ZOMAAR EEN VRIJE DAG

donderdag 10 mei 2018
Hemelvaart des Heren — B
Hand.1:1-11 – Ef.1:17-23
Marcus 16:15-20

Hemelvaart

Zomaar op een doordeweekse dag vieren wij Hemelvaartsdag. Blijkbaar is de hemel nog belangrijk genoeg om daar een vrije dag voor te hebben. Hoe komt het dan toch, zo vraag ik me af, dat we ons zo weinig druk maken om die hemel. Zo in de trant van: wie dan leeft, wie dan zorgt. Natuurlijk voelen wij ons in de zevende hemel met deze extra vrije dag, al is het hemeltergend dat op zo’n dag vaak de regen met bakken uit de hemel komt en je eigenlijk de hele dag wel in je hemelbed zou willen blijven liggen. Ook zeggen we dat het in de hemel véél beter is dan hier. Maar waarom hebben weinig mensen er dan zin in om te gaan hemelen? Niet vaak zijn mensen blij als de tijd van hemelen is aangebroken – of het moet zijn dat je, beroofd van je beste levenskrachten wegteert, of heel oud bent, zat van dagen.

Andere woorden dan Hemelvaart zijn ons eigenlijk hemelser en liever, Woorden als brood, geld, man, vrouw, vriend, vriendin, kinderen lachen, liefhebben. Deze woorden zijn ook concreter dan die verre hemel. Het zijn woorden die écht bij deze wereld horen, waarin je nú leeft. Het woord hemel gebruiken we bij de begrafenis. Echt iets voor ná je dood. Dat zingen we ook tijdens een uitvaart: In paradisum deducant te angeli – mogen de engelen je begeleiden naar het paradijs en dat je plaats mag nemen in Abraham’s schoot. Zonder deze troostrijke hemel zijn onze troostrijke woorden onaf. Zo is het woord hemel een woord dat meer bij de doden dan bij de levenden hoort. Lees “ZOMAAR EEN VRIJE DAG” verder

Pasen

Pasen

Pasen, Pasen! nog eens Pasen!
Voor alle mensen: Pasen!
Jezus Christus, onze God. Hij is de dood vooruit.
Geen woorden genoeg om Hem te bezingen.
Een engelenlied. Laat de hemel zingen
Wat wij niet kunnen, wij onmachtige dienaren van God.

Jezus, mens op aarde, geboren uit Maria,
Vervuld van Gods Geest.
U gaf uw leven weg, U aanvaardde het kruis,
De dood van de schande.

Wat kunnen wij teruggeven?
Woorden die U eren, monden die U belijden,
Lippen die uw naam uitspreken:

Glorie aan U,
Glorie aan de gedoopte Zoon,
Glorie aan de gekruisigde mens,
Glorie aan de begraven dode,
Glorie aan de Verrezen Heer.

U bent de opstanding.
Glorie aan U,
Met de Vader, oorsprong van alle dingen,
Met de goede Geest die levend maakt,
Vandaag en altijd zonder einde.

Oud Paasgebed

NIET HOOG TE PAARD

zondag 25 maart 2018
Palm- of Passiezondag – B
Marcus 11:1-10

intocht in JeruzalemZe wilden Hem tot Koning uitroepen. Dat is méér gebeurd in Jezus’ leven. Op de berghelling zijn het er 5000. Ze hebben gezien dat iedereen voldoende te eten heeft, als ze het maar aandurven hun brood te breken en te delen. Ze willen Hem daarna tot Koning uitroepen. Maar Jezus duikt onder. Hij wil geen Koning zijn van een Volk dat leeft bij de leus: ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Jezus ziet de kortstondigheid van hun enthousiasme. Nu, in Jeruzalem, willen ze Hem wéér tot Koning uitroepen. Jezus speelt het spel mee, want ooit zal de dag komen dat de mensen zullen begrijpen over welk koninkrijk Jezus Koning wil zijn. Hij trekt Jeruzalem binnen. Niet hoog te paard, zoals het en Koning betaamt, maar Hij heeft plaatsgenomen op de rug van een lastdier, een eenvoudige ezel.

Zou het vandaag gebeuren, Hij zou zich niet laten vervoeren in een glanzend zwarte Mercedes noch in een witte gepantserde pausmobiel met elektrisch uitschuifbare treeplank. Hij zou komen op een roestige landbouwtrekker, of op de laadbak van zo’n vrachtwagen waarmee Zuid-Amerikaanse landarbeiders naar hun werk gebracht worden. Zoiets – zoals de profeten voorspeld hebben: ‘zie, uw Koning komt, gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier. Zijn koningschap is niet van deze wereld, maar is gebaseerd op de zachte krachten van het leven’. Dat zal spoedig blijken!

Palmpasen 2018. Overal ter wereld staan mensen stil bij het feit dat een van ons, Jezus Christus, – vredesengel – werd ingehaald als vredesvorst. Hoewel Hij welkom was, werd Hij bespied, verraden en opgepakt. Hoe Hij afscheid van het leven nam, zijn testament schreef in brood en beker. Mensen lopen het huis uit, de straat op, Hem tegemoet. Eindelijk iemand met het hart op de tong, eindelijk Iemand die geen blad voor de mond neemt. Eindelijk Iemand om je aan vast te houden, de stad leeft er van op. Maar als een slang verscholen roeren de machten zich. Ze wachten af, staan op de loer, zetten strikken. Eindelijk is Hij binnen handbereik, de onrustzaaier, de volksmenner, de arrogante ketter. Toegejuicht, verwelkomd, verdacht gemaakt en opgepakt, op een en dezelfde dag! Het kan blijkbaar allemaal op één dag!

