Spring naar inhoud

Met als Motto:- Ik kom over de Brug voor De Goede Herder.

In het afgelopen jaar is Pater Henk de Vilder ons ontvallen. Phil Kint heeft aangegeven dat hij het iets rustiger aan gaat doen. Daarbij steunen we hem van harte en danken hem voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig kunnen wij in De Goede Herder ook nog rekenen op Lex Koot en Martin Schneeberger. Vanuit Amstelland komen Eugene Jongerden, Eugene Brussee, Ambro Bakker en Dea Broersen ook af en toe bij ons in een viering voorgaan. Ook in de zomer was de kerk goed bezocht en blijven steeds meer parochianen even koffiedrinken na de mis. Dat is goed voor onze gemeenschapszin. Het koor heeft dit jaar ook weer een paar nieuwe leden mogen verwelkomen, dat is goed voor de sfeer tijdens de viering.

U komt al over de brug met vrijwilligerswerk en trouwe bezoeken aan onze kerk, maar daarnaast hopen we dat u ook financieel over de brug wilt komen voor onze locatie, en mee wilt doen aan onze jaarlijkse actie!

Als parochiegemeenschap maken we ons sterk voor een actieve gemeenschap. Onze Paus Franciscus heeft al meermalen laten blijken dat hij lokale geloofsgemeenschappen, waar iedereen elkaar kent en steunt als basis voor de Katholieke Kerk ziet. Laten we met elkaar zorg dragen dat onze gemeenschap op die wijze blijft functioneren.

Uw bijdrage is blijvend nodig!
IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder.

Over het werk van de Caritas Amstelland kunt u lezen in de folder op het info-rek. Via de Sociale netwerken en tips van bijvoorbeeld bezoekersgroepen in de parochie worden noodsituaties van medemensen in Amstelland bekend. Volgens de officiële regelgeving kan niet altijd hulp geboden worden, dan biedt Caritas Amstelland soelaas. Op jaarbasis is daar zo’n 5.000 euro mee gemoeid. Vandaar de collecte om het noodfonds te ondersteunen. Deze wordt in De Goede Herder vanwege de spreiding van de extra collectes pas op 30 juni gehouden.

Van harte aanbevolen. Wilt u geven via de bank, dan graag via bankrekening NL18 INGB 009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland

Bij voorbaat dank, Caritas Amstelland Diakoniegroep DGH

Beste medeparochianen van De Goede Herder,
Ik wil graag een verzoek aan jullie voorleggen voor pastorale ondersteuning aan de vluchtelingen op Lesbos, Griekenland.

Sinds vele jaren kom ik op het eiland Lesbos om vrienden te bezoeken en uit te rusten. Twee jaar werd ik gevraagd om de mis te doen voor de vluchtelingen die verblijven in de kampen rondom de hoofdstad Mitilini. Ik heb toen ervaren hoe belangrijk die vieringen waren voor de groepen vluchtelingen, en ik ben vervolgens gedurende 2 zomers voorgegaan. Inmiddels voel ik mij nauw verbonden met de parochie en de vluchtelingen in Mitilini, en ik wil mij aankomende zomer opnieuw voor hen inzetten.

In de vluchtelingenkampen Moria en Kara Tepe verblijven voornamelijk Syriërs, Afghanen, Irakezen en Afrikanen. Er is beschikbaarheid voor 3.000 vluchtelingen, maar er wonen soms meer dan 8.000 mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Zij wachten op asiel voor de Europese Unie, een procedure die lang duurt en erg onzeker is. Er is in de kampen gebrek aan basisvoorzieningen en de situatie wordt steeds nijpender.

De lokale bevolking van Lesbos is voor het overgrote merendeel Grieks-Orthodox. In Mitilini is ook een katholieke kerk, Maria ten hemelopneming. Deze is in 1843 opgericht door de Franciscanen en valt na hun vertrek in 1979 onder het bisdom Chios. Het is een kleine arme parochie waar voorheen 10 parochianen per week kwamen.

Onder de vluchtelingen zijn veel rooms katholieken. Zij bezoeken wekelijks de vieringen in Mitilini wat betekent dat het kleine kerkje nu altijd vol zit met zo’n 100 vluchtelingen. De vieringen zijn nu in het Engels in plaats van het Grieks en waar mogelijk wordt pastorale ondersteuning geboden. Morele en sociale ondersteuning die voor hen veel betekent.

De bijdragen van de lokale gelovigen zijn onvoldoende om de vieringen voort te kunnen zetten en om gastvrijheid te bieden aan de vluchtelingen. Het gaat dan om een kleine snack, wat te drinken, vervoer en zo nu en dan een gezamenlijk uitstapje.

