UW VERLOSSING IS NABIJ

zondag 28 november 2021
Eerste zondag van de Advent – C
Jeremia 33:14-16,
1 Thessalonicenzen 3:12-4:2 en
Lucas 21:25-28.34-36

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is

Vandaag vieren wij de eerste zondag van de Advent. Grote kerkelijken feesten worden altijd voorbereid door een bijzondere liturgische pe­riode. Voorafgaande aan het hoog­feest van Pasen, is er voor de voorbe­reiding op het Paasfeest een voorbe­reiding van het Paasfeest maar liefst van Veertigdagen.

Ook Kerstmis, de geboorte van het Kerstkind, kent een voorbereidingstijd van vier weken Advent. Het zijn vier weken van ‘weest waakzaam want uw Verlosser is nabij’. Het is vier weken lang uitzien naar het Kerstkind, naar het komende Heil in de persoon van Jezus Christus. Vier weken lang, groeien we, van dag tot dag, naar Kerstmis toe.

Lees “UW VERLOSSING IS NABIJ” verder

OP WEG NAAR DE NACHT VAN HET KIND

zondag 14 november 2021
33e zondag door het jaar – B
Daniël 12:1-3, Hebreeën 10:11-14+18 en
Marcus 13:24-32
Ambro Bakker s.m.a.

vijgenboom

Wat een lezingen vandaag! De eerste lezing zegt: ‘Er komt een tijd van nood, zoals er eerder nog nooit is geweest’. En het evangelie maakt het vandaag nog erger: de zon zal verduisteren en de maan zal geen licht meer geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En als het zo ver is, zal de Mensenzoon komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid en Hij zal zijn enge­len uitzenden om zijn uitverkorenen te verza­melen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het einde van de hemel. Hemel en aarde zullen vergaan, maar wat Ik zeg zal niet vergaan.’ En wanneer dat allemaal gebeurt, weten zelfs de engelen in de hemel niet, zelf de Zoon niet, maar de Vader alleen weet kent tijd en uur. Ongelukken, rampen, vernietigingen en ver­nielingen, oorlogen en zoveel meer doen ons vermoeden wat het einde van alles zal zijn.

Lees “OP WEG NAAR DE NACHT VAN HET KIND” verder

DOOD, WAAR IS UW PRIKKEL – EEN PERSOONLIJK VOORTBESTAAN?

zondag 31 oktober 2021
Allerzielen op de RK begraafplaats Buitenveldert
Prediker 12,

Wijsheid 2:1-9 en
Johannes 11:21-27

Allerzielen

Het is alweer echt Allerzielenweer. Het is weer voorbij die mooie zomer… een lied dat heel veel mensen aanspreekt. Het is geladen met melancholie en het roept alle op wat de dood van de zomer in zijn begrafenisstoet met zich meevoert. Het licht neemt af, de schaduwen trekken zich bedreigend over alles wat overleven wil. Storm en wind jagen de laatste zonnestreken voor zich uit naar het land van belofte. De bloemen verwelken en de bomen verliezen hun bladeren om in alle naaktheid de rillende kou tegemoet te gaan. November, het is vanouds de maand waarin wij onze doden gedenken. Allerzielendag doet de graven opnieuw bloeien met de laatste en sterke bloemen die liefhebbende handen met een teder gebaar hebben neergelegd.

November doet ons niet alleen onze doden gedenken, maar nodigt ons uit om ook na te denken over onze eigen dood, waarvan niemand de komst durft te ontkennen. Dood gaan we allemaal, trouwens: alles wat nu leeft, gaat ooit dood. Toch durven we de dood niet meer zo vrijpostig in de ogen te zien als men in vorige eeuwen heeft gedaan. De dood hoorde toen nog bij het leven. Hij speelde zelfs mee in het verwachtingspatroon dat men door de dood heen op een beter leven mocht rekenen. Men zag hem niet alleen als het einde, maar ook als het begin van nieuw leven.

Lees “DOOD, WAAR IS UW PRIKKEL – EEN PERSOONLIJK VOORTBESTAAN?” verder

ALLERHEILIGEN – DE ACHT ZALIGHEDEN

zondag 31 oktober 2021
Hoogfeest van Allerheiligen
Apocalyps 7:2-4+9-14,
1 Johannes 3:1-3 en
Matteüs 5:1-12a

Allerheiligen

Met Allerheiligen met ik altijd den­ken aan mijn je jeugdtijd. De kape­laan vroeg of ik later ook heilig zou willen worden. Nee, zei ik toen, want de andere kinderen schelden me dan uit voor ‘heilig boontje’.

