Spring naar inhoud

Parochiebijdragen

Bijdragen kunnen overgemaakt op:
IBAN nr: NL57ABNA0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder.

Giften voor de locatie de Goede Herder:
Gaarne vermelden: Locatie de Goede Herder. Zonder speciale vermelding is de bijdrage voor hele RK parochie Amstelland, waar wij vanaf juni 2014 onderdeel van uitmaken.

Alle bestaande parochierekeningen blijven gewoon functioneren.

Perio­dieke over­schrij­vin­gen hel­pen ons om de bank­kos­ten laag te houden.

Onze pen­ning­mees­ter heeft een bro­chure opge­steld naar aan­lei­ding van vra­gen van paro­chia­nen over gif­ten, schen­kin­gen, lega­ten en erf­stel­lin­gen. De bro­chure Gedenk uw Paro­chie (PDF, 58Kb) ver­telt u daar alles over.

Lees ook het bericht van de penningmeester over strengere regels belastingaftrek.