en halen van de bewoners van - en naar de vieringen in de kapel. De bedoeling is dat een vrijwilliger eens in de drie of vier weken actief is, doorgaans samen met drie of vier anderen. Onze parochiaan Gerhard Elshoff – wie kent hem niet in De Buitenhof - stelt een rooster samen, waarin iedere vrijwilliger op toerbeurt is ingedeeld. Omdat wij eigenlijk toch wel met een tekort aan vrijwilligers op de zaterdag kampen, doen wij een beroep op nieuwe vrijwilligers. Mogelijk ook iets voor u? Het is heel dankbaar om te doen.
Inlichtingen en aanmelding bij pastor Kint (tel. 0613624227).

Beste mensen van DE GOEDE HERDER,
Zoals jullie weten ben ik deze zomer gedurende 3 maanden op Lesbos geweest. Ik heb daar wekelijks op zondag de Eucharistie gevierd samen met de vluchtelingen uit de kampen Moria en Kara Tepe.

Voor en na de viering heb ik veel mensen kunnen spreken en ook begeleiden. Het waren bijzondere ontmoetingen met mensen die na een vaak traumatische vlucht nu op Lesbos vast zitten. Mannen, vrouwen en kinderen die lang moeten wachten om de vluchtelingen status te verkrijgen om daarna verder te reizen naar Europa.

Ik was geraakt hoe deze mensen diepgelovig en met veel vertrouwen bidden en zingen en wat voor een kracht ze putten uit de wekelijkse viering. De vieringen en de ondersteuning van de kerk ter plaatse bieden hoop en verzachten het leed in de vaak onmenselijke en erbarmelijke omstandigheden bij de vluchtelingen.

Hoe jullie financiële bijdragen werden besteed en de vluchtelingen daarmee werden geholpen kunnen jullie in de bijlage lezen. (wordt voor gezorgd) Zie www.goedeherderamsterdam.nl

Met hartelijke dank voor jullie gulle bijdrage groet ik jullie,
Martin Schneeberger

PS. Donaties kunnen overgemaakt worden op IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder voor Lesbos.

Kunt u zich de adventsactie van 2014 nog herinneren? Samen hebben we gespaard voor toiletten op een school in Vijayawada, India. Dit was een groot succes, de toiletten zijn inmiddels niet meer weg te denken en de kinderen en leerkrachten hebben hier nog elke dag veel profijt van. Ook dit jaar komt er weer een adventsactie aan. En wat was ik blij te horen dat de Stichting Derde Wereld Hulp uitgekozen is als goed doel voor onze adventsactie.

Mijn naam is Patricia ten Rouwelaar (28 jaar). Begin 2012 ben ik in aanraking gekomen met de Stichting Derde Wereld Hulp en sindsdien ben ik er al vijf keer naartoe geweest. SDWH zet zich in het oosten van India, in de stad Vijayawada, in voor de allerarmste kinderen van de samenleving. Deze stichting heeft twee kindertehuizen om de kinderen op te vangen: Tulip Garden Hostel (een hostel voor meisjes uit de allerarmste gezinnen) en Tulip Garden Home (een tehuis voor ± 80 weeskinderen).

Tulip Garden Home is gedurende de jaren steeds meer zelfvoorzienend en daarmee duurzaam geworden. Tulip Garden Hostel zit momenteel op een andere locatie. Het gebouw wordt gehuurd. We willen het hostel graag verplaatsen naar het terrein van Tulip Garden Home. Beide huizen op één terrein biedt veel voordelen: geen reistijd, snellere communicatie, geen huur meer en efficiënt gebruik van zonnepanelen en waterzuivering. Beide zullen meer zelfvoorzienend zijn en we versterken de duurzaamheid en zelfstandigheid van heel Tulip Garden. Daarnaast kunnen meer meisjes worden opgevangen in het nieuwe hostel.

Met de komst van het nieuwe hostel, wordt het ook erg belangrijk om naar het vervoer te kijken. In Tulip Garden Home staat een busje waarmee de dagelijkse boodschappen worden gedaan voor beide tehuizen en waarmee kinderen overal naartoe worden gebracht. Dit busje is inmiddels 12 jaar oud en rammelt aan alle kanten. Het lukt niet meer om met dit busje zonder problemen op de Indiase wegen te rijden.

De kosten van een nieuw busje zijn € 7.000,-. Met de hulp van de hele parochie hoop ik in de komende adventsperiode een groot deel van dit bedrag bijeen te sparen, zodat we het busje kunnen aanschaffen. Daarnaast heeft de Stichting natuurlijk ook andere noodzakelijke wensen voor de inrichting van het nieuwe hostel, bijvoorbeeld bedden, tafels, verlichting, gordijnen, een kookplaat en een spoelbak voor in de keuken, enzovoort. Ik hoop dat u mij wilt helpen deze doelen te realiseren?