Óscar Arnulfo RomeroEn nog is het wrede mensenverhaal niet ten einde. Nog steeds worden profeten van naam en onbekend de mond gesnoerd, verdonkeremaand, uit de weg geruimd,. Ik denk hierbij in deze dagen ook aan Oscar Romero, de aartsbisschop van San Salvador, die op 24 maart 1980 tijdens de mis vanachter het altaar werd weggeschoten. Romero, was een sociaal bewogen man die zich vooral inzet voor de armen. Een doodseskader bracht hem bruut om het leven. In 2015 werd hij zaligverklaard. In het komend jaar zal hij door paus Franciscus heilig verklaard worden. Oscar Romero, een naam om nooit te vergeten. Verschillende straten en scholen zijn, ook hier in Nederland naar hem vernoemd, onder in Purmerend. In 2011 bezocht de Amerikaanse president Obama zijn graf in de basiliek van El Salvador. Obama hield een minuut stilte en zei aansluitend dat ‘de bisschop van de armen’, die zich tegen de rechtse dictatuur verzette, tot op vandaag een bron van inspiratie blijft.

En zijn dood staat niet op zichzelf. Achter de coulissen staan nog steeds de wereldmachten die toezien, ingrijpen zoals dat indertijd gebeurd is rond Jezus van Nazareth, die met palmen en Hosanna-geroep werd welkom geheten, met list en geld in handen gekregen, diplomatiek ter dood veroordeeld. Gekruisigd op een heuvel buiten de stad. Jezus’ koningschap loopt uit op zijn veroordeling. Het zat er van tevoren allemaal dik in. Hij moest verdwijnen, weg van het toneel. Ooit gehoord van een advocaat in het proces contra Jezus van Nazareth? Nou dan! Hij moest eraan. Pilatus, Kajafas, en al die anderen: speelballen, niet meer. Hij werd gekruisigd, zoals er elke dag mensen gekruisigd worden.

Elke dag gaan er mensen voor de bijl. Elke dag gaan er mensen, geestelijk en lichamelijk, kapot aan wat anderen hen aandoen. Door kleinzieligheid en vitterij, door smerige roddel, ongrijpbare gemeenheid, door buigen naar boven en trappen naar beneden. Elke dag worden mensen gekruisigd, net als die Jezus van Nazareth. Ze moesten Hem niet: weg met die druktemaker, weg met die man die zo consequent en hard is als het op beginselen aankomt, die het smerige spel in de wereld niet mee wil spelen, onomkoopbaar blijkt, steekpenningen weigert. Die man waar niet mee te sjoemelen valt. Hier wordt een Koning veroordeeld om de onrust die Hij bracht. Hij bracht de bestaande orde in gevaar. Hij ging te ver! Ze wreken zich in een schijnproces, emotioneel, hysterisch. Zoals overal ter wereld nog mensen in een schijnproces worden veroordeeld. Steeds weer buigen moeders zich over hun dode zonen en schreeuwen dwaze moeders het uit om het kind dat zij hebben voortgebracht. Hoelang nog moeten mensen blijven huilen voordat uiteindelijk de hemel opengaat?

Hosannageroep op Palmzondag, ‘aan het kruis met Hem’ enkele dagen later. Liefde en haat. Twee uitersten die toch elkaars buren zijn. En hij die ertussen woont, raakt vermorzeld, fijngemalen. Jezus van Nazareth, verkocht voor dertig zilverlingen. Een van die miljoenen ontheemde waar ze maar mee doen, meer underdog dan superstar. Wie heeft de waarheid in pacht? Wie van ons is vrij van leugen? Iedereen is schuldig, gaat gebukt onder hetzelfde kruis, ‘t vervloekte hout. Elk mens is beul en slachtoffer tegelijk. Waarheid en leugen. Wat moet je doen? Waar moet je heen?

Het lijdensverhaal is geen geschiedenis, geen verhaal van toen en toen. Het gaat in de Lijdensweek niet om een profeet wiens naam is versleten in onze monden, uitgesproken in een vloek en een zucht. Het lijdensverhaal gaat ook over mensen van nu. De verhalen van Palmzondag en Goede Vrijdag gaan ook over ons. Wij mensen, onderweg, steeds nog woeste zee en dorre onherbergzame woestijn – overal nog grenzen en machten, ijzeren wetten – het recht van de sterksten.

Wie zal ons leiden, wie wijst ons de weg? Wie gooit onze afgoden in puin, jaagt ons op uit ons westers aards paradijs? Wie gaat ons voor – door bloed en tranen heen, misleid, verraden, veroordeeld, gekruisigd, heen en weer geslingerd, speelbal van mensen? Wie gaat ons voor als een licht als een vuur, God voor ons uit? Dwars door de tranen van Goede Vrijdag zal duidelijk worden – in de paasnacht – van welk koninkrijk Jezus koning wilde zijn. Geen koninkrijk dat zijn wortels vindt in de maatstaven van deze wereld. Maar een Koninkrijk dat de basis vormt van alle gerechtigheid.

Het lijdensverhaal van Jezus is het lijdensverhaal van alle tijden. Het betekent dat wij worden uitgenodigd om haast te maken met de komst van Gods Koninkrijk in plaats van onze eigen haan koning te laten kraaien. Het betekent: serieus werken aan een wereld waar nog steeds massaal mensen worden verraden en overgeleverd, waar nog steeds lichamen worden gebroken en duizenden liters onschuldig bloed wordt vergoten. Palmzondag, geen herinnering aan toen, maar een concrete opdracht voor ons mensen nu!

© Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland

Nieuwjaarstoespraak door Ambro Bakker s.m.a.

