Spring naar inhoud

Beste medeparochianen van De Goede Herder,
Ik wil graag een verzoek aan jullie voorleggen voor pastorale ondersteuning aan de vluchtelingen op Lesbos, Griekenland.

Sinds vele jaren kom ik op het eiland Lesbos om vrienden te bezoeken en uit te rusten. Twee jaar werd ik gevraagd om de mis te doen voor de vluchtelingen die verblijven in de kampen rondom de hoofdstad Mitilini. Ik heb toen ervaren hoe belangrijk die vieringen waren voor de groepen vluchtelingen, en ik ben vervolgens gedurende 2 zomers voorgegaan. Inmiddels voel ik mij nauw verbonden met de parochie en de vluchtelingen in Mitilini, en ik wil mij aankomende zomer opnieuw voor hen inzetten.

In de vluchtelingenkampen Moria en Kara Tepe verblijven voornamelijk Syriërs, Afghanen, Irakezen en Afrikanen. Er is beschikbaarheid voor 3.000 vluchtelingen, maar er wonen soms meer dan 8.000 mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Zij wachten op asiel voor de Europese Unie, een procedure die lang duurt en erg onzeker is. Er is in de kampen gebrek aan basisvoorzieningen en de situatie wordt steeds nijpender.

De lokale bevolking van Lesbos is voor het overgrote merendeel Grieks-Orthodox. In Mitilini is ook een katholieke kerk, Maria ten hemelopneming. Deze is in 1843 opgericht door de Franciscanen en valt na hun vertrek in 1979 onder het bisdom Chios. Het is een kleine arme parochie waar voorheen 10 parochianen per week kwamen.

Onder de vluchtelingen zijn veel rooms katholieken. Zij bezoeken wekelijks de vieringen in Mitilini wat betekent dat het kleine kerkje nu altijd vol zit met zo’n 100 vluchtelingen. De vieringen zijn nu in het Engels in plaats van het Grieks en waar mogelijk wordt pastorale ondersteuning geboden. Morele en sociale ondersteuning die voor hen veel betekent.

De bijdragen van de lokale gelovigen zijn onvoldoende om de vieringen voort te kunnen zetten en om gastvrijheid te bieden aan de vluchtelingen. Het gaat dan om een kleine snack, wat te drinken, vervoer en zo nu en dan een gezamenlijk uitstapje.

In juni ga ik opnieuw naar Lesbos om de parochie te ondersteunen. Ik zou het mooi vinden om ook financieel de gastvrijheid van de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. Mijn verzoek aan jullie is of je een bijdrage daaraan zou kunnen leveren.

De minimale onkosten per viering zijn zo’n 210,- euro, dat is op jaarbasis 10.920 euro.

Je bijdrage kun je leveren op zondag 2 juni a.s. tijdens de deurcollecte na de Eucharistieviering, of via bankrekening NL 57 ABNA 0549 3200 40 van DGH onder vermelding van Lesbos.

Bij voorbaat dank, met hartelijke groeten, Martin Schneeberger.

Bernadette Kahindo woont met haar gezin in Kalehe, Congo. Het water dat ze uit de rivier haalt is verontreinigd en veroorzaakt buikpijn en diarree. Een waterfilter veranderde alles: geen ziekte, niet het meeste geld aan medicijnen besteden. Water halen, soms bij putten ver weg; in de sub-Sahara bijvoorbeeld zijn de mensen ontzettend veel tijd kwijt aan het halen van water. Goede watervoorzieningen geven de mensen en hun ingeschakelde kinderen tijdruimte voor zaken als scholing: kennis verwerven o.a. voor het kweken van voedsel, op het gebied van hygiëne, kennis voor het runnen van bedrijfjes. Water de levensbron voor mens, dier en natuur.

De Bisschoppelijke vastenactie heeft vijf ‘water-projecten’ uitgekozen in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. In onze Goede Herder zijn al een aantal collectemomenten geweest, die al een € 1200,- hebben opgebracht. Dan zullen er nog bankoverschrijvingen zijn geweest. Van dat bedrag hebben we nog geen tussenstand. Met Pasen zetten we de kroon op onze Vastenactie in de collectes op Paaszaterdag en Paaszondag en overschrijvingen. Missie OntwikkelingsWerk Amstelland

Uw gift per bank? Dan graag via de rekening van de MOWA:
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie.


