Gebed en collecte voor Syrië en Turkije

De Neder­landse Bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies in het weekend van 11 en 12 februari te bid­den en te collec­te­ren voor de vele slacht­of­fers van de recente aard­be­ving in Syrië en Turkije. Na deze allesverwoestende aard­be­ving in het be­tref­fen­de gebied, is elke bijdrage welkom. De opbrengst gaat via de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie direct naar de caritas­orga­ni­sa­ties in Syrië en Turkije om ter plekke zo ef­fec­tief moge­lijk te wor­den ingezet.

Mgr. Woorts, bis­schop­re­fe­rent voor de interreli­gi­euze dialoog, heeft namens de Contactraad voor de Interreli­gi­euze Dialoog medeleven betoond met de Islami­tische Stich­ting Neder­land. Hij wenst zo ook familie en beken­den in Neder­land van de vele slacht­of­fers in Turkije en Syrië kracht en sterkte en laat weten verbon­den te zijn in gebed. In enkele kerken in onze parochie is vrij­dag 10 februari om 13.00 uur ook de klokken geluid om dit tot uiting te brengen.

Gebed en collecte voor Syrië en Turkije

Deze extra collecte komt in onze parochie in de plaats van de extra collecte voor de caritas.