Nieuwjaarstoespraak door Ambro Bakker s.m.a.
Voorzitter R.K. Parochie Amstelland
6 januari 2018
locatie: Titus Brandsma

BLIJF OP HEM VERTROUWEN (PSALM 115)

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a.Op deze nieuwjaarsrecep­tie mag ik u allereerst alle goeds voor 2018 toewen­sen onder Gods rijke ze­gen. Het is trouwens ook heel bemoedigend om te zien dat opnieuw weer velen van u op deze nieuwjaarsreceptie zijn afgekomen, om elkaar te ontmoeten en elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar 2018 dat voor ons ligt.

In 2017 hebben we eindelijk vervanging gekre­gen van pastoor Buitendijk in de persoon van pastoor Eugène Jongerden die ik op zondag 17 september 2017 heb mogen installeren als mede­pastoor van RK Amstelland. Daarmee werd ein­delijk de vacature binnen het pastoraat inge­vuld. Ik wil vanavond in het bijzonder de paro­chianen en vrijwilligers van de Titus Brandsma en van de H. Geest/Urbanus Bovenkerk bedan­ken voor extra hun inzet in de afgelopen peri­ode. In het bijzonder noem ik ook de namen van diaken Paul Koopman en pastoor Jan Adolfs. Ook jullie bedankt voor jullie geweldige inzet van het afgelopen jaar. Ik ben trots op jullie!

RK-Amstelland telt nu weer twee pastoors. In­dertijd heb ik met pastoor Buitendijk afgespro­ken dat hij het voortouw zou nemen als pasto­raal leider (moderator) in de parochie RK-Am­stelland, terwijl ik me, naast mijn werk in onze fraaie parochie, me vooral zou richten op mijn werk als deken van het dekenaat Amsterdam.

Door het vertrek van pastoor Buitendijk heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor béide aan­dachtsvelden: Het Dekenaat Amsterdam én pa­rochie Amstelland. Nu pastoor Jongerden de af­gelopen maanden zich heeft ingewerkt, zal ik, hoewel de bisschop mij in november opnieuw tot moderator heeft benoemd, de bisschop vra­gen om per 1 februari Pastoor Jongerden te be­noemen tot moderator. Dat wil zeggen dat hij het pastoraat in Amstelland zal aansturen. Voor alle duidelijkheid: wij blijven beiden pastoor van de vijf geloofsgemeenschappen in Amstel­land, waarbij pastoor Jongerden moderator wordt en ik me naast mijn werk in Amstelland vooral ook bezighoudt met het Dekenaat Am­sterdam. Bestuurlijk betekent dat dat pastoor Jongerden per 1 februari voorzitter zal zijn van het bestuur en ik plaatsvervangend voorzitter. Ik wens pastoor Jongerden Gods zegen toe over zijn werk hier in Amstelland.

De tweede wijziging in het pastoraat is de komst van pastor Dea Broersen als pastoraal op­bouwwerker voor drie dagen in de week. We zijn blij met haar komst. In haar werk zal ze zich vooral bezighouden met het verbinden van de vijf geloofsgemeenschappen en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Wij zijn gewend dat pastores ook in de vieringen voorgaan. Dat zal bij pastor Broersen ongetwij­feld weleens gebeuren, maar we moeten er aan wennen dat pastores niet altijd gericht zijn op het voorgaan in de liturgie, maar ook werkzaam kunnen zijn deelgebieden als catechese, dia­conie, ziekenpastoraat, opbouwwerker etc. Ik wens Dea, die haar kantoor heeft op de pastorie van de Augustinus, veel succes en Gods zegen over het belangrijke werk dat haar te doen staat.

Het pastoraal team is nu goed bezet, hoewel we ons moeten realiseren dat dat uitgangspunt ook relatief en broos is. In feite gaat het hier niet om vijf formatieplaatsen, want drie van de vijf for­matieplaatsen worden uitgeoefend in deeltijd of als vrijwilliger.

Als pastoraal team ligt ons accent, ook in het nieuwe jaar, op Catechese, Diaconie, Liturgie, Samenwerking, Nabijheid en het Interreligieus gesprek.

A* Waarom Catechese?
Omdat wij net als Jezus van Nazareth voortdurend in de leer moeten gaan bij Schrift en Traditie met het oog op dienst aan de wereld en een persoonlijke in­nerlijke groei. Wat betekent Jezus volgen in onze tijd? Hoe laat hij zich ontmoeten in mijn leven? In mijn eigen pastorale praktijk ervaar ik steeds meer dat veel jonge mensen in onze tijd weer op zoek zijn naar zingeving en hoe kunnen wij er voor zorgen dat het verhaal van de Levende blijft doorverteld van vader op dochter en van moeder op zoon?

B* Waarom Diaconie?
Omdat, zeker in een stad als Amsterdam/Amstelland, de zorg om de naasten, van welke afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid ook, onze voortdurende aandacht en zorg vraagt. Aan de wijze waarmee wij omgaan met marginalen kan afgelezen wor­den of wij écht volgelingen van Jezus van Na­zareth zijn, Steeds meer raak ik ervan overtuigd dat bij het eindoordeel God ons maar één vraag zal stellen. En dat is de vraag ‘mens waar is, op je reis naar Mij toe, je broer, je zuster, gebleven? Ook in ónze samenleving neemt de tweedeling toe. En dan kunnen ze wel zeggen dat het met de échte armoede best meevalt, – want niemand is armer dan in de jaren vijftig, – het werkt, een sociaal isolement van bevolkingsgroepen en individuen in de hand.

