Verslag bedevaartsgroep heiligverklaring Titus Brandsma

Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022 in Rome

Vroeg uit de veren

En op tijd! We verlieten het hotel om 6.30 uur en en 7.00 uur sloten we in de rij aan. En om 8.00 uur had­den we mooie zit­plaatsen gevon­den. Lang­zaam maar zeker stroomde het plein vol met mensen uit alle windstreken, heel veel pries­ters en reli­gi­euzen en hoog­waar­dig­heidsbekle­ders als onze Minister van Bui­ten­landse Zaken en de Ita­li­aanse Presi­dent. Tien minuten eer­der dan gepland arri­veerde de paus op het plein en begon de plech­tig­heid met de heilig­ver­kla­ringen. We zongen de litanie van alle heiligen en er werd hard geapplaudisseerd als de namen van de bijna heiligen wer­den genoemd.

Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome

Homilie

In de preek sprak paus Fran­cis­cus, die rede­lijk goed ter been was, over de liefde en de weg naar hei­lig­heid. Die bestaat volgens de paus niet uit heldhaf­tige gebaren, maar uit veel dage­lijkse liefde. Het fun­da­men­tele criterium om te bepalen of wij wer­ke­lijk Jezus’ leer­lin­gen zijn of niet: het gebod van de liefde. In het middel­punt staan niet onze bekwaam­heid en ver­diensten maar Gods onvoor­waar­de­lijke en koste­loze liefde, die wij niet ver­diend hebben. Als voor­beeld gaf hij aan of je een mens in nood geld toewerpt en doorloopt of hem het geld toestopt en hem in de ogen kijkt, toccare e guardare! Paus Fran­cis­cus riep ie­der­een op ook te proberen lichtende voor­beel­den te wor­den van de Heer in de ge­schie­de­nis. Want ieder van ons is ge­roe­pen tot een unieke en niet te fotokopiëren hei­lig­heid. De Heer heeft een liefdes­plan voor ie­der­een.

rondrit Paus Fransiscus Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Rondrit paus Fransiscus Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome

Van dichtbij

Na afloop maakte hij een rondje over het plein en kon­den wij hem goed van dichtbij zien. Vol indrukken en emoties, delend in de grote vreugde en uit­ge­la­ten­heid van de mensen om ons heen, liepen we naar een restaurant voor een welkome lunch. Daar had­den we nog een ont­moe­ting met familie van onze heilige Titus!

delegatie Amstelland Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome
Delegatie Amstelland Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022 in Rome

Wandeling

Daarna maakten we nog een beperkte wan­de­ling langs de Friezen­kerk, het klooster waar Titus gewoond heeft en bezochten we de kerk Sancte Maria dell’Anima, waar het graf is van de enige Neder­landse paus Adrianus VI, die dit jaar 500 jaar gele­den verkozen werd. Een mooie afslui­ting van een unieke dag, waar we nog lang van zullen nagenieten. Bij­voor­beeld ook van de toevallige maar bij­zon­dere ont­moe­ting nabij het Vati­caan met drie karmelieten paters. Zij liepen met een groot schil­derij van de H. Titus Brandsma en gingen en­thou­siast met ons op de foto. Ze kwamen uit Brazilië en woon­den samen met Neder­landse paters.

Heilige Titus Brandsma… bid voor ons!

Op de dag van de heiligverklaring

Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022
Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022
Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022

Symposium H. Titus Brandsma

Friezenkerk te Rome

Ter gelegenheid van de heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma (1881-1942) op 15 mei 2022, zal een dag later, op maandagmiddag 16 mei 2022 om 14u, in de Friezenkerk te Rome, een symposium worden gehouden waar vanuit verschillende perspectieven gesproken zal worden over de heilige Titus Brandsma.

Graag nodigen wij u uit om dit symposium getiteld “Titus Brandsma, een heilig leven” bij te wonen.

Mocht u niet fysiek kunnen deelnemen, dan kunt u via de volgende link de livestream volgen: https://us06web.zoom.us/j/82480138085

Programma

Muzikale intermezzi door Chris Fictoor, geassocieerd lid van de Ned. Karmelorde, componist van veel Titus Liederen.

14.00 Ontvangst in de Friezenkerk
14.30 Welkom ‘Titus ijveraar voor de wijngaard des Heren’ – Prof. em A. Bodar, rector v.d. Friezenkerk 14.40 Opening – Drs. C. Weijers ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel

Intermezzo – Titus Brandsma Lied, In Hem immers leven wij
14.50 Inleiding ‘Titus, geëngageerde Nijmeegse professor’ – Prof. I. Bocken, Radboud Univ. en KU Leuven

Intermezzo – Ja, mijn ziel zoekt naar God
15.05 Inleiding ‘Titus, ereburger van Oss’ – Drs. W. Buijs-Glaudemans, burg.emeester van Oss

Intermezzo – O Jezus als ik U aanschouw
15.25 Inleiding ‘Titus, Fries in hart en nieren’ – Drs. A. Brok commissaris v.d. Koning prov. Friesland

Intermezzo – Een leed kwam telkens op mij aan
15.40 Inleiding ‘Titus, icoon van karmelitaans leven’ – Drs. S. Bruijns o.carm.
15.55 Dankwoord – M. O’Neill en H. Welzen, Prior-Generaal van de Karmelietenorde

resp. Prior Provinciaal van de Nederlandse Karmelprovincie.

