Foto’s van Sluiting Heilige Geestkerk en Heropening St. Urbanuskerk

sluiting H.GeestkerkFoto’s van Sluiting Heilige Geestkerk (15 mei) en Heropening St. Urbanuskerk (21-22 mei)

Via onderstaande link zijn de foto’s te bekijken en te downloaden van de viering rondom de sluiting van de Heilige Geestkerk en de heropening van St. Urbanuskerk in Bovenkerk.
https://goo.gl/photos/H9jkwzDc7gLZPFBL6

– Commissie Overgang en Afscheid –

Overleden: Hanneke Brummelhuis

Op 3 februari overleed ons mede-bestuurslid Hanneke Brummelhuis. Wij wisten dat Hanneke ernstig ziek was, maar haar overlijden kwam toch nog heel plotseling. Hanneke heeft een belangrijke rol vervuld bij het tot stand komen van de samenwerking in RK Amstelland. Binnen ons bestuur was zij onze belangrijke verbindingsvrouw met de Urbanusparochie in Ouderkerk. Wij zijn Hanneke dankbaar dat wij tot het laatst toe hebben mogen profiteren van haar bestuurlijke ervaring en haar wijsheid. Op 9 februari is Hanneke begraven op de parochiebegraafplaats van de Urbanus in Ouderkerk.
Lees “Overleden: Hanneke Brummelhuis” verder

Heropening St. Urbanuskerk in Bovenkerk

In augustus 2009 is de St. Urbanuskerk in Bovenkerk plotseling gesloten vanwege de bouwvallige staat van het gebouw. De parochiegemeenschap van de Urbanus is toen ingetrokken bij de Heilige Geestparochie. Tegelijkertijd werd gestart met de restauratie van onze monumentale Cuyperskerk.

Wij zijn trots dat mede met hulp van veel vrijwilligers en professionals de restauratie nu voltooid is, en dat de St. Urbanuskerk weer heropend kan worden.

De heropening zal in het feestelijke weekend van 21-22 mei plaatsvinden. Op zaterdagavond 21 mei om 19:00 uur zal de officiële heropening plaatsvinden. In de plechtige eucharistieviering gaan voor: Mgr. J. Hendriks, Deken A. Bakker s.m.a., de Pastores J. Adolfs, E. Brussee en P. Koopman. Het koor St. Caecilia luister de viering op. Na afloop is er een feestelijke receptie om dit heugelijke feit te vieren.

Voor deze viering zullen veel genodigden aanwezig zijn en na verwachting zal de kerk vol zitten.

Daarom wordt er ook op zondag 22 mei om 10:30 een feestelijke eucharistieviering gehouden, waarin Pastor J. Adolfs voor gaat en het koor Spirit zingt. Na afloop is er natuurlijk een feestelijk samenzijn.

– Commissie Afscheid & Overgang –

Afscheid en Sluiting van de Heilige Geestkerk

Op 1e Pinksterdag, 15 mei 2016,  zal officieel de laatste viering in de  Heilige Geestkerk plaatsvinden. Wij beseffen dat veel parochianen hier verdrietig over zijn, want deze kerk is meer dan een gebouw van stenen. De Heilige Geestkerk is verbonden aan allerlei dierbare herinneringen, zowel vreugdevolle als verdrietige momenten. Belangrijk is dat je goed afscheid neemt, en je tegelijkertijd verzoent met het onvermijdelijke: sluiting van de kerk.

Wij willen iedereen de gelegenheid bieden om op eigen wijze afscheid te nemen van het kerkgebouw. Zodat u op eigen wijze nog eens door het kerkgebouw kan lopen, rond kan kijken bij de dierbare plekken en samen of alleen herinneringen op kan halen. Op zaterdag 7 mei a.s. zal de kerk geopend zijn van 14:00 tot 15:00 uur.

Op zondag 15 mei a.s. om 10:30 uur zal de afscheidsviering in de Heilige Geestkerk plaatsvinden. Pastor Adolfs zal in deze viering voorgaan en het koor Aurora zal zingen. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om koffie te drinken.

Er is niet ‘toevallig’ gekozen voor de sluiting van de Heilige Geestkerk met Pinksteren plaatsvindt! De Geest gaat met ons mee naar de St. Urbanuskerk in Bovenkerk.

                                                                                  – Commissie Afscheid & Overgang –

Bericht Tom Buitendijk

Lieve mensen, ik heb een verdrietige mededeling te doen. Achttien jaar geleden was ik pastor in Waddinxveen. De provinciale overste vroeg mij om de vacature in Amstelveen te gaan vervullen. Ik heb toen “Ja “gezegd.

Nu vraagt een andere Provinciale overste, pater Jan Brouns, mij om over enkele maanden in Oss een vacature te gaan vervullen. Met pijn en moeite heb ik gemeend ook nu “Ja” te moeten zeggen.