Tegenwoordig weet ik wel beter wat heiligheid is. Hoe wordt je heilig? Onze wereld hunkert naar echte leiders en machthebbers, mensen in wie we werkelijk alle vertrouwen hebben. Iemand die zoveel gezag heeft dat vrijwel iedereen automatisch naar hem of haar luistert. Vooral als de problemen in kerk en wereld aan het toenemen zijn, dan verlangen we naar een sterke hand. Zeker in deze tijd waarin er zoveel op de helling staat, hebben we behoefte aan een mens die alles sterk van bovenaf en heel duidelijk regelt.

Maar hier liggen de duivelse krachten op de loer. Je ziet het om je heen: een wereld, waarin velen opstaan die -met alle genoegen- graag de touwtjes in handen nemen. Mensen belust op macht. Wij komen dat, jammer genoeg, vaak ook zelfs in de kerk tegen. Waarom al die machtslust? Waarom zijn we er niet voor elkaar zoals God er is voor ons? Waar wij behoefte aan hebben is dat iemand niet vanuit de hoogte op ons neerziet, maar gewoon tussen ons in staat. Iemand die je het gevoel geeft: ik wil het samen met jullie doen, ik heb respect voor jou, ik vertrouw jou, ik geloof in jou…

Lees “ALLERHEILIGEN – DE ACHT ZALIGHEDEN” verder

ZE KOSTTE EEN RIB UIT MIJN LIJF

zondag 3 oktober 2021
27e zondag door het jaar – B
Genesis 2:18-24, Hebreeën 2:9-11 en
Marcus 10:2-16

Schepping van Eva

Het begin van de schepping is als een stille, vroege morgen. In die sfeer is de mens geschapen op het einde van de eerste week van de schepping. Op dat plechtige moment sprak God in het meervoud: ‘Wij God, wij gaan nu de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend. En God schiep de mens als zijn beeld als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hem (Gen.1:26-27). Ook God is geen God van eenzaam alleen zijn, maar een God van gemeenschap, zoals Vader en Zoon (Joh. 10:30). Het paar is beeld van God, dus niet een individu. Man en vrouw worden door God gezegend, niet als een enkeling apart (Gen.1:28) En God zag dat het zeer goed was (Gen 1:10). Heel de kracht van de natuur getuigt daarvan: de drang naar iemand anders, naar mensen om je heen.

Lees “ZE KOSTTE EEN RIB UIT MIJN LIJF” verder

CHRISTELIJKE ARROGANTIE

zondag 26 september 2021
26e zondag door het jaar – B
Numeri 11:25-29, Jakobus 5:1-6 en
Marcus 8:38-43.45.47-48

Het evangelie van Marcus kent zestien hoofd­stukken. Vandaag lezen we een verhaal uit het achtste hoofd­stuk. In de Joodse literatuur staat het belangrijkste vaak niet aan het begin en ook niet aan het einde, maar in het middenstuk. Het niet zo gemakkelijke evangelie van vandaag staat niet voor niets in het middenstuk van het Mar­cusevan­gelie. Vandaag gaat het over de leer­lingen van Jezus, die net als wij, vaak een dubbele agenda hebben. Bijvoorbeeld bij een man als Petrus.

Lees “CHRISTELIJKE ARROGANTIE” verder

Toespraak Mgr. Hendriks op de werelddag voor vluchtelingen/migranten

Zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 vond in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam de bij­een­komst van ons bisdom plaats voor de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen onder het thema “Naar een steeds groter ‘wij’”, dat paus Fran­cis­cus dit jaar aan deze dag heeft meege­ge­ven. Hoe gaan we met vluch­te­lingen en mi­gran­ten om? De paus heeft daar vier sleu­telwoor­den voor gegeven.

Mgr. Hendriks spreekt op Werelddag voor migranten.

Lees verder…

NAAR WIE ZOUDEN WE ANDERS GAAN?

zondag 22 augustus 2021
21e zondag door het jaar – B
Jozua 24:1-2a+15-17+18b en
Johannes 6:60-69

Naar wie zouden we anders gaan?