Afsluiting met de Titus Brandsma Hymne

Bezinning op weg naar Pasen

Op 3 woensdagavonden, te beginnen aanstaande woensdag 10 maart en daarna op 17 en 24 maart, willen de pastores Eugène Brussee en Eugène Jongerden en stagiair Richard Numan een digitale bezinning aanbieden.
De bezinning begint om 20.00 uur en duurt een uur.

Tijdens deze bezinning staan wij stil bij het Lijden van Jezus aan de hand van teksten, meditaties, afbeeldingen van kruiswegstaties en muziek.
Wilt u meedoen, meldt u dan aan bij pastor Eugène Brussee via een email, naar: e.brussee@rkamstelland.nl. U krijgt dan een link toegestuurd.

Banneux-reis augustus 2020 geannuleerd

Beste Banneux Reizigers,     4-6-2020

Na het annuleren van de reis in Mei naar Banneux, hebben wij helaas moeten besluiten dat ook de reis in augustus niet door kan gaan. Juist in deze tijd hadden wij graag de steun en troost bij Maria gezocht om ons kracht te geven vol te houden.

We begrijpen dat het besluit om niet naar Banneux te gaan als een teleurstelling voelt. Zeker voor hen die met plezier en geloof uitzien naar het bezoek aan de Maagd der Armen. Helaas, het is beter zo.

 

We hopen in 2021 weer naar Banneux te kunnen. Hierbij stuur ik u vast de data hiervoor.
14 t/m 18 mei 2021
27 aug t/m 31 aug 2021

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en anders kunt u altijd contact opnemen met Ellen van de Laan 06-30918592 of Eva Onderwater 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com .

 

Met hartelijke groet,

Het bestuur van Caritas Banneux bisdom Haarlem – Amsterdam

 

 

Wisseling van de wacht

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.

Een fees­te­lij­ke jubileum-/ afscheids-/ over­drachts­vie­ring met geno­dig­den en receptie, is nu uite­raard niet meer moge­lijk, en zal het waar­schijn­lijk ook nog geruime tijd niet zijn.

Beide bis­schop­pen hebben nu besloten om de vie­ring op 1 juni a.s. toch door te laten gaan in een wat sober­der set­ting, en het receptie­mo­ment uit te stellen tot de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie, begin januari 2021. Ook de nieuwe ‘Leger­bis­schop’ zal aanwe­zig zijn.

De Pontificale H. Eucha­ris­tie­vie­ring zal maan­dag 1 juni om 12.00 uur te volgen zijn via Ka­the­draal-TV

Ook de pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur kan daar gevolgd wor­den.

Mededeling pastoraal team

De versoepeling van de corona maatregelen, ook voor de kerken, heeft geleid tot nieuwe adviezen van de bisschoppen. Momenteel werken pastores, parochiebestuur en locaties hard aan de lokale invulling daarvan binnen de geloofsgemeenschappen van parochie RK Amstelland. Er is al het nodige voorwerk verricht, maar één en ander vraagt natuurlijk om een weloverwogen afstemming en goed doordacht maatwerk. Dat kost nog even wat tijd, maar wij houden u uiteraard zo actueel mogelijk op de hoogte.

Hartelijke groet,
Pastoraal team

Live stream herdenking 4 mei

Haagse Passie heeft speciaal voor de herdenking van 4 mei een live-stream gemaakt die op maandag 4 mei om 20:45 wordt uitgezonden. In dit programma horen we van deskundige sprekers en een professioneel Vocaal Ensemble. De uitzending legt een relatie tussen de beperkingen in de persoonlijke vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog en nu, tijdens de corona-crisis.

De muziek wordt verzorgd door Vocaal Ensemble Casuquo en sopraan Merel van Geest onder leiding van Jos Vermunt.

De muziek wordt omlijst door bijdragen van de volgende sprekers:

  • Boris van der Ham – voorzitter van het Humanistisch Verbond;
  • Ambro Bakker s.m.a.; Deken van Amsterdam;
  • Bart van der Boom – Universitair Docent Joodse geschiedenis, Universiteit Leiden;
  • Maarten Hajer – Hoogleraar Geowetenschappen, Universiteit Utrecht;
  • Thomas Ottens – Intensivist, Haga Ziekenhuis, Den Haag;
  • Ramzi Khalil – Arts, Haga ziekenhuis, Den Haag;
  • Verpleegkundigen van de IC, Haga Ziekenhuis, Den Haag.

Alle sprekers kijken vanuit hun eigen perspectief naar de veranderingen die momenteel optreden in de maatschappij en hoe wij ons als mensen met en door elkaar laten bewegen. Wat leren we van het verleden? En hoe gaan we vooruit?

De stream wordt op 4 mei om 20:45 live uitgezonden vanuit de Augustinuskerk te Amsterdam en is vanaf het YouTube kanaal van Haagse Passie te bekijken. Voor degenen die er niet live bij kunnen zijn is de opname ook later nog beschikbaar.

Herdenking 4 mei Haagse Passie vanuit Augustinuskerk Buitenveldert