Pastoraal gesprek

Door de sluiting van alle kerklocaties van parochie Amstelland tot 1 juni, zijn de momenten van ontmoeting met pastores weggevallen.
Als u in deze periode behoefte heeft aan een pastoraal gesprek met een van de pastores, dan kunt hen rechtstreeks bereiken op de volgende telefoonnummers:

Deken Ambro Bakker s.m.a. 06 51 20 85 49
Deken Eugène Jongerden 06 51 26 57 24
pastor Paul Koopman (020) 641 75 18
pastor Eugène Brussee (020) 496 13 20
pastor Dea Broersen 06 25 02 14 17

Mededeling

De versoepeling van de corona maatregelen, ook voor de kerken, heeft geleid tot nieuwe adviezen van de bisschoppen. Momenteel werken pastores, parochiebestuur en locaties hard aan de lokale invulling daarvan binnen de geloofsgemeenschappen van parochie RK Amstelland. Er is al het nodige voorwerk verricht, maar één en ander vraagt natuurlijk om een weloverwogen afstemming en goed doordacht maatwerk. Dat kost nog even wat tijd, maar wij houden u uiteraard zo actueel mogelijk op de hoogte.

Hartelijke groet,
Pastoraal team

Vieringen op zondag live op Amstelveense TV uitgezonden
RTVA

Rechtstreekse uitzending zonder parochianen vanuit onze parochie:
zondag 31 mei 2020 Hoogfeest van Pinksteren vanuit de Titus Brandsma kerk
De viering wordt voorgegaan door Deken Eugene Jongerden diaken Paul Koopman en pastor Dea Broersen

Download liturgieboekje
Download handleiding digitale collecte

Woord ter bemoediging

Beste parochianen,

coronaviruswij leven in een onzekere tijd. Het corona­virus lijkt de samenleving tot stilstand te brengen. Veel mensen maken zich zorgen. Op dit moment leeft veel onzekerheid: hoe­veel mensen zullen ziek worden, hoeveel mensen zullen door het virus sterven, hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen, en wat betekent het virus voor de werkgelegen­heid en onze bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord op krijgen.

Om de verspreiding van het virus in te dammen, hebben de Nederlands bisschoppen een moeilijk besluit genomen. In het weekend worden in onze kerken, tenminste tot het einde van deze maand maart geen publieke liturgische viering meer gehouden. De eredienst aan God mag toch geen bron van besmetting worden. Maar deze maatregel heeft ook een andere kant. Het nodigt ons ook uit om op andere manieren onze verbondenheid met elkaar en met de Heer gestalte te geven. Wij stellen het heel erg op prijs dat de lokale omroep Amstelveen ons de gelegenheid geeft om zondagmorgen thuis deze viering te kunnen bijwonen. De eucharistievie­ring, waarin ondergetekende en pastor Dea Broersen voorgaan in het Noorddamcentrum, is niet toegankelijk voor parochianen, maar de mogelijkheid om met alle katholieke locaties van Amstelland via de tv in een en dezelfde viering met elkaar verbonden te zijn, zal bijdragen tot een toenemende verzustering en verbroedering.

In deze viering willen wij in het bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunnen wij veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij, ook in deze tijd, elkaar nabij blijven, en er vooral zijn voor hen die er alleen voorstaan. Wij hopen en bidden dat wij ons veilig mogen blijven voelen bij elkaar en bij de goede God. In Christus toont God zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijven wij daarom bijzonder met elkaar verbonden. Namens het pastoresteam en de leden van ons parochiebestuur wensen wij u een zorgzame tijd toe. En in dit uur wensen wij u zondag ook een hartelijke inspirerende viering die vooral in het teken zal staan van de Derde Zondag van de Veertigdagentijd, waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen Jezus en een publieke vrouw bij de bron.