C* Waarom Samenwerking Liturgie?
Als pastores vinden we het belangrijk om regelma­tig voor te gaan in de diverse Amstellandse geloofsgemeenschappen. Ook blijven we op dit punt zoeken naar vormen van samenwerking binnen de Liturgie, die ons gemeenschapsgevoel kan versterken en verstevigen.

D* Waarom Samenwerking?
Door samen­werking kunnen we elkaar stimuleren en aansturen en ook samen kunnen zoeken naar vernieuwende vormen van pastoraat. Het voor­komt navelstaarderij en isolement.

E* Waarom nabijheid?
Naast alle vormen van samenwerking pleit ik ook hartstochtelijk voor een nabij-pastoraat. Als we de Geest willen koesteren in elk mens, dan zullen we elkaar na­bij moeten zijn, misschien nog meer om naar elkaar te luisteren en elkaar te bevestigen, dan te vertellen hoe het allemaal moet. Met het geduld van een boer die zaait en erop vertrouwt dat het zaad groeit, in de nacht, in de duisternis, zonder dat je het ziet.

F* Tenslotte Waarom interreligieus ge­sprek?
Het antwoord is eigenlijk vanzelfspre­kend. In onze multiculturele steden als Amster­dam en Amstelveen, hebben we mogelijkheden als geen ander om met andere culturen, andere godsdiensten, andere leefstijlen, kennis te ma­ken, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Streven naar een eenheid in verscheiden­heid. Voortdurend op zoek, niet naar wat ons scheidt, maar wat ons samenbindt. Voor mij zijn dit vijf pastorale ankerpunten, die ook in 2018 alle aandacht verdienen.

En zo vaart ook in 2018 in Amstelland het tweeduizend jaar oude schip van de kerk ver­der. Dat de kerk wel vergeleken wordt met een schip, maar nooit met een trein, kan nauwelijks toeval zijn. Ge-baan-de-wegen, automatische wissels, en slagbomen langs het traject, waar­door het overige verkeer van de route geweerd kan worden, zijn de kerk niet gegeven (al zijn er mensen die dat betreuren!) Voor diegenen die van probleemloos reizen houden is ’t wellicht een zware dobber, maar varen veronderstelt niet alleen kennis van het schip en de stuurinrich­ting, maar ook kennis van water en wind. Stuur­manskunst betekent: stromingen benutten, klip­pen omzeilen en… koers houden!

In de tweeduizend jaar die achter ons liggen heeft ‘het schip van de kerk’ veel averij opgelo­pen! Sinds Jezus het roer in handen van mensen heeft gegeven zijn de botsingen niet van de lucht geweest. Maar het is en blijft wonderlijk dat mensen steeds weer op de brokstukken zich blijven verzamelen, om opnieuw hun koers te bepalen. Er zit veel waars in ‘t oude Nederland­se spreekwoord: ‘God heeft ons ook voor 2018 geen kalme reis beloofd, maar wel een be­houden thuiskomst.’

Waar mensen oprecht blijven, blijkt de juiste balans, de juiste koers toch gevonden te worden. Het Evangelie is bron van eenheid, maar helaas ook bron van veel verdeeldheid ge­worden. Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat we al onze zeilen moeten bijzetten om in de stormach­tige ontwikkelingen van deze tijd onze koers te kunnen blijven bepalen om de evangelische waarden ook door te kunnen geven aan toekom­stige generaties! Steeds meer vinden wij elkaar in datgene wat ons samenbindt: bezinning, vie­ren, acties en gebed. Misschien ‘langs ongebaan­de wegen’ zoals Huub Oosterhuis zegt ‘met iets in ons hoofd dat stroom en licht geeft’

‘Een schip, we noemen het de kerk’. Dat beeld hanteren wij vaak. Zelf gebruik ik liever beeld van de trein. Weet u waarom? Ik heb daar 12 redenen voor:

 1. De trein wiebelt en deint niet, maar heeft een stevige ondergrond van zand en grind (het geloof van onze ouders) geeft vertrouwen voor verdere uitbouw en opbouw.
 2. Een duidelijk spoor die we ook in 2018 willen uitzetten, markeert de weg naar de toe­komst. Kiezen voor een eigen rit en een eigen bestemming, zet je al gauw op een dood spoor.
 3. Dwarsliggers: Daarvan zijn er voldoen­de in onze geloofsgemeenschappen aanwezig! Zij halen soms de vaart uit de samenwerking, maar de ervaring leert ook dat elke trein verder kan door de aanwezigheid van juist de dwars­liggers!
 4. Wissel: Het is niet alleen wenselijk, maar ook heel noodzakelijk om op het juíste moment de wissels om te gooien.
 5. Rangeren is een kunst. Uitrangeren is vaak de makkelijkste weg, maar niet de weg van Jezus Christus!
 6. Zwartrijders: niet wij bepalen wie er met ons mee gaat. Welkom is iedereen van wel­ke kleur, ras, godsdienst, seksuele geaardheid, inkomen, kerkbinding of wat dan ook.
 7. Stootblok: af en toe lastig, krijg je soms flinke hoofdpijn van! Maar misschien moeten we dankbaar zijn dat we af en toe moeten stil­staan: om te herstellen en op adem te komen.
 8. Roest en onkruid: als een spoor niet wordt gebruikt, ontstaat er roest. Bovendien krijgt het onkruid alle kansen om het spoor te overwoekeren.
 9. Horizon: een visie, een geloofsovertui­ging, een horizon, doet meer vermoeden dan je nu kunt zien. Het werkt blikverruimend, geeft vaak nieuwe perspectieven.
 10. Zonlicht: de warmte en het licht van de zon (Gods Koninkrijk en zijn Gerechtigheid) zijn weldadig. Ze zijn tevens doel van de reis.
 11. Bovenleiding: geen trein komt op zijn bestemming zonder contact met de boven­leiding. Daar komt onze kracht en inspiratie vandaan!trein
 12. Tenslotte, mogen wij in 2018, ons in ons samen-kerk-zijn geïnspireerd en gesteund weten door de woorden van psalm 115: ‘Gij allen, die in het huis van God uw diensten verricht. Blijft op Hem vertrouwen. Hij is uw hulp en schild. De Heer bewaart ons in zijn hart, en geeft ons zijn zegen’.  Ik dank u voor uw aandacht en hoop op een goede en vruchtbare samenwer­king binnen bestuur en pastores, en de vele vrijwilligers en onze parochianen. Ik heb er zin in en alle vertrouwen dat het ook in 2018 in RK-parochie Amstelland goed toeven is, en alles zal lopen als een trein.