In juni ga ik opnieuw naar Lesbos om de parochie te ondersteunen. Ik zou het mooi vinden om ook financieel de gastvrijheid van de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. Mijn verzoek aan jullie is of je een bijdrage daaraan zou kunnen leveren.

De minimale onkosten per viering zijn zo’n 210,- euro, dat is op jaarbasis 10.920 euro.

Je bijdrage kun je leveren op zondag 2 juni a.s. tijdens de deurcollecte na de Eucharistieviering, of via bankrekening NL 57 ABNA 0549 3200 40 van DGH onder vermelding van Lesbos.

Bij voorbaat dank, met hartelijke groeten, Martin Schneeberger.

Bernadette Kahindo woont met haar gezin in Kalehe, Congo. Het water dat ze uit de rivier haalt is verontreinigd en veroorzaakt buikpijn en diarree. Een waterfilter veranderde alles: geen ziekte, niet het meeste geld aan medicijnen besteden. Water halen, soms bij putten ver weg; in de sub-Sahara bijvoorbeeld zijn de mensen ontzettend veel tijd kwijt aan het halen van water. Goede watervoorzieningen geven de mensen en hun ingeschakelde kinderen tijdruimte voor zaken als scholing: kennis verwerven o.a. voor het kweken van voedsel, op het gebied van hygiëne, kennis voor het runnen van bedrijfjes. Water de levensbron voor mens, dier en natuur.

De Bisschoppelijke vastenactie heeft vijf ‘water-projecten’ uitgekozen in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. In onze Goede Herder zijn al een aantal collectemomenten geweest, die al een € 1200,- hebben opgebracht. Dan zullen er nog bankoverschrijvingen zijn geweest. Van dat bedrag hebben we nog geen tussenstand. Met Pasen zetten we de kroon op onze Vastenactie in de collectes op Paaszaterdag en Paaszondag en overschrijvingen. Missie OntwikkelingsWerk Amstelland

Uw gift per bank? Dan graag via de rekening van de MOWA:
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie.


Bij voorbaat dank voor uw genereuze bijdragen aan de oplossing van zo’n fundamenteel probleem in diverse delen van de wereld.
Missie OntwikkelingsWerk Amstelland

1+1 gratis: onze grootgrutters beconcurreren elkaar hiermee om u als klant. Maak gebruik van deze acties om de opvanghuizen voor mensen in problematische situaties te ondersteunen. Op 17 april (Palmzondag) zamelen we weer voor het Harriët Tubmanhuis, het Jeannette Noëlhuis, de opvang door de zuster van Moeder Theresa, lang houdbare levensmiddelen, artikelen voor persoonlijke hygiëne, maar ook eenpersoonsbeddengoed in. Op hun websites of in hun nieuwsbrieven staat vaak een lijstje met zaken waarmee ze erg geholpen worden. De steun verruimt ook hun exploitatie. Eventueel een enveloppe met inhoud zal zijn juiste bestemming vinden.

Alvast bedankt voor uw inzet,
Caritas Amstelland

Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien? En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken? Dat ga je ontdekken in The Missionary School, waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan jouw missie!

Een traject voor jou

Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jou de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als leider. De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacramenten en traditie. Met andere woorden, je krijgt inzicht vanuit het Oude en Nieuwe testament waarom we als Katholieke kerk de dingen doen zoals we ze doen. Je begrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je geloof kunt toepassen en doorgeven.

Tijdens de training bespreek je lastige thema’s in het licht van Jezus’ Evangelie. Daarnaast leer je wat missie is en wat de essentiële kenmerken daarvan zijn. Als leider ben je na deze training in staat om proactief te handelen en op een respectvolle wijze je omgeving mee te nemen. Verder weet je hoe je een project opzet, structureert en beheert om samen met een team de gewenste resultaten te bereiken.

Gaandeweg de training zal de focus meer verschuiven naar de missie en ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener- en jongerenwerk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?

The Missionary School is voor jongeren die hun relatie met God willen versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar toekomst. Als je openstaat voor wat de kerk ons meegeeft, hier meer over wilt ontdekken en een hart voor jongeren hebt, dan ben jij degene die bij The Missionary School past.

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons via. info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112635

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE

Dinsdagmorgen 26 maart 2019 (aanvang 11.00 uur) wordt in onze kerk een eucharistieviering gehouden, waarbij een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvindt (voorgangers pastores Koot en Kint). De meeste van ons staan misschien enigszins beschroomd tegenover het sacrament van de ziekenzalving – vroeger het H. Oliesel genoemd -, omdat volgens hun gevoel oliesel en doodgaan bij elkaar horen. Daarom wordt de ziekenzalving vaak ook lang uitgesteld.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft er echter op willen wijzen, dat het hier om het sacrament van de zieken gaat. Het is niet uitsluitend het sacrament voor degene die in uiterste levensgevaar verkeert, maar juist ook bedoeld voor zieken of ouderen die ervaren dat hun krachten afnemen. Het is om deze reden, dat de ziekenzalving ook wel het sacrament van de derde levensfase wordt genoemd.