Deken Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam
Pastoor RK Amstelland

Beste parochianen,
Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a.Het blijft onwerkelijk dat de meeste contacten met u tegenwoordig per telefoon en andere media plaatsvinden. Die gesprekken zijn meestal uitgebreid, zeker als het gaat om parochianen die alleen dag en nacht in hun huis verblijven. Met verschillende parochianen heb ik gesprekken gehad over de vraag of wij de coronavirus moeten zien als een straf van God voor onze levenswijze. Als God goed is en almachtig, waarom heeft Hij dan zoiets als een coronavirus geschapen? Waarom houdt hij dat niet tegen? Waarom zijn er zoveel mensen, wereldwijd, die het leven moesten laten? Ik ben te rade gegaan bij Jezus van Nazareth. Dan gaat het om Iemand die zijn leven moest geven vanwege de fantastische boodschap die Hij had. Waarom heeft zijn hemelse Vader God dat lijden toegelaten?

lees de hele tekst…..

Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam


Beste mensen,

We hebben te maken met heftige en ingrijpende situaties, wereldwijd, en ook in de Nederlandse maatschappij en het kerkelijk leven. De bisschoppen hebben zich gebogen over de gevolgen voor de gelovigen in ons bisdom en is de volgende communicatie hier vanmorgen over uitgegaan.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot en met 1 juni afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht
  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 1juni, ook de volgende maatregelen
  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast;
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast;
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen;
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.
Tv-mis en Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria doordeweeks een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend wordt een Eucharistieviering uitgezonden op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Namens Pastorale team en Parochiebestuur,

Ambro Bakker s.m.a.
Deken van Amsterdam
Pastoor van RK Amstelland


COVI-19Weekenddiensten tot 1 juni afgelast

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot 1 juni afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

Parochie Amstelland geeft aan deze oproep gehoor en last alle diensten in de weekenden af.

Bron: Bisdom Haarlem-Amsterdam

Ook de Stille Omgang is afgelast. Bron: www.stille-omgang.nl/


Brug slaan

Bruggenbouwer

Over de brug

2020

Een nieuw jaar ligt er voor ons. De afgelopen dagen is er een brug geslagen van het ene jaar 2019 naar het nieuwe jaar 2020. Wanneer je de brug letterlijk visueel voor je geest haalt dan is in mijn beleving de ene zijde langer dan de andere zijde. De zijde van het bekende is langer omdat dat de zijde is van het afgelopen jaar of jaren, het verleden, om het zomaar uit te drukken. De andere zijde is net aan de overkant maar er moet verder nog een weg afgelegd gaan worden in het verlengde van de overzijde van de brug. Op dat punt staan wij nu met elkaar en samen gaan wij de weg in het nieuwe aanleggen. Maar hoe gaan we verder en wat nemen wij mee van het verleden aan positieve inzichten voor het heden. Lees meer…

JAARTHEMA 2019-2020 – KOM OVER DE BRUG

Kom over de brugIn het pastorale jaar 2019-2020 willen wij in ons pastoraal beleid ons laten leiden door een inspirerend jaarthema. Een thema dat ons verbindt in onze samenwerking tussen onze vijf geloofsgemeenschappen die samen de parochie RK Amstelland vormen. Als pastores hebben wij gekozen voor het thema ‘Kom over de brug’. U zult over dit thema het komend jaar ongetwijfeld meer vernemen.

Waarom het thema ‘kom over de brug’?
Dat is de keuze die onze wereld sterk bezighoudt, Willen we, ook als geloofsgemeenschap bruggenbouwers zijn of bouwen we liever muren om ons heen?

Na de Tweede Wereldoorlog besloten Walter Ulbricht en de Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov in 1961 een lange muur te bouwen, die Oost- en West-Berlijn van elkaar moesten scheiden. Een muur met een lengte van 168 km. Een deel daarvan (45 km) wordt ‘de Berlijnse Muur’ genoemd. De soms honderd meter brede muur werd zwaarbewaakt. Tijdens de vluchtacties kwamen minstens 138 mensen om het leven. Deze muur kreeg de naam van ‘ijzeren gordijn’ en is het symbool geworden van de Koude Oorlog. Wat waren we blij dat in 1989 de muur werd afgebroken. De Koude oorlog was voorbij. Maar de vreugde was van korte duur. Er worden overal weer nieuwe muren gebouwd, tussen landen, volkeren en culturen, tussen arm en rijk, blank en zwart en geel. Wat is het toch dat we steeds weer bezig zijn muren om ons heen te bouwen?