Nieuwjaar 2018

20

18
17

Wij bidden voor 2018
om te zien dat wat echt telt
niet wordt gemaakt
maar om-niet gegeven:
geloof, vertrouwen.
Dat wat er toe doet
niet wordt gekocht of geleerd
maar beleefd en aangeboden
vrede, liefde.
Dat waarom dit kind
steeds weer wordt gevierd
zijn trouw aan mensen is,
zijn vertrouwen in het Leven,
zijn geloof in God,
hem een vader.
Wij wensen u een Zalig Nieuwjaar!

Ambro Bakker s.m.a. 
Pastoor-deken RK Amstelland

KERSTMIS 2017

 

Wij bidden in de kerstnacht
om engelen van mensen
om vrede in ieder huis
Het kind in de kribbe gelegd
en een ereplaats gegeven –
dan weten we weer
hoe een kind onmachtig
alle goeds
in mensen wakker roept –
hoe een kind sprakeloos
alle tongen losmaakt
voor gemeende lieve woorden –
hoe een kind, afhankelijk,
in de kersttijd
alle tederheid mobiliseert.
Wij wensen u een Zalig Kerstfeest!

Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland

VIER WEKEN ADVENT

AdventWanneer wij feest gaan vieren dan vergt dat de nodige voorbereiding. Er moeten allerlei zaken goed geregeld worden om het feest organisatorisch zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar alléén met de organisatie kom je er niet; je moet je ook mentaal voorbereiden. In onze vijf geloofsgemeenschappen van Amstelland hoeven we hiervoor maar terug te kijken naar de vele feesten die wij in het afgelopen jaar mochten vieren.

Laatst zei iemand me: ‘De voorbereiding op een feest is belangrijker dan het feest zelf’. Ik kon haar eigenlijk geen ongelijk geven! Wanneer wij op 25 december de geboorte van onze Heer gaan vieren, dan vergt dat ook de nodige voorbereidingen. Vooral op organisatorisch, want er valt veen hoop te regelen. Maar ook op geestelijk vlak! Zo zijn veel mensen achter de schermen al druk bezig met het voorbereiden van de vele Kerstvieringen die in onze parochie Amstelland zullen plaatsvinden.

Het woord Advent is afkomstig van het Latijnse woord Adventus dat ‘komst’ betekent. Gedurende vier weken zien wij als parochie Amstelland uit naar het komen van de Heer. Dit is niet alleen een uitzien naar de geboorte van de Heer in de stal van Bethlehem, maar vooral een uitzien naar een nieuwe geboorte van de Heer in ons eigen leven, ons eigen hart, in ons zelf.

Wat dat betreft is de Advent een periode van waakzaamheid. Wij kunnen ons de vraag stellen of wij écht waakzaam in het leven staan. Of laten wij ons meesleuren door het ritme van iedere dag? Ben ik iemand die zich alleen zorgen maakt over mijn eten, auto, geld, carrière, hobby’s en sport? En denkt u bij uzelf: ‘De wereld draait toch wel verder en waarom zou ik me zorgen maken voor alles wat komen kan?’ Of willen wij proberen om waakzaam in het leven te staan en ons eens af te vragen: ‘Waar leef ik voor en waar sta ik?’

In de advent groeien we vier weken langzaam toe naar de komst van het nieuwe licht. Dit wordt mooi gesymboliseerd door de Adventskrans. Elke weekend wordt er een kaars méér aangestoken, zodat we met Kerstmis in het volle licht zitten! Zo is de Adventskrans een teken dat wij solidair willen zijn met die mensen die, dichtbij en veraf, door anderen in het donker worden gehouden. Wij kunnen hieraan een bijdrage leveren door van harte mee te doen aan de Adventsaktie. Ik wens u een goede Adventtijd toe, op weg naar een gezegend Kerstfeest.

Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland
Locatie: H. Augustinus

EEN HART ONDER DE RIEM

33e zondag door het jaar — A 
Spreuken 31:10-13+19-20+30 – 1 Tess 5:1-6 
Matteüs 25:14-30 

als je kijkt naar wat er is, zie je talenten
Met het verhaal van vanavond steekt Jezus ons weer een hart onder de riem. Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan? Ik heb het voor u opgezocht. Bij het woord ‘riem’ gaat het niet om onze buikriem. Met riem wordt de roeispaan, de roeiriem bedoeld. En deze roeiriemen draaien op een dol. En onder de dol zit een hartje van leer. Zodat de riemen makkelijk heen en weer kunnen gaan. Soms wordt het tijd een nieuw hart onder de riem te schuiven. Dan functioneert alles beter en kom je sneller vooruit. ‘Een hart onder de riem steken’ betekent dus: zorgen dat de ander weer voldoende inspiratie en kracht krijgt om in het leven verder te roeien.