Al uw bijdragen zijn van harte welkom tijdens de collecte op 2 december. Het is ook mogelijk om uw bijdragen fiscaal aftrekbaar te storten op de bankrekening van Missie Ontwikkelings Werken Amstelland: NL72RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA, Amsterdam, onder vermelding van “Adventsactie India”.

Omdat ik gedurende de advent zelf in India zit, heb ik helaas niet de mogelijkheid u zelf te bezoeken om u meer te vertellen en foto’s te laten zien. Daarom heb ik geregeld dat iemand die nauw betrokken is bij de stichting u tijdens de adventsactie meer komt vertellen over dit mooie project.

Hartelijke Groet,
Patricia ten Rouwelaar.

PS. Meer informatie kunt u vinden op www.sdwh.nl en op patricia.gaatverweg.nl vindt u de blogs die ik heb geschreven toen ik in India was.

In de Spirit van 12 september staat een interview over de gevangenis in Almere. Daar staat een oproep bij van de gevangenispastor over het inzamelen van herenkleding voor de gevangenen. Als ze net opgenomen zijn mogen ze dikwijls alleen met hun advocaat contact hebben. Regelmatig lopen ze dagenlang in dezelfde kleding rond omdat er geen contact met het thuisfront mogelijk is. Het gaat om specifiek herenkleding. zowel, sokken en ondergoed als bovenkleding. Heeft U nog wat liggen? Het wordt verzameld op zondag 16 september in DGH en op zondag 23 september in De Pelgrimskerk (oecumenische dienst). Ik zorg dan wel dat het bij de gevangenen terechtkomt. Alvast mijn dank.

Ypke Broek

De stichting Stap verder heeft een inloophuis aan Hoogoord in Zuidoost, waar inlopen vluchtelingen, staatlozen en buurtbewoners, mensen, die vaak tekort komen in de basisbenodigdheden voor het dagelijks leven. Voor deze groep is een inzamelingsactie van toiletartikelen en lang houdbare levensmiddelen tot medio augustus. Suggestie de 1+1 acties van de supermarkten: één voor uzelf, één voor Stap verder. Inleveren bij de Pelgrimskerk aan Backershagen. Neemt u het mee bij uw zondagse gang naar De Goede Herder, zorgen wij dat het te bestemder plekke komt.

Ons gemengd koor is dringend aan versterking toe, anders houdt het snel op. Het koor wil graag doorgaan en met kwaliteit de vieringen ondersteunen, maar daar hebben we nu echt uw steun bij nodig. Zingt u wel eens mee tijdens de viering? Dan willen we graag van u horen. Gaarne sluiten we aan bij de mogelijkheden die u ziet om met het koor mee te zingen. Bent u toch al regelmatig 's zondags in de kerk en lijkt het u wat om een aantal woensdagen in de maand mee te repeteren? Dan
kunt u als vast lid het koor versterken. Het gemengd koor repeteert drie woensdagen in de maand van 20u tot 21u, met na afloop gezellig samenzijn rond koffie en thee. Gemiddeld zingt het koor twee zondagen in de maand waarbij we vanaf 10 uur inzingen om goed voorbereid de viering in te gaan.

Wilt u wel meezingen, maar wat minder vaak? Ook dan horen we graag van u; we denken aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld elke twee maanden met een versterkt koor een viering extra luister bij te zetten, met één of twee voorafgaande repetities op de woensdagen. De eerste, feestelijke gelegenheid waarbij we dit willen doen is bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de kerk, op 28 oktober 2018.

Heeft u twijfels, bijvoorbeeld over uw stem of over meerstemmig zingen? Deel uw gedachten met Ronald, hij kan samen met u bedenken wat mogelijk is. Kent u iemand anders die we zouden kunnen benaderen? Laat het ons weten.

Help ons mee om het gemengd koor te behouden. Ervaar hoe het is om samen een mooi lied nog mooier te laten klinken. Merk hoe uw stem met eenvoudige aanwijzingen sterker wordt. Beleef de gezelligheid en saamhorigheid van het koor. Spreek Ronald (de dirigent) of Bart (de voorzitter) aan rondom een viering, of mail Bart via blmrijk@gmail.com. "

Zoals u misschien wel weet, houden we doorgaans op zaterdagochtend - één maal per week - een kerkviering in De Buitenhof. De bewoners van De Buitenhof die niet meer op eigen kracht naar de kapel kunnen komen, worden dan door vrijwilligers gehaald en na de viering en het koffiedrinken weer teruggebracht naar hun kamer. Nu is het aantal vrijwilligers in de laatste maanden wat afgenomen en we zoeken daarom naar nieuwe krachten, die hun diensten eens in de drie weken op de zaterdagochtend zouden willen aanbieden.

Iets voor u? De minder mobiele bewoners zijn u dankbaar en erkentelijk. Pastor Kint verschaft nadere informatie (tel. 0613624227)