Bij voorbaat dank voor uw genereuze bijdragen aan de oplossing van zo’n fundamenteel probleem in diverse delen van de wereld.
Missie OntwikkelingsWerk Amstelland

1+1 gratis: onze grootgrutters beconcurreren elkaar hiermee om u als klant. Maak gebruik van deze acties om de opvanghuizen voor mensen in problematische situaties te ondersteunen. Op 17 april (Palmzondag) zamelen we weer voor het Harriët Tubmanhuis, het Jeannette Noëlhuis, de opvang door de zuster van Moeder Theresa, lang houdbare levensmiddelen, artikelen voor persoonlijke hygiëne, maar ook eenpersoonsbeddengoed in. Op hun websites of in hun nieuwsbrieven staat vaak een lijstje met zaken waarmee ze erg geholpen worden. De steun verruimt ook hun exploitatie. Eventueel een enveloppe met inhoud zal zijn juiste bestemming vinden.

Alvast bedankt voor uw inzet,
Caritas Amstelland

Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien? En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken? Dat ga je ontdekken in The Missionary School, waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan jouw missie!

Een traject voor jou

Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jou de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als leider. De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacramenten en traditie. Met andere woorden, je krijgt inzicht vanuit het Oude en Nieuwe testament waarom we als Katholieke kerk de dingen doen zoals we ze doen. Je begrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je geloof kunt toepassen en doorgeven.

Tijdens de training bespreek je lastige thema’s in het licht van Jezus’ Evangelie. Daarnaast leer je wat missie is en wat de essentiële kenmerken daarvan zijn. Als leider ben je na deze training in staat om proactief te handelen en op een respectvolle wijze je omgeving mee te nemen. Verder weet je hoe je een project opzet, structureert en beheert om samen met een team de gewenste resultaten te bereiken.

Gaandeweg de training zal de focus meer verschuiven naar de missie en ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener- en jongerenwerk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?

The Missionary School is voor jongeren die hun relatie met God willen versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar toekomst. Als je openstaat voor wat de kerk ons meegeeft, hier meer over wilt ontdekken en een hart voor jongeren hebt, dan ben jij degene die bij The Missionary School past.

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons via. info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112635

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE

Dinsdagmorgen 26 maart 2019 (aanvang 11.00 uur) wordt in onze kerk een eucharistieviering gehouden, waarbij een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvindt (voorgangers pastores Koot en Kint). De meeste van ons staan misschien enigszins beschroomd tegenover het sacrament van de ziekenzalving – vroeger het H. Oliesel genoemd -, omdat volgens hun gevoel oliesel en doodgaan bij elkaar horen. Daarom wordt de ziekenzalving vaak ook lang uitgesteld.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft er echter op willen wijzen, dat het hier om het sacrament van de zieken gaat. Het is niet uitsluitend het sacrament voor degene die in uiterste levensgevaar verkeert, maar juist ook bedoeld voor zieken of ouderen die ervaren dat hun krachten afnemen. Het is om deze reden, dat de ziekenzalving ook wel het sacrament van de derde levensfase wordt genoemd.

Tijdens de ziekenzalving wordt doorgaans een perikoop (bijbelstuk) uit de brief van Jacobus gelezen. Daarin staat het samen-bidden centraal. Vervolgens wordt met olie gezalfd om de zieke verlichting te brengen. De wezenlijke substantie van zalf, olie, vermindert de pijn. Zalf verlicht de zere plek, zodat we weer wat herademen. Zalven is dus niet: voorbereiden op de dood, maar gericht op het leven: verlichting brengen in Jezus’ naam.

De Naam en de Kracht van Jezus, onze Verrezen Heer, wordt tijdens de ziekenzalving naar bijbels gebruik aangeroepen. Zo omringen wij de zieke en de oudere. Wij bidden voor haar/hem en verlichten haar/zijn lijden in de Naam en de Kracht van de Heer. En zo staat er in Jacobus 5, 15: ‘dat het gebed van gelovige mensen (en ook dat van de zieke zelf) de zieke zal redden en dat de Heer hem zal oprichten’. Het gaat dus – zoals we in de Heilige Schrift kunnen lezen – om nieuwe levenskracht.