Wij mensen kunnen alleen maar vooruit, als er voldoende vertrouwen is. Vertrouwen in elkaar, niet ergens om, niet om er zelf beter van te worden, maar uit respect voor elkaars leven en voor elkaars eerlijke bedoelingen. Waarom wantrouwen we elkaar zoveel? Oost en west vertrouwen elkaar voor geen cent, armen en rijken vertrouwen elkaar nog voor minder dan ‘n cent. Echtgenoten wantrouwen elkaar, wantrouwen onder geliefden, onder vrienden, onder broers en zussen. Wantrouwen tussen ouders en kinderen, onder buren en dorpsgenoten. Misschien is er een goede reden voor dat wantrouwen, want wat je vandaag in het diepste geheim aan mensen toevertrouwt, ligt morgen als oud vuil op straat. Dat voedt je wantrouwen. En wantrouwen blokkeert je leven.

In het Evangelie horen we dat God aan ons mensen veel vertrouwen geeft, als hij aan ons de toekomst en het beheer van zijn aarde toevertrouwt. Wij mogen zijn rentmeesters zijn. De ondertoon is dat God de mens vele mogelijkheden heeft gegeven. Deze parabel gaat niet over het spreekwoord ‘als je voor een dubbeltje geboren bent, zul je nooit een kwartje worden. God heeft ons allemaal voldoende talenten gegeven om deze aarde bewoonbaar te maken en bewoonbaar te houden. Die talenten hebben we niet van onszelf, we hebben ze gekregen. Daarmee heeft God het lot van de wereld, en het lot van onze naasten, ook in onze handen gelegd.

God investeert in mensen. Hij zit ons daarbij niet te dicht op de huid. Hij heeft de mensen ideeën gegeven om zélf ook initiatieven te ontwikkelen. Daarmee laat God zien dat Hij vertrouwen in ons mensen heeft. Maar Hij vraagt ons wel onze talenten te gebruiken. In het Evangelie is er één man doodsbang. Hij durft zijn verantwoordelijkheid niet aan en begraaft zijn talent in de grond. Daarmee begaat hij de grootste fout van zijn leven! Dan horen we hoe juist hij van God op zijn huid krijgt. Want ‘nietsdoen’ is de grootse fout die je kunt maken!

Het evangelie van de talenten wordt vaak gelezen tijdens een uitvaartmis. Dan vertellen familieleden hoe de overledene met zijn talenten heeft gewoekerd of geworsteld. Bij een begrafenis van een oude pastoor zei de voorzitter van het parochiebestuur: ‘De pastoor was niet zo getalenteerd, maar hij is wel tot zijn laatste snik dicht bij God en dicht bij zijn parochianen gebleven.’ Is trouw dan geen talent? Of die vrouw van tachtig. Dag en nacht heeft ze klaar gestaan voor mensen die haar nodig hadden en die haar door God waren toevertrouwd. Ze vond dat heel gewoon. Maar is trouw dan geen talent? Elk mens is getalenteerd.

Dat is de kunst: groot zijn in het kleine. Ik denk aan dat Engelse parlementslid dat hooghartig tegen een afgevaardigde van de vakbond zei: ‘Ik geloof dat uw vader nog de schoenen heeft gepoetst van mijn vader’. De man antwoordde: ‘Het is niet belangrijk of hij uw vaders schoenen heeft gepoetst, maar of hij die goed heeft gepoetst!’. Het gaat er niet om of je veel talenten hebt gekregen, maar of je die talenten weet te gebruiken!

Bij het woord talenten gaat het niet om verstandelijke vermogens, maar om de mate waarin mensen naar God en naar elkaar zijn gegroeid. Van mensen die hun talenten hebben kunnen vermeerderen, daarin gegroeid zijn, wordt niet verwacht dat zij op hun lauweren gaan rusten. Integendeel, ze moeten er zelfs extra tegen aan. En ook de mens die er maar half in slaagt, wordt gevraagd in de relatie met God en met elkaar te investeren. Ook zijn er mensen die geen enkele moeite doen. Zij begraven hun talent.

Veel menselijke talenten zijn gedevalueerd, in waarde gedaald, ineengeschrompeld. Door gebrek aan vertrouwen. Daarom: laten we onze talenten gebruiken en geven wij de mensen om ons heen voldoende ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Zo niet, dan mag je weten dat er bij de eindafrekening heel wat op je huid zal staan en dat God je dan op je huid zal zitten. Maar gelukkig krijgt de mens voldoende talenten van God mee om dít te voorkomen! En die laatste opmerking steekt ons telkens een hart onder de riem!

© Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland
Locatie: H. Augustinus en
de Z. Titus Brandsma

Installatie pastoor Jongerden

zondag 17 september 2017
1 Cor.12:12-31 en Marcus 1:16-20

Eugène JongerdenBeste Eugène, familieleden, vrienden en vriendinnen, parochianen en onze vele gasten,Ik voel me vereerd dat ik vandaag, namens de bisschop van Haarlem-Amsterdam, jou Eugène, mag installeren als mede-pastoor van de parochie RK Amstelland. En bij zo’n feestelijk gebeurtenis hoort natuurlijk een ‘feestpreek’. In mijn kinderjaren begon deken Jacobs in Alkmaar, vanaf de hoge kansel, zulke feestmomenten met de aanhef: ‘feestvierende gelovigen’ Die woorden ben ik nooit vergeten. Als kind dacht ik: als ik ooit zelf priester word, wil ik op feestelijke momenten, beginnen met diezelfde woorden: ‘beste feestvierende gelovigen’. En mooie aanhef. Maar dan moet vervolgens de feestpreek komen. Maar ja, wat ga je dan zeggen?

