Korte terugblik op ontwikkelingen in Regio Amstelland

Beste mensen,

Aan mij is gevraagd om even terug te kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Het is voor mij moeilijk om terug te kijken, want ik kijk liever positief vooruit. Maar ik begrijp dat op een middag als deze het goed is om uitgebreid stil te staan bij de ontwikkelingen van de afgelopen 13 jaren: van sept 2001 tot en met september 2014. Van 7 parochies in de regio Amstelland naar 1 RK parochie Amstelland. Het is logisch dat ik een bestuurlijke bril opzet bij mijn terugblik en niet alle punten kan memoreren. Daarvoor vraag ik uw begrip. Toch zal ik proberen om in korte tijd een beeld te schetsen van enkele in mijn ogen belangrijke gebeurtenissen.

Vanaf 1998 kwamen de vicevoorzitters onder leiding van Peter Verstraten informeel bijeen. In 2001 kwamen Camiel Kat en ik daar als vicevoorzitter en bestuurslid van De Goede Herderkerk bij. Het echter werk begon met de regionale ontmoetingsdag op 19 april 2008 op het landgoed Nyenrode in Breukelen. Daar bleek consensus te bestaan om een werkgroep Kerktoekomst samen te stellen onder leiding van Casper Stevens. Een overlegstructuur werd aangebracht: een regiobestuur bestaande uit de vicevoorzitters met een regioraad, waarin twee vertegenwoordigers van de parochiebesturen het werk van het regiobestuur ging controleren. Maandelijks kwam het regiobestuur bijeen en een of twee keer per jaar kwam de regioraad bijeen om de plannen van de samenwerking te bespreken.

Op 28 januari 2009 kwam het rapport Stevens uit met de titel: “RK Amstelland vitaal op weg naar 2016”. In het rapport werd door de werkgroep geadviseerd om te werken aan de volgende aanbevelingspunten: de vorming van 1 verzorgingsgebied, de vorming van 1 parochie Amstelland onder leiding van 1 parochiebestuur, door het onvoorwaardelijk en onherroepelijk samengaan voor 1 januari 2012 en om de gebouwendiscussie nog even niet aan de orde te stellen.

Helaas was het rapport Stevens nog niet uitvoerbaar. We dachten dat samenwerking in 1 klap naar 1 parochie niet mogelijk was, dus besloten we om bilaterale vormen van samenwerking te zoeken: Heilige Anna en Titus, Heilige Geest en Bovenkerk, en Augustinus en De Goede Herder, maar ook de Titus en De Goede Herder.

In de zomer van 2009 moest de Urbanuskerk in Bovenkerk plotseling dicht en werden de parochianen van de Urbanuskerk op 22 augustus 2009 in de Heilige Geestkerk welkom geheten. Dat was een mooi moment om met de samenwerking van de Heilige Geest en Urbanus Bovenkerk een personele unie te maken. Ik heb een aantal keren met een microfoon in de Heilige Geestkerk mogen staan om vragen van de parochianen door het uniebestuur te doen beantwoorden.

Ook werd de samenwerking voorzichtig zichtbaar: na 10 jaar praten hadden we een gezamenlijk eerste communie- en vormsel traject, een regiosecretaris en kwam er een glossy kerstmagazine uit. De Urbanus Ouderkerk begon met de gemeente te praten over het verkopen van ontroerend goed. Ook was er veel aandacht van Harry Lammers voor de verkoop van de Heilige Annakerk aan Rijkswaterstaat wegens de verbreding van de A9 en op 8 mei 2011 was de mooie slotviering.

Maar er waren ook beren op de weg: In juni 2011 werd met de Diocesane Commissie voor Regiovorming en Kerkopbouw gesproken, waarna een brief werd ontvangen, waarin stond dat De Goede Herderkerk en Heilige Geestkerk op korte termijn moesten sluiten, want het bisdom ging A, B en C kerken benoemen. Het werd ook duidelijk dat het bisdom monumentale gebouwen wenste te behouden.