Vroeger leerden we dat er slechts één God is. Wij hebben tegenwoordig heel veel goden om ons heen: de god van je geld, de god van je buik, de god van je genot, de god van je eer, roem, macht, van je heerszucht en bezit. Al die goden kunnen wij nalopen en vereren. Want dat regelen wij tegenwoordig zelf wel! Wij zijn vooral mensen van de buiten­kant geworden en niet van onze goddelijke binnenkant. ‘Maar zo spreekt de Heer, de God van Israël: als gij de Heer niet wilt dienen, kiest dan nu wie u dan wel wilt dienen!’ (Jozua 24:15) De keuze om de Heer, de God van Israël, te dienen, berust op concrete ervaring van de Egyptische bevrijding uit slavernij’ (Jozua 24:15).

De ervaring van een intieme aanwezigheid van God is doorslaggevend om in Hem te gaan geloven en dan bij Hem te blijven. Datzelfde geldt voor de Heer van het Nieuwe Verbond. Hij ging tot het uiterste, Hij gaf zich geheel en al, met lichaam en bloed. Wij hebben de keuze tussen vele goden die voorbijgaan, maar een Heer die blijft. Met Petrus zouden wij moeten zeggen: ‘Heer, naar wie zouden wij anders gaan? Uw woorden zijn toch de enige woorden van Eeuwig leven’ (Johannes 6:68).

Lees “NAAR WIE ZOUDEN WE ANDERS GAAN?” verder

BROOD UIT DE HEMEL

zondag 1 augustus 2021
18e zondag door het jaar – B
Exodus 16:2-4.12-16,
Efeziërs 4:17+20-24 en
Johannes 6:24-35

Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben
En wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
Wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben;
        En wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.

Vier zondagen lang lezen we uit de broodrede uit het zesde hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. Vorig weekend hoorden we het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Vier zon­dagen lezen we uit de broodrede uit het zesde hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. Vorig wee­kend hoorden we het verhaal van de wonderbaar­lijke broodvermenigvuldiging. In dit tweede wee­kend gaan we verder met dit verhaal. Opnieuw noemt Jezus zichzelf hier ‘brood des levens’. Hij doet dat terwijl hij omgeven is met mensen die Hem opnieuw om brood komen vragen.

Er is duidelijk sprake van een misverstand. Hij heeft hen verrast met het brood dat Hij hen gaf, toen ze honger hadden. Ze komen nu terug voor datzelfde brood. Jezus verwijt hen dat ze niet hebben gezien dat het brood wat Hij toen gaf een teken was voor heel iets anders. Maar daarin zijn velen niet in geïnteresseerd, want ze willen opnieuw gratis brood krijgen om zo hun honger te stillen. Maar Jezus had het ons toch zelf geleerd in het onze Vader: ’Geef ons heden ons dagelijks brood’. Door heel onze mensen­ge­schiedenis loopt toch de rode draad van honger en dorst. Oorlogen, opstanden, revoluties en volksverhuizingen zijn voortgekomen uit gebrek aan voedsel. De gesel van de honger teistert nu nog miljoenen mensen op onze aarde. Ook in het leven in onze tijd komt de honger telkens weer terug. Honger is de mens eigen.

Lees “BROOD UIT DE HEMEL” verder

HERDERS MET EEN HART

zondag 18 juli 2021
16e zondag door het jaar – B
Jeremia 23:1-6, Efeziërs 2:13-18 en
Marcus 6:30-34

schapen zonder herder

Parochianen, de meeste Bijbeltek­sten zijn ontstaan in een boeren­gemeenschap, die veel verschilt van ons eigen manier van leven. Want wat moet je met een verhaal over een herder met zijn schapen in een geïndustrialiseerde we­reld, tus­sen al die gebouwen die steeds hoger en groter worden en wat denkt u van al die massale fa­brieken en talloze kantoren? Na­tuurlijk kennen we ook in ons land wel herders. Er schijnen er nog een paar te zijn op de Drentse hei.

In onze wereld hebben wij het herderschap geromantiseerd tot een lieflijk tafereel. Als wij in onze maatschappij het hebben over herders, dan zingen we over her­dertjes die lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld, zij hiel­den vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld. Maar dit beeld dat we van ‘de herdertjes’ hebben, verschilt van de Bijbelse herders. De herders in Jezus’ tijd waren helemaal niet van die romantische mensen. Ze vormden in de samenleving eigenlijk het uitschot. Als je helemaal niets meer kon, dan kun je altijd nog herder worden. Zo hadden herders zelfs geen stem­recht. Maar hoe dan ook, elke kudde heeft een herder nodig die de boel bij elkaar houdt, die malse plekjes weet te vinden en je daar heen leidt zonder gevaar.

Lees “HERDERS MET EEN HART” verder