Laat ik maar beginnen met een verhaaltje. Drie kleine jongetjes zijn aan ‘t opscheppen. De eerste zegt: ‘mijn moeder is erg handig op haar pc. Ze schrijft elke dag een paar regels op. Dat noemt ze een gedicht. Dan gaat ze naar een uitgever en verkoopt het voor honderd euro per gedicht’. ‘Dat is nog niks’, zei het tweede jongetje: ‘Mijn moeder schrijft ook gedichten op de pc en zet er daarna noten onder. Dan heeft ze een liedje. Daar krijgt ze 200 euro per lied voor’. ‘Mijn oom’, zei de derde heel trots, ‘is pastoor. Die schrijft elke week een paar regels op en dat noemt-ie dan een preek. Daarna hebben ze de volgende dag acht mensen nodig om het geld op te halen!’

Als pastoor maak je elke week, soms bijna elke dag, weer een preek. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar dit keer was het, door de lezingen die jij zelf hebt gekozen Eugène, niet zo moeilijk. Als evangelie heb je gekozen voor het verhaal over onze roeping. Jezus die aan de oever van het meer van Galilea zijn eerste leerlingen, eenvoudige vissers, uitnodigt om Hem te volgen en vissers van mensen te worden. Op 1 juni 1996 heb jij, Eugène, ook je visakte gekregen. En dat je kunt vissen heb je, na die 21 jaar pastorale ervaring, ons al laten zien.

Meer van Galilea en Dode ZeeLaat ik op het evangelie vandaag eens wat nader ingaan. Dat verhaal speelt zich af bij het meer van Galilea. Ongetwijfeld, Eugène, weet je dat er in Israël twee meren liggen, die door de Jordaan met elkaar verbonden zijn. Het meer van Galilea en de Dode Zee. Rond het meer van Galilea is het vol leven. De grond is er vruchtbaar en er liggen welvarende steden. Het meer wemelt van vissen. Maar ga je slechts 80 kilometer verder, dan kom je bij de Dode Zee. Daar is alles doods en ziltig. Er is geen spoor van leven – geen vis houdt het eruit. Geen steden, geen bomen, geen struiken. Niet voor niets noemen mensen dit: de Dode Zee.

Waarom zijn deze twee meren, die zo dicht bij elkaar liggen, zo verschillend? Zo verschillend dat het ene meer symbool van leven, het andere meer symbool van de dood is geworden? De oplossing is eigenlijk heel eenvoudig: het meer van Galilea ontvangt ‘t water van de Jordaan en geeft het weer aan de Jordaan terug. Daarom ook is er leven mogelijk. Het water van de Dode Zee gaat niet meer verder, vormt het eindpunt van de rivier. Er vindt geen wisselwerking plaats. Daardoor is het water brak geworden, ziltig en zout. Daarom verdwijnt alle leven er. De Dode Zee draagt de dood in haar schoot.

Wat een symboliek! De mens die alles voor zichzelf houdt, die niets meedeelt, die zich afsluit voor anderen, kwijnt weg en sterft af. Mensen die alleen maar ‘ik’ kunnen zeggen en ‘ik’ kunnen denken, verliezen hun contacten, zien hun vrienden verdwijnen. Wat overblijft is de dood. Maar er zijn ook mensen die de liefde die ze ontvangen weer doorgeven aan anderen. Mensen die ‘jij’ denken en ‘jij’ doen. Rond hen ontstaat liefde vriendschap en dankbaarheid. Bij zulke mensen voel je je thuis. Daarom ook vinden de wonderen van liefde (zoals de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging) die Jezus verricht ook altijd plaats bij het Meer van Galilea en niet bij de Dode Zee.

Zo moet je het water van je doopsel niet alleen voor jezelf te houden. Doe je dat wel dan wordt het water brak. Maar als je het water van de doop doorgeeft aan anderen, dan blijft het stromend, helder en levend water. Daar kan geen regendruppel tegen op. Laten wij het water van ons doopsel niet tot brak water worden. Ons geloof, onze hoop en onze liefde, willen wij, in Jezus Christus, concreet delen met alle gelovige gemeenschappen van RK Amstelland, en ook in ons contact met andere geloofsovertuigingen en godsdiensten. En wij bidden God dat het water van ons doopsel blijft vloeien als een heldere gelovige stroom van geloof, en een hoop liefde. Ons pastoraal team is nu vrijwel op sterkte en we hebben een krachtig parochiebestuur en enthousiaste locatieraden en bewogen vrijwilligers en vrijwilligers. Samen mogen wij het evangelie verkondigen, niet alleen in mooie woorden, maar vooral in concrete daden.

Het verhaal van het evangelie van vanmorgen moet verteld zijn in de eerste christengemeenten. Daar waren ze enthousiast begonnen. Maar de wereld aanvaarde hun woord van bevrijding niet. Ze worden uitgemaakt voor dromers en naïevelingen. Ze werden voor de rechter gebracht en hun lot is ‘t lot van de martelaren. Er vloeit bloed. Hun inzet is gigantisch, het resultaat is maar miniem. Zo ontstaat er aarzeling en vertwijfeling. De jonge kerk verkeert in een crisis. Hebben zij dan toch op het verkeerde paard gewed? Dan vertellen zij elkaar het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst. De hele nacht hebben de leerlingen gezwoegd en gewerkt. Op bevel van het Vleesgeworden Woord werpen ze opnieuw hun netten uit. De boot wordt gevuld tot zinkens toe. Zo’n verhaal geeft de jonge kerk weer moed om verder te gaan.