De dreigende sluiting van De Goede Herderkerk was niet goed voor de samenwerking in de regio, maar ook gaf het opstappen van Harry Lammers en penningmeester Rob Bovenlander uit het regiobestuur een versterking aan alle negatieve gedachten.

Langzaam werd duidelijk dat de federale structuur van het regiobestuur de samenwerking niet verder kon brengen. Elke vicevoorzitter kon namelijk zijn veto uitspreken. Ook de samenwerking in duo’s of tandems zou erg lang gaan duren. In de zomer van 2012 kregen de vertegenwoordigers van de Urbanus Bovenkerk/Heilige Geest, Titus Brandsma/Heilige Anna en Augustinus van hun parochiebesturen mandaat om een totale samenwerking vorm te geven. Door die parochiebesturen werd voorgesteld om in 2013 onomkeerbare stappen te zetten om op 1 januari 2014 te komen tot 1 nieuw parochiebestuur voor de gehele regio met 1 financiële begroting/verantwoording en 1 administratie van alle parochianen. De vraag aan de besturen van De Goede Herder en Urbanus Ouderkerk was of deze parochies bereid zijn om het besluit te nemen om hun lokale parochiebesturen op te heffen en hun bevoegdheden onvoorwaardelijk over te dragen aan het nieuw te vormen regiobestuur.

Dat besluit leverde in De Goede Herder en ook in Urbanus Ouderkerk de nodige discussies op. In De Goede Herderkerk werden parochieavonden gehouden en nagedacht over hoe de sluiting van De Goede Herderkerk is te voorkomen. Brieven werden opgesteld en gelukkig gaf het Bisdom duidelijkheid: De Goede Herderkerk zal nog tenminste 5 jaren open blijven, waardoor de rust in die gemeenschap terugkeerde en het fusieproces weer op gang kwam.

Toen de ontwikkelingen gingen plotseling snel, want de bisschop greep in. Deken Bakker legde in 2013 aan de hand van een nog uit te komen brief van de hulp-bisschop uit, dat het niet de vraag is of er een nieuw fusiebestuur komt per 1 januari 2014, maar hoe dat nieuwe fusiebestuur er moet komen. De bisschop had namelijk besloten dat de grotere bestuurlijke eenheden binnen alle regio’s van het bisdom op korte termijn gerealiseerd moeten zijn. Van de 50 regio’s in het bisdom Haarlem waren er 12 fusiebesturen reeds gerealiseerd, 24 waren goed op weg en zouden 1 januari 2014 gaan halen, 6 parochies hadden om goede redenen uitstel gevraagd en gekregen, slechts 8 regio’s waren hierover nog in bestuurlijk overleg. Onze regio Amstelland behoorde tot de laatste categorie. Besloten wordt om een kleine commissie samen te stellen, die het besluit tot de fusie moest voorbereiden.

Op 19 november 2013 kwam de regioraad samen met het regiobestuur bijeen in de pastorie van de Augustinuskerk om over de plannen van de kleine commissie te praten. Er werd uitstel gevraagd tot 1 juni, waardoor een werkgroep fusie de voorbereidingen kon treffen om de fusie mogelijk te maken. De werkgroep fusie ging begin 2014 langs alle parochiebesturen om de wensen en verwachtingen te inventariseren. Vicevoorzitter, Ad Verkleij, zal straks de laatste stappen toelichten, die van 1 januari tot 15 juni 2014 zijn gezet.

Dank voor uw aandacht! Na meer dan 45 vergaderingen van het regiobestuur al dan niet samen met de regioraad en talloze tussentijdse bijeenkomsten om notities op te stellen en door te spreken is die inspanning achteraf toch allemaal de moeite waard geweest, want de 7 parochies zijn nu gefuseerd tot 1 RK parochie Amstelland en kunnen we samen de toekomst van Katholiek Amstelland verder gaan vormgeven.

 

Hans ten Rouwelaar
Secretaris RK Parochie Amstelland