Onze wereld is behoorlijk in beweging. Spanningen nemen toe, niet alleen in landen die ver van ons bed zijn, ook onze eigen samenleving lijkt wat aan het verruwen te zijn. In de politiek, in onderlinge gesprekken laten we het liefst onze eigen haan koning kraaien. De taal lijkt harder aan het worden, minder diplomatisch en steeds meer ‘tegen’ dan ‘met’. Het Hollandse Poldermodel (vooral met elkaar in gesprek blijven) is al lang geen hot item meer. En in hoeverre zijn wij zelf in staat zijn om bruggen te blijven slaan, over de brug komen, met elkaar in gesprek blijven, en er samen proberen uit te komen.

Bruggen bouwen. In Nederland weten we daarvan toch mee te praten. Bij ons barst het van de bruggen. Alleen Amsterdam heeft momenteel 1539 bruggen, waarvan er 252 in de binnenstad liggen. Er is zelfs één plek, waar je vanuit de rondvaartboot een prachtig doorzicht hebt door zeven bruggen. Het water is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam, dat ook wel het ‘Venetië van het Noorden’ genoemd wordt.

Niet voor niets beschikken we in ons land over zoveel spreekwoorden die met bruggen te maken. Om die te begrijpen, moeten we dan wel over de brug komen, elkaar over de brug helpen, ook al lijkt dat soms een brug te ver. En de brug niet ophalen, niet afbreken Bruggen slaan tussen twee partijen, ook al is dat een draaibrug, een ophaalbrug, een wipbrug, of een rolbrug. Rustig blijven ook als de bruggen te lang openstaan. Maar als ik dat zeg kan ik vaak praten als Brugman. Soms sta je net als je auto een tijdje op de brug. En dan rustig blijven wat er ook gebeurt, want we hebben met elkaar een brugfunctie. We zijn als een soort brugwachters, als kapiteins is onze plaats midden op de brug.

Het woord brug hoort bij onze Hollandse cultuur met zijn vele waterstromen. Onze Bijbel is vaak minder scheutig met het woord ‘brug’. Maar dat wil niet zeggen dat het woord Brug in de Bijbel niet voorkomt. Integendeel: de Babyloniërs wilden een toren (een brug) bouwen tussen de aarde en de hemel. Maar de toren stortte in, want een brug tussen aarde en hemel wordt niet door mensen, maar door God gebouwd. En dan het verhaal van Noach en zijn ark. Er verscheen aan de hemel een teken, een regenboog. God zelf sluit een nieuw verbond met Noach en slaat een brug naar de mensen toe. En kijk eens naar het optreden van Jezus. Voor Hem is het de brug naar de Liefde. Als geen ander slaat Hij bruggen, naar God, naar de mensen om Hem heen en spoort ons aan, ook een gelovige brug te slaan naar zichzelf. Door een brug te slaan naar de tollenaar Zacheüs, naar de Samaritaanse, naar het hoertje bij de bron, en dat in een ontwapenende houding, nodigt hij mensen uit om over de brug te komen. Hij lijkt het uit te schreeuwen: in Gods Naam: lieve mensen, kom asjeblieft over de brug!

Bruggen tussen God en ons? Maar niemand weet toch hoe God er toch uitziet? Sint Augustinus vertelde eens het volgende: ‘van de Romeinse keizer Trajanus wordt verteld dat hij eens tegen de Joodse rabbi Jozua zei: als die God er is, in wie u zegt te geloven, laat hem mij dan zien’. Waarop rabbi Jozua de keizer vroeg eens naar de zon te kijken. Trajanus antwoordde dat zijn ogen verblind zouden worden als hij recht in de zon zou kijken. ‘Maar de zon’, zei Jozua, ‘is slechts een werkstuk van God. Als het zien daarvan uw ogen zou verblinden, hoeveel te meer zou het zien van de Schepper van hemel en aarde, u verblinden’

