Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse Bedevaart in Rome

Bedevaart naar Rome
foto: Leobard Hinfelaar

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen
de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk. Na de viering zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Het belooft een unieke ervaring te worden waar iedereen zich welkom mag voelen: parochianen en pastores uit ons bisdom, bisschoppen en curie, samen op reis in verbondenheid en geloof.

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.
De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn met Rome.
U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname:

Foto’s van Sluiting Heilige Geestkerk en Heropening St. Urbanuskerk

sluiting H.GeestkerkFoto’s van Sluiting Heilige Geestkerk (15 mei) en Heropening St. Urbanuskerk (21-22 mei)

Via onderstaande link zijn de foto’s te bekijken en te downloaden van de viering rondom de sluiting van de Heilige Geestkerk en de heropening van St. Urbanuskerk in Bovenkerk.
https://goo.gl/photos/H9jkwzDc7gLZPFBL6

– Commissie Overgang en Afscheid –

Overleden: Hanneke Brummelhuis

Op 3 februari overleed ons mede-bestuurslid Hanneke Brummelhuis. Wij wisten dat Hanneke ernstig ziek was, maar haar overlijden kwam toch nog heel plotseling. Hanneke heeft een belangrijke rol vervuld bij het tot stand komen van de samenwerking in RK Amstelland. Binnen ons bestuur was zij onze belangrijke verbindingsvrouw met de Urbanusparochie in Ouderkerk. Wij zijn Hanneke dankbaar dat wij tot het laatst toe hebben mogen profiteren van haar bestuurlijke ervaring en haar wijsheid. Op 9 februari is Hanneke begraven op de parochiebegraafplaats van de Urbanus in Ouderkerk.
“Overleden: Hanneke Brummelhuis” verder lezen

Heropening St. Urbanuskerk in Bovenkerk

In augustus 2009 is de St. Urbanuskerk in Bovenkerk plotseling gesloten vanwege de bouwvallige staat van het gebouw. De parochiegemeenschap van de Urbanus is toen ingetrokken bij de Heilige Geestparochie. Tegelijkertijd werd gestart met de restauratie van onze monumentale Cuyperskerk.

Wij zijn trots dat mede met hulp van veel vrijwilligers en professionals de restauratie nu voltooid is, en dat de St. Urbanuskerk weer heropend kan worden.

De heropening zal in het feestelijke weekend van 21-22 mei plaatsvinden. Op zaterdagavond 21 mei om 19:00 uur zal de officiële heropening plaatsvinden. In de plechtige eucharistieviering gaan voor: Mgr. J. Hendriks, Deken A. Bakker s.m.a., de Pastores J. Adolfs, E. Brussee en P. Koopman. Het koor St. Caecilia luister de viering op. Na afloop is er een feestelijke receptie om dit heugelijke feit te vieren.

Voor deze viering zullen veel genodigden aanwezig zijn en na verwachting zal de kerk vol zitten.

Daarom wordt er ook op zondag 22 mei om 10:30 een feestelijke eucharistieviering gehouden, waarin Pastor J. Adolfs voor gaat en het koor Spirit zingt. Na afloop is er natuurlijk een feestelijk samenzijn.

– Commissie Afscheid & Overgang –

2016: HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID

Kom binnen, we zijn openPaus Franciscus heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot een ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’ Op 8 december 2015 opende hij het Jaar van Barmhartigheid door in Rome de Heilige Deur van de Sint Pieter te openen. Daarna zijn overal in de wereld Heilige deuren van Barmhartigheid geopend. In ons bisdom vond dat plaats in de Haarlemse kathedraal, in onze Amsterdamse
St. Nicolaaskerk en in de kapel van ons heiligdom in Heiloo.

Deuren openen: dat is broodnodig, want er zijn in de loop der tijden al veel te veel deuren op slot gegaan. Deuren die dichtgeslagen zijn achter 60 miljoen vluchtelingen, die op zoek moesten gaan naar deuren waarachter ze veilig kunnen wonen. Politieke deuren, econo­mische deuren, deuren tussen de wereldgodsdiensten. Deuren op slot in ons persoonlijk leven: tussen ouders en kinderen, tussen buren, familieleden en vrienden. De vraag is: hoe kunnen wij in het Jaar van Barmhartigheid onze deuren voor elkaar open maken, zodat we weer met elkaar in gesprek raken?