Tijdens de ziekenzalving wordt doorgaans een perikoop (bijbelstuk) uit de brief van Jacobus gelezen. Daarin staat het samen-bidden centraal. Vervolgens wordt met olie gezalfd om de zieke verlichting te brengen. De wezenlijke substantie van zalf, olie, vermindert de pijn. Zalf verlicht de zere plek, zodat we weer wat herademen. Zalven is dus niet: voorbereiden op de dood, maar gericht op het leven: verlichting brengen in Jezus’ naam.

De Naam en de Kracht van Jezus, onze Verrezen Heer, wordt tijdens de ziekenzalving naar bijbels gebruik aangeroepen. Zo omringen wij de zieke en de oudere. Wij bidden voor haar/hem en verlichten haar/zijn lijden in de Naam en de Kracht van de Heer. En zo staat er in Jacobus 5, 15: ‘dat het gebed van gelovige mensen (en ook dat van de zieke zelf) de zieke zal redden en dat de Heer hem zal oprichten’. Het gaat dus – zoals we in de Heilige Schrift kunnen lezen – om nieuwe levenskracht.

Zieke en oudere parochianen die willen deelnemen aan de gezamenlijke ziekenzalving op 26 maart kunnen dit via een briefje, telefonisch of mondeling kenbaar maken aan pastor Ph. Kint (020-6420843 of 0613624227). Natuurlijk zijn ook familieleden, vrienden en bekenden van harte welkom bij de viering. Zo ontstaat er nog meer een samen-zijn en wordt de zieke/oudere die gezalfd wordt ondersteund. Ook andere parochianen die niet gezalfd willen worden, worden uitgenodigd. Na afloop van de viering is er de gelegenheid om koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk.

Wilt u meer informatie over de gezamenlijke ziekenzalving, dan is pastor Kint altijd bereid om deze te geven (of telefonisch, of door een bezoek bij u thuis, of misschien bij een ontmoeting in de kerk).

De leader van de serie over Da Vinci kan u niet gemist hebben: Hoe stroomt water. Da Vinci zou zijn bevindingen nauwkeurig hebben vastgelegd. Het filmpje doet me denken aan een foto in de Volkskrant: Een jongen in Niger kijkt het water naar zich toe in dat irrigatiekanaaltje in de Sahel. Het gebied dat we kennen van uitdroging en hongersnood, maar dat nu een verrassende vergroening doormaakt door zorgvuldig omgaan met water. Water, ‘water verandert alles’, het motto van de Bisschoppelijke Vastenactie 2019. De MOWA, die de Vastenactie voor de parochie RK Amstelland coördineert zet zich in voor de projecten van de Bisschoppelijke Vastenactie. Schoon water, maar vooral de toegang tot en ook de kennis om verantwoord om te gaan met water in bepaalde regio’s in Indonesië, Nigeria, Congo, Nicaragua en Sierra Leone. Lees erover in de komende Spirit.

In onze locatie De Goede Herder zullen we traditiegetrouw drie collecte momenten hebben: Aswoensdag, Mid-Vasten en Pasen. We bereiden u vast voor, Pasen valt laat in 2019. We komen er nog op terug. We hopen op een mooi resultaat. De steppe kan drinken zal bloeien en lachen en juichen!

Namens de MOWA Leo van der Vliet

U kunt ze tot en met 13 januari in de bus bij de ingang van de kerk deponeren. Komen er na die datum formulieren binnen als gevolg van een te verwachten na-ijleffect, ze zullen toch worden meegenomen in de beoordeling. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, namens het Parochiebestuur van RK Amstelland, de Locatieraad van De Goede Herder.

Vrijwilligers gevraagd voor de vieringen in De Buitenhof op zaterdagmorgen. Sinds het allereerste begin van het Verpleeghuis De Buitenhof hebben op zaterdagochtend vrijwilligers van De Goede Herder geholpen bij het brengen en halen van de bewoners van - en naar de vieringen in de kapel. De bedoeling is dat een vrijwilliger eens in de drie of vier weken actief is, doorgaans samen met drie of vier anderen. Onze parochiaan Gerhard Elshoff – wie kent hem niet in De Buitenhof - stelt een rooster samen, waarin iedere vrijwilliger op toerbeurt is ingedeeld. Omdat wij eigenlijk toch wel met een tekort aan vrijwilligers op de zaterdag kampen, doen wij een beroep op nieuwe vrijwilligers. Mogelijk ook iets voor u? Het is heel dankbaar om te doen.
Inlichtingen en aanmelding bij pastor Kint (tel. 0613624227).