Zo is het verhaal van de wonderbare visvangst ook een verhaal vol bemoediging voor de kerk van vandaag. Ook wij mogen – op bevel van het Vleesgeworden Woord – onze netten blijven uitwerpen. En daarmee is het een verhaal dat ons kan bemoedigen. Ieder mens heeft van die dagen waarop je de moed in de schoenen zinkt: op je werk, in je huwelijk, je vriendschap, in je relatie met je kinderen of je ouders. En ook onze kerken zijn flink in beweging. Soms zakt de moed je in de knieën. Maar het geloof in het Vleesgeworden Woord kan ons boven die situatie uittillen. Zelfs als er bange woorden worden gesproken, is dat Woord van God vaak het enige woord dat je uit de put kan halen. Soms zie ik bij mensen een klein tegeltje in de gang hangen, met daarop de tekst: God geeft ons de noten, maar Hij kraakt ze niet voor ons.

Het geloof is geen toverstaf. Geloven in het Woord is niet bang zijn voor welke toekomst ook, is een wissel trekken op die toekomst, zelfs door dood, graf en elke crisis heen. Het evangelie van vanmorgen is duidelijk: allemaal zijn we geroepen om Hem te volgen. En je kunt het bijna niet geloven: vissers van mensen mogen we zijn. En onze netten zullen scheuren door hun overvloed. En aan deze wonderbaarlijke visvangst mag iedereen meedoen. Mannen en vrouwen en kinderen ontvankelijk maken voor de liefde van God. Dat zullen wij als pastores (twee pastoors en twee diakens) als onze opdracht zien. En we hoeven dat niet alleen te doen, we weten ons omgeven door heel veel mensen die ons geloof in RK Amstelland willen dragen en meedoen aan deze wonderbaarlijke visvangst.

In jou, Eugène, krijgen wij er een warme pastor bij. Natuurlijk zul je je Matteüsparochie in Hoorn missen, maar wij verzekeren je dat je ook hier in een warm nest zult vinden of misschien al hebt gevonden. Wat zijn we blij dat je vandaag officieel ons pastoresteam komt versterken. Het afgelopen anderhalf jaar hadden we een magere pastorale bezetting. Gelukkig dat veel vrijwilligers en vrijwilligsters zich extra hebben ingezet na het vertrek van onze geliefde pastoor Buitendijk die zijn pastorale werk voortzette in de Carmelietenparochie van Oss. Ik heb geweldig veel waardering voor de wijze waarop velen van u zich extra hebben ingezet. In het bijzonder dank ik vooral diaken Paul Koopman die, met zijn mensen, het werk in de Titus Brandsma heeft doorgezet.

Je hebt, Eugène, de laatste maanden al met velen van ons kennisgemaakt. Aan enthousiaste ontmoetingen heeft het je niet ontbroken. Wij hebben je nu al; leren kennen als een ervaren, maar vooral als een warme pastoor, die bruggen weet te bouwen. Ook wij, parochianen van Amstelland, mogen bruggenbrouwers zijn. Niet op zoek blijven gaan naar wat ons van elkaar scheidt, maar wat ons samenbrengt. Elkaar niet afbreken, maar elkaar opbouwen, in Gods naam. Dat is ons uitgangspunt. We hebben elkaar in deze tijd, waarin de kerk behoorlijk onder druk staat, heel hard nodig, om elkaar in ons geloof te bevestigen, en daarmee onze hoop niet laten varen, en te leven van elkaars liefde, omsloten door de liefde van God. We hebben God en elkaar hard nodig!

Dat was ook al de conclusie van Paulus in de eerste brief die hij schreef aan de inwoners van de stad Korinthe. Er waren nogal wat tegenstellingen en ruzies. En dan komt Paulus met een mooi verhaal, waarin hij beschrijft hoe wij met elkaar om moeten gaan. Hij vergelijkt de geloofsgemeenschap van Korinthe, en daarmee elke gemeenschap, met het menselijk lichaam. Die bestaat uit vele ledematen, maar ze vormen samen één lichaam. Zo is het ook met de Christus. Veronderstel dat de voet zegt: ’omdat ik geen hand ben behoor ik niet tot dat lichaam’, en dat het oog zegt: ‘omdat ik geen oor ben, hoor ik niet bij dat lichaam’. En als het hele lichaam helemaal gehoor was, waar blijft dan de reuk? Nee, alle ledematen hebben elkaar hard nodig om dat ene lichaam te vormen. En laat er geen verdeeldheid, geen tegenstelling, in dat lichaam zijn, want we hebben elkaar hard nodig. Als één lid van je lichaam lijdt, delen alle ledematen in de pijn. Als één lid wordt geëerd, dan slaat dat terug op het hele lichaam.

Zo komt Paulus uit bij onze geloofsgemeenschap, Ook

VORMSELVIERING: PAK MIJN HAND MAAR!

zondag 11 juni 2017
Vormselviering
2 Korintiërs 6:6-10 en Handelingen 19:1b-6a

toediening VormselBeste Jan, Frederique, Isabelle, Titia, Claudia, Arun, Anne, Eva, Beau Esmee, Daphne en Tobias. Ik vond het fijn en heel inspirerend om een keer bij een van jullie voorbereidingsavonden op het Vormsel te zijn. En het viel me op hoe serieus jullie met elkaar op het Vormsel ingingen. En dat niet zomaar op één avond, maar de meesten van jullie deden dat al drie jaar lang! Zo hebben jullie elkaar en hopelijk ook God wat beter leren kennen. En ik weet nu al dat jullie na het Vormsel van vandaag elkaar voorlopig niet uit het oog zullen verliezen.

Lees “VORMSELVIERING: PAK MIJN HAND MAAR!” verder