Niemand heeft God ooit gezien, zegt Johannes, maar we komen hem tegen in de Brug van de Liefde. Jezus leefde van Liefde. Daarom durft Hij ook te zeggen: ‘Filippus, wie Mij (aan het werk) gezien heeft, die heeft (het gezicht van) de Vader gezien’ (Joh.14:9) In Jezus en zijn Liefde komen we het gezicht van de Vader op het spoor, want God is Liefde. Een man als de H. Augustinus heeft deze liefde ook zelf doorleefd, een liefde waarin hij ons rijkelijk wil laten delen. In het jaar 400 schrijft hij: ‘Niemand kan zeggen welk gelaat, welke vorm, welke gestalte, welke voeten of welke handen de liefde heeft. Toch heeft de liefde voeten, want die brengen ons naar de Kerk. Toch heeft zij handen, want die strekken zich uit naar de armen. Toch heeft zij ogen, want die zien wie in nood verkeert: ‘Gelukkig de mens die bezorgd is voor zwakken en armen’, De liefde heeft ook oren, want de Heer zegt: ‘Wie oren heeft om te horen, hij luistere’ (Lk. 8:8). Woon in de liefde en zij zal in u wonen; blijf in de liefde en zij zal in u blijven. De volheid van de wet is de liefde’. (Rom.13:8 en 13:10).

Als Augustinus het begrip ‘brug’ hanteert in verband met de Kerk, dan roept hij meteen ook het beeld op van de afgrond. We denken aan een brug die gespannen is over diepe ravijnen. Vanuit de afgrond van het kwaad schreeuwen we om vergeving en barmhartigheid. Die brug is er, ook in onze tijd, ook voor hen die na ons komen. Augustinus zegt in zijn preek over psalm 60: ‘Wees niet jaloers op al diegenen die na jou moeten komen in de loop der jaren. En, als je zelf de brug gepasseerd bent, wil de brug van barmhartigheid dan niet afbreken. De brug moet voor altijd overeind blijven’. Bruggen slaan, een brug als houvast en een steun voor ons allemaal. Tenslotte nog ‘n wijs advies van de bruggenbouwer H. Augustinus:

Bemin en doe wat je wilt:
Wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
Wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,
Wil je corrigeren, doe het uit liefde,
Wil je vergeven, vergeef uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart
Want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.

Wij wensen u een goed en vruchtbaar pastoraal jaar 2019-2020 toe.
Het pastoraal team van RK Amstelland.


Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a.
Pastor Dea Broersen
Pastor Eugène Brussee
Pastoor Eugène Jongerden
Pastor Paul Koopman


GOUDEN JUBILEUM TITUS BRANDSMAKERK – AMSTELVEEN

zondag 3 november 2019
2 Timotheüs 2:3-13 en
Lucas 6:27-36

Z. Titus BrandsmaOp zondag 3 november 1985 werd de patroon van o.a. onze fraaie Titus Brandsmakerk in de Sint-Pieter in Rome door paus Johannes Paulus II zaligverklaard. Destijds was ik hoofd godsdienst van de KRO-RKK-radio en heb vanuit de Sint-Pieter commentaar gegeven bij deze heel bijzonder viering. De immense Sint-Pieter was vrijwel gevuld, met natuurlijk ook heel veel Nederlanders, met veel mensen die bij hun geboorte de naam Titus kregen.

Ik zat in hetzelfde hotel als Louis Frequin, die toen eindredacteur was van dagblad de Gelderlander. Hij heeft toen een paar boekjes geschreven over zijn eigen moeilijke en behoorlijk zware oorlogsjaren. (‘Ga maar slapen’ en ‘Volgende patiënt’). Door zijn eigen ervaringen in de oorlog was Louis Frequin bijzonder geraakt door de lotgevallen van de Karmeliet Titus Brandsma Daarom heeft hij een van zijn kinderen dan ook de naam Titus gegeven, zijn broer is de bekende Willibrord Frequin. Natuurlijk was ook deze Titus, die momenteel huisarts is in Alkmaar, bij de zaligverklaring zichtbaar aanwezig.
lees meer…

Geef een reactie