Proberen deuren te openen. Het vormt ook een uitnodiging om het functioneren van onze parochies, en ook ons eigen bestaan, kritisch tegen het licht te houden. Hoe barmhartig en mild gaan wij met elkaar om? Zien wij vooral het vreemde en eigenaardige van de ander en leven wij gedachteloos langs het goede heen? Gun ik iemand die flink de fout is ingegaan ook een nieuwe kans? Zijn wij werkelijk bereid om in te springen waar mensen in nood verkeren?

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen/ Leeuwarden schreef in zijn Adventsbrief van 2015: Juist ambtsdragers binnen de Kerk worden uitgenodigd om in de spiegel te kijken. Want zoals onze kerkvader Ambrosius zei: ‘Waar barmhartigheid is, is Christus aanwezig, maar waar rigiditeit heerst, zijn er slechts ambtsdragers’. Het is een indringend woord dat iedereen met een pastorale opdracht binnen onze geloofsgemeenschap serieus moet overwegen.

Misschien dat het Latijnse woord voor barmhartigheid (misericordia) ons verder kan helpen. Iemand met misericordia heeft een hart (‘Cor’) voor mensen in ellende (‘miseri’): zondaars, armen, bedroefden, zieken en eenzame mensen. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid heeft niet zozeer met het hart als wel met onze ingewanden te maken. Iemand is barmhartig die zich tot in zijn buik laat raken door de nood van de ander.

Heel veel mensen, buiten én binnen onze Kerk zijn als Zacheüs in de boom gaan zitten. Zij zijn nieuwsgierig maar blijven ook liever op een afstand. Het vraagt om pastorale prudentie en mildheid van onze ambtsdragers om juist met hen in contact te komen. Deuren openen betekent dat je nieuwe gebieden in je leven, ook in je pastoraat binnengaat. Een nieuw gebied, gemarkeerd door de zeven werken van barmhartigheid.

Paus Franciscus noemt in de brief, waarin hij het Jaar van Barmhartigheid aankondigt, Christus, het gelaat van Gods barmhartigheid (‘misericordiae vultus’). In Hem is de mensenliefde van God (‘humanitas Dei’) (Titus 3:4) zichtbaar geworden, Jezus werd in zijn tijd ervaren als een barmhartige bij uitstek. Hij had zijn hart, zijn ingewanden bij zijn naasten liggen. Zelfs zo dat Johannes Jezus de woorden in zijn mond legt: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: Ik ben de Deur: als iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden en hij zal in – en uitgaan en weidegrond vinden. (Joh. 10:7 en 9)

In ons persoonlijk leven zijn wij geroepen tot liefde tot God en tot naastenliefde. Maar wij weten dat in onze relaties steeds weer breuken ontstaan. We beledigen elkaar en doen elkaar pijn. Het evangelie roept ons dan op tot vergeving. De Schrift suggereert zelfs dat wij onze eredienst moeten opschorten als er in ons omgaan met onze medemensen breuken ontstaan. (Matteüs 5:24)

Vergeving is altijd eenzijdig. Voor verzoening zijn beide partijen nodig, die in een conflict betrokken zijn. Christus vraagt ons niet alleen liefde voor onze dierbaren maar ook voor onze vijanden. Wij beseffen dat die liefde alleen in de kracht van Gods Geest en dan vaak nog met vallen en opstaan, te realiseren valt.

Jaar van Barmhartigheid

Zo heeft paus Franciscus voor 2016 ons het nodige huiswerk meegegeven. Hij kwam in 2015 met verschillende initiatieven die voor ons in het nieuwe jaar 2016 een bron van inspiratie kunnen zijn: Zijn bekommernis om vrede en veiligheid, zijn zorg voor de vele vluchtelingen, zijn zorg voor de mens en zijn milieu en het afkondigen van het Heilig Jaar van Barmhartig­heid.

Voor het Heilig Jaar 2016 heeft de Sloveense jezuïet Marko Ivan Rupnik een pakkend en inspirerend logo ontworpen. Het vermeldt het motto:

‘Barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’

ontleend aan het Lucasevangelie (6:36) Het logo vertoont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis met drie ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog van de ‘Goede Herder’ en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst.

U zult er het komend jaar ongetwijfeld meer over horen in ons Heilig Jaar van Barmhar­tigheid.

Ambro Bakker s.m.a.