In die achttien jaar hebben u en ik een levendige gemeenschap opgebouwd. U bent mij en ik ben u dierbaar geworden. Weg gaan doet ons allen pijn. Ik ken de situatie van de Orde en ik heb weet van de zorgen van het bestuur. Het verzoek van pater Jan Brouns is doordacht en redelijk. Daarom heb ik “ja” gezegd. Ik heb het besluit zelf genomen.

In overleg met alleen de lieve Heer in wiens dienst ik sta. Ik heb mogen genieten van de vele goede en persoonlijke contacten met u allen en van uw waardering voor mijn inzet. Elkaar los laten doet zeer.

Ik besef dat nu ik weg ga, ik deze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma en de parochie RK Amstelland in problemen breng.

Ik besef ook dat ik een schaduw werp over het patroonsfeest van onze geloofsgemeenschap dat wij vandaag vieren. Toch hoop ik dat u, net zoals de immer optimistische Titus Brandsma, niet stil blijft staan bij het verleden, maar de toekomst als een nieuwe uitdaging wilt aanvaarden.

“Wat er ook gebeuren zal, wij zijn in Gods hand”.

Tom Buitendijk OCarm

Pastoor Tom Buitendijk O.Carm gaat parochie verlaten

Beste medeparochianen,

logo RK AmstellandAan het begin van deze week heeft onze pastoor Tom Buitendijk het parochiebestuur meegedeeld dat hij ons binnenkort gaat verlaten. De Prior Provinciaal van de Karmelieten heeft de bisschop verzocht hem eervol ontslag te verlenen als pastoor van de RK Amstelland en van de Urbanus Ouderkerk. De prior van de Karmelieten licht dit in een brief aan ons als volgt toe:

“Ik begrijp dat dit verzoek als een donderslag bij heldere hemel komt. Wij hebben Tom met klem verzocht in een aan de Karmelieten toevertrouwde parochie elders in ons land de pastoorsfunctie op zich te nemen. Na lang denken en met pijn in het hart heeft Tom – in het belang van de orde- besloten om op ons verzoek in te gaan.
Wij weten dat Tom zich met grote ijver en inzet heeft toegewijd aan zijn taak in Amstelveen en hoeveel achting en waardering hij geniet van collega’s besturen en gelovigen.

Ik besef dat dit voor u geen prettige mededeling is, temeer daar de parochie nog maar kortgeleden werd opgericht en zich nog in een fase van opbouw bevindt. U van uw kant beseft zonder twijfel dat wij als orde allereerst de plicht hebben vorm te geven aan de verantwoordelijkheid voor de aan ons toevertrouwde parochies. Die verantwoordelijkheid noodzaakt ons dit, voor uw bestuur en parochianen en zeker ook voor Tom, moeilijke besluit mee te delen.”

Was getekend Jan Brouns Prior provinciaal van de Karmelieten.

Tom Buitendijk O.CarmU begrijpt dat deze mededeling echt een schok voor ons is. Tom licht vandaag persoonlijk de Titus Brandsmagemeenschap in. Door deze brief aan u voor te lezen, worden vandaag ook de andere gemeenschappen geïnformeerd.

Nadat we als bestuur wat van de schok waren bekomen, hebben we met elkaar en met de leden van het pastoraal team, waaronder Deken Bakker gesproken over wat ons nu te doen staat. Tom zal niet eerder dan 1 februari volgend jaar weg gaan.

Het zal niet makkelijk zijn om het gat dat Tom achter laat op te vullen. Onze eerste zorg gaat uit naar het bieden van continuïteit in de zondagse vieringen. Het pastoraal team zal op korte termijn nagaan of door verschuivingen in het liturgisch rooster en door een beroep te doen op assistenten en emeriti een evenwichtige spreiding van vieringen kan blijven plaatsvinden.

Wij hebben inmiddels ook contact gezocht met het Bisdom om op korte termijn overleg te hebben over de ontstane situatie. Onze inzet is om de vacature die Tom achterlaat zo snel mogelijk in te vullen. Gezien de investeringen die we in de parochie aan het doen zijn en de eerdere toezeggingen vanuit het Bisdom, verwachten wij dat dit verzoek hoge prioriteit krijgt.

Op 1 december as staat een overleg gepland tussen de coördinatoren van de locaties en het parochiebestuur. We hopen dan meer zicht te kunnen bieden op de vervolgstappen.
Tot zover deze mededeling. Laten we Pastoor Buitendijk ons respect tonen voor de moeilijke keuze die hij heeft moeten maken, en laten we elkaar bemoedigen en ondersteunen bij het vinden van goede oplossingen voor de nu ontstane situatie.

Dank u wel.

Hans ten Rouwelaar,
secretaris parochie RK Amstelland

Inleiding over pastoraat in RK Amstelland

Gehouden op de bijeenkomst van pastorale groepen in de parochies RK Amstelland en Urbanus Ouderkerk op 5 februari 2015

Bij de omvorming van vijf geloofsgemeenschappen naar de parochie Amstelland hebben veel mensen hun zorgen geuit over het pastoraat. Deze zorgen deelt u met de pastores. Ook voor ons is het een vraag:  kàn pastorale nabijheid in zo’n groot geheel, dat toch niet echt één gemeenschap is en op korte termijn één zal worden ? Deze vraag komt voort uit authentieke bezorgdheid om mensen die al jaren lang zich thuis voelen in de bekende gemeenschappen van de H. Geest, de Urbanussen, de Augustinus, de Goede Herder en de Titus Brandsma geloofsgemeenschap. Zouden we dan deze mensen in de steek moeten laten en opgaan in een groter geheel? U zult begrijpen dat mensen in de steek laten nooit de bedoeling kan zijn.