Zieke en oudere parochianen die willen deelnemen aan de gezamenlijke ziekenzalving op 26 maart kunnen dit via een briefje, telefonisch of mondeling kenbaar maken aan pastor Ph. Kint (020-6420843 of 0613624227). Natuurlijk zijn ook familieleden, vrienden en bekenden van harte welkom bij de viering. Zo ontstaat er nog meer een samen-zijn en wordt de zieke/oudere die gezalfd wordt ondersteund. Ook andere parochianen die niet gezalfd willen worden, worden uitgenodigd. Na afloop van de viering is er de gelegenheid om koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk.

Wilt u meer informatie over de gezamenlijke ziekenzalving, dan is pastor Kint altijd bereid om deze te geven (of telefonisch, of door een bezoek bij u thuis, of misschien bij een ontmoeting in de kerk).

De leader van de serie over Da Vinci kan u niet gemist hebben: Hoe stroomt water. Da Vinci zou zijn bevindingen nauwkeurig hebben vastgelegd. Het filmpje doet me denken aan een foto in de Volkskrant: Een jongen in Niger kijkt het water naar zich toe in dat irrigatiekanaaltje in de Sahel. Het gebied dat we kennen van uitdroging en hongersnood, maar dat nu een verrassende vergroening doormaakt door zorgvuldig omgaan met water. Water, ‘water verandert alles’, het motto van de Bisschoppelijke Vastenactie 2019. De MOWA, die de Vastenactie voor de parochie RK Amstelland coördineert zet zich in voor de projecten van de Bisschoppelijke Vastenactie. Schoon water, maar vooral de toegang tot en ook de kennis om verantwoord om te gaan met water in bepaalde regio’s in Indonesië, Nigeria, Congo, Nicaragua en Sierra Leone. Lees erover in de komende Spirit.

In onze locatie De Goede Herder zullen we traditiegetrouw drie collecte momenten hebben: Aswoensdag, Mid-Vasten en Pasen. We bereiden u vast voor, Pasen valt laat in 2019. We komen er nog op terug. We hopen op een mooi resultaat. De steppe kan drinken zal bloeien en lachen en juichen!

Namens de MOWA Leo van der Vliet

U kunt ze tot en met 13 januari in de bus bij de ingang van de kerk deponeren. Komen er na die datum formulieren binnen als gevolg van een te verwachten na-ijleffect, ze zullen toch worden meegenomen in de beoordeling. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, namens het Parochiebestuur van RK Amstelland, de Locatieraad van De Goede Herder.

Vrijwilligers gevraagd voor de vieringen in De Buitenhof op zaterdagmorgen. Sinds het allereerste begin van het Verpleeghuis De Buitenhof hebben op zaterdagochtend vrijwilligers van De Goede Herder geholpen bij het brengen en halen van de bewoners van - en naar de vieringen in de kapel. De bedoeling is dat een vrijwilliger eens in de drie of vier weken actief is, doorgaans samen met drie of vier anderen. Onze parochiaan Gerhard Elshoff – wie kent hem niet in De Buitenhof - stelt een rooster samen, waarin iedere vrijwilliger op toerbeurt is ingedeeld. Omdat wij eigenlijk toch wel met een tekort aan vrijwilligers op de zaterdag kampen, doen wij een beroep op nieuwe vrijwilligers. Mogelijk ook iets voor u? Het is heel dankbaar om te doen.
Inlichtingen en aanmelding bij pastor Kint (tel. 0613624227).

Beste mensen van DE GOEDE HERDER,
Zoals jullie weten ben ik deze zomer gedurende 3 maanden op Lesbos geweest. Ik heb daar wekelijks op zondag de Eucharistie gevierd samen met de vluchtelingen uit de kampen Moria en Kara Tepe.

Voor en na de viering heb ik veel mensen kunnen spreken en ook begeleiden. Het waren bijzondere ontmoetingen met mensen die na een vaak traumatische vlucht nu op Lesbos vast zitten. Mannen, vrouwen en kinderen die lang moeten wachten om de vluchtelingen status te verkrijgen om daarna verder te reizen naar Europa.

Ik was geraakt hoe deze mensen diepgelovig en met veel vertrouwen bidden en zingen en wat voor een kracht ze putten uit de wekelijkse viering. De vieringen en de ondersteuning van de kerk ter plaatse bieden hoop en verzachten het leed in de vaak onmenselijke en erbarmelijke omstandigheden bij de vluchtelingen.

Hoe jullie financiële bijdragen werden besteed en de vluchtelingen daarmee werden geholpen kunnen jullie in de bijlage lezen. (wordt voor gezorgd) Zie www.goedeherderamsterdam.nl

Met hartelijke dank voor jullie gulle bijdrage groet ik jullie,
Martin Schneeberger

PS. Donaties kunnen overgemaakt worden op IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder voor Lesbos.

Kunt u zich de adventsactie van 2014 nog herinneren? Samen hebben we gespaard voor toiletten op een school in Vijayawada, India. Dit was een groot succes, de toiletten zijn inmiddels niet meer weg te denken en de kinderen en leerkrachten hebben hier nog elke dag veel profijt van. Ook dit jaar komt er weer een adventsactie aan. En wat was ik blij te horen dat de Stichting Derde Wereld Hulp uitgekozen is als goed doel voor onze adventsactie.

Mijn naam is Patricia ten Rouwelaar (28 jaar). Begin 2012 ben ik in aanraking gekomen met de Stichting Derde Wereld Hulp en sindsdien ben ik er al vijf keer naartoe geweest. SDWH zet zich in het oosten van India, in de stad Vijayawada, in voor de allerarmste kinderen van de samenleving. Deze stichting heeft twee kindertehuizen om de kinderen op te vangen: Tulip Garden Hostel (een hostel voor meisjes uit de allerarmste gezinnen) en Tulip Garden Home (een tehuis voor ± 80 weeskinderen).

Tulip Garden Home is gedurende de jaren steeds meer zelfvoorzienend en daarmee duurzaam geworden. Tulip Garden Hostel zit momenteel op een andere locatie. Het gebouw wordt gehuurd. We willen het hostel graag verplaatsen naar het terrein van Tulip Garden Home. Beide huizen op één terrein biedt veel voordelen: geen reistijd, snellere communicatie, geen huur meer en efficiënt gebruik van zonnepanelen en waterzuivering. Beide zullen meer zelfvoorzienend zijn en we versterken de duurzaamheid en zelfstandigheid van heel Tulip Garden. Daarnaast kunnen meer meisjes worden opgevangen in het nieuwe hostel.

Met de komst van het nieuwe hostel, wordt het ook erg belangrijk om naar het vervoer te kijken. In Tulip Garden Home staat een busje waarmee de dagelijkse boodschappen worden gedaan voor beide tehuizen en waarmee kinderen overal naartoe worden gebracht. Dit busje is inmiddels 12 jaar oud en rammelt aan alle kanten. Het lukt niet meer om met dit busje zonder problemen op de Indiase wegen te rijden.

De kosten van een nieuw busje zijn € 7.000,-. Met de hulp van de hele parochie hoop ik in de komende adventsperiode een groot deel van dit bedrag bijeen te sparen, zodat we het busje kunnen aanschaffen. Daarnaast heeft de Stichting natuurlijk ook andere noodzakelijke wensen voor de inrichting van het nieuwe hostel, bijvoorbeeld bedden, tafels, verlichting, gordijnen, een kookplaat en een spoelbak voor in de keuken, enzovoort. Ik hoop dat u mij wilt helpen deze doelen te realiseren?

Al uw bijdragen zijn van harte welkom tijdens de collecte op 2 december. Het is ook mogelijk om uw bijdragen fiscaal aftrekbaar te storten op de bankrekening van Missie Ontwikkelings Werken Amstelland: NL72RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA, Amsterdam, onder vermelding van “Adventsactie India”.

Omdat ik gedurende de advent zelf in India zit, heb ik helaas niet de mogelijkheid u zelf te bezoeken om u meer te vertellen en foto’s te laten zien. Daarom heb ik geregeld dat iemand die nauw betrokken is bij de stichting u tijdens de adventsactie meer komt vertellen over dit mooie project.

Hartelijke Groet,
Patricia ten Rouwelaar.

PS. Meer informatie kunt u vinden op www.sdwh.nl en op patricia.gaatverweg.nl vindt u de blogs die ik heb geschreven toen ik in India was.