Vastenactie 2016: water voor Eritrea

Schoon drinkwater in Eritrea

Ieder mens heeft zuiver drinkwater nodig om te kunnen leven. In ons land komt water heel vanzelfsprekend uit de kraan of het wordt in de supermarkt in dozen met water gekocht. De enige moeilijkheid bestaat er in, de dozen met water van de auto naar ons huis te dragen.
jongetjes hale waterMaar om voor een emmer water een afstand te moeten lopen van soms wel drie uur – en dat dagelijks – dat is voor mensen in de moderne westerse industrielanden nauwelijks voor te stellen. Om te douchen, af te wassen of om te drinken hoeven wij maar de kraan open te draaien en het blauwe nat stroomt door de leidingen. En als er eens een gebrek aan water is, bijvoorbeeld in een droge zomer, dan betekent dat we onze auto niet wassen of onze tuin niet mogen besproeien. Water is in Nederland rijkelijk voor handen is, en we kunnen ons niet voorstellen, dat in andere delen van de wereld er een groot tekort is en dat water een schaarse hulpbron is, waar soms net zo hard om gevochten wordt als om olie.

Water voor Eritrea logo

In deze vastentijd besteden we aandacht aan dit probleem. Samen met de abdij van Egmond is er een stichting in het leven geroepen, die wil helpen in Eritrea.
Eritrea is een klein, bitter arm land in de hoorn van Afrika en heeft grotendeels een agrarisch karakter. Ons project bevindt zich in Alla, ongeveer 100 km van de hoofdstad Asmara. Alla ligt in één van de schamelste gebieden van Eritrea, het is er erg droog en dor, zoals u op de foto’s in de hal straks kunt zien. We hebben contact met de school van de Auxiliare Brothers en werken samen met broeder Sium, onze projectleider voor de organisatorische planning en we wisselen met hem regelmatig technische en financiële details uit om de beste oplossing te vinden. In 2015 hebben we met behulp van acties en giften een watertank kunnen realiseren. Nu staat gepland het bouwen van een onderwaterreservoir onder de school van de Auxiliaire Brothers, waar in de regentijd water wordt verzameld.
Broeder Sium, zorgt ervoor, dat er arbeiders komen die aan het project gaan bouwen en hij ziet ook toe op de inkoop van materialen.

De grootste horde in Eritrea is de definitieve financiering. En daarom zijn we blij als mensen ons willen steunen en iets bijdragen! We hopen dat u meebouwt aan deze actie voor schoon drinkwater op de school in Alla, waar ook de mensen uit het dorp van kunnen profiteren.
Graag wil ik u namens de stichting bedanken voor uw hulp.

Janneke Krijger

jongetje haalt water

P.S.

U kunt uw financiële bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk of overmaken naar NL72 RABO 0382 3326 01, t.n.v. MOWA, Amsterdam, onder vermelding van Vastenactie

MOWA: Eritreesche afvaardiging zingt MOWA met Janneke Krijger

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op 23 april

logo Sam's kledingactieSam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood op zaterdag 23 april a.s. tussen 9.30 en 12.00 uur

Uw (oude) zomer- en/of winterkleding, schoenen en huishoudtextiel kunt u inleveren in gesloten zakken of dozen bij;

  • de Paaskerk;
  • Dagcentrum Ons Tweede Thuis (Westwijk);
  • Urbanuskerk;
  • Heilige Geestkerk;
  • Kruiskerk;
  • Titus Brandsmakerk;
  • Augustinuskerk en
  • Pelgrimskerk.

Via gecertificeerde sorteerbedrijven vindt de kleding zijn weg naar markten in Afrika, Azië en Oost-Europa. Mensen in Nood is ook aanwezig bij de vluchtelingenopvang in Griekenland. Dit jaar gaat de financiële opbrengst naar Bangladesh. Daar worden duurzame dijken aangelegd tegen de jaarlijkse verwoestende overstromingen; tevens wordt de bevolking betrokken bij een goede voorbereiding om dergelijke rampen het hoofd te bieden.
Ook brillen zijn welkom (apart afgeven).

Verdere informatie over de actie in Amstelveen en Buitenveldert:
Mareke Kniep, tel. 020 – 6435765 of
Gerard Kolder, tel. 020 – 6410720.
Zie ook  www.samskledingactie.nl 

 Sam's kledingactie