Wat dan wel? De bedoeling van de omvorming naar één parochie is allereerst een bestuurlijke eenwording. Het ene bestuur heeft overzicht over het geheel, kan slagvaardiger besturen en aansturen, kan een betere gesprekspartner zijn voor het bisdom en de burgerlijke gemeente.

Naast dat éne bestuur is er één pastoraal team dat verantwoordelijk is voor het algemene en overkoepelende pastoraat. Wij zijn nu met vier pastores met samen iets meer dan 2 ½ full time kracht. Dat algemene pastoraat valt uiteen in de vier werkvelden: liturgie, catechese, diaconie en pastoraat in engere zin.

Bestuur en team zien het als hun allereerste en allerbelangrijkste opdracht om de voorwaarden en de middelen te verschaffen om de locale gemeenschappen te vitaliseren.  Onderdeel van het vitaliseren is je inspiratie voor je werk overal vandaan te halen en te zien wat voor jou bruikbaar en verrijkend is. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daartoe kunnen we met elkaar samenwerken. Daarom zijn wij vanmiddag hier samen.

Dat pastoraat in engere zin is het thema van vanmiddag. Ook diaconiegroepen hebben een pastoraal element. Daarom zijn ook deze groepen uitgenodigd.

Alle vijf de geloofsgemeenschappen zijn een beetje anders georganiseerd. Dat kan soms wat verwarring geven in terminologie. Daar moeten we dan aan wennen.

Pastoraat in engere zin kunnen we omschrijven als:

Alle uitingen van herderlijke zorg om een medemens nabij te zijn.

Bij die herderlijke zorg mogen we allereerst denken aan Jezus de Goede Herder.

Hoe Hij mensen nabij was. Bevrijdend en vergevend, barmhartig en liefdevol, uitnodigend en wijzend op eigen verantwoordelijkheid.

  • Hij bevrijdde een verwarde man van zijn onreine geest;
  • Vergaf een verlamde zijn zonden: de man door het dak heen
  • Hij keek de rijke jongeling liefdevol aan en liet hem bedroefd heengaan.
  • Hij zàg Zacheus en bracht hem terug in de gemeenschap door gedragsverandering te vragen;
  • Hij was liefdevol voor de zondares die hem met olie zalfde
  • Hij leerde de Bergrede en gaf als voornaamste maatstaf: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
  • Misschien is het verhaal van de barmhartige Samaritaan het meest sprekend.

Pastorale nabijheid vindt plaats in ontmoetingen ( lamme) , in bezoekwerk ( Zacheüs), of zomaar op straat ( rijke jongeman en ook de dode van Naïn).

Deze  ontmoetingen komen voort uit diepe bewogenheid van Jezus met mensen in nood: ze waren als schapen zonder herder. Hij wil vanuit zijn binnenste bewogen hun herder zijn.

Deze bewogenheid zal ook bron en uitstroom zijn van ons pastoraal handelen.

Ons enige motief is vanuit het binnenste van ons hart de ander nabij te zijn.

Pastoraat heeft geen ander doel dan déze mens / déze groep mensen te zien.

Locaal –per geloofsgemeenschap –  kennen we het best de pastorale zorg voor ouderen en zieken. Juist kwetsbare mensen hebben onze zorg nodig.
Het is een teken van vitaliteit wanneer er in een gemeenschap veel vormen zijn van nabijheid aan deze mensen. Straks bij de uitwisseling horen wij u er vertellen.
Wij noemen dit het verzorgend pastoraat.

Op het niveau van de parochie Amstelland zijn we op zoek naar nieuwe vormen van pastoraat voor vijftigers en zestigers om met hen te ontdekken wat kerk-zijn voor hen kan betekenen. Deze vorm van pastoraat staat nog helemaal in de verf. Het gaat om het vormen van Small Christian Communities.  Uw pastores willen daarin tijd en aandacht investeren omdat  vijftiger en zestigers een schakel zijn tussen nog jongeren en nog ouderen in de gemeenschap. Wij noemen dit innovatief experimenteel pastoraat.

Vrijwilligers en pastores

Heel veel mensen ervaren de nabijheid van de kerk bijna uitsluitend in de pastor.

Als de pastor geweest is, dan is de kerk geweest.

Toch is dat niet helemaal waar: de nabijheid van vrijwilligers aan parochianen is evenzeer kerkelijke nabijheid. Ook vrijwilligers handelen met herderlijke zorg in de Naam van de Goede Herder.  Door doopsel en vormsel werkt ook in hen de kracht van de Heilige Geest. Maar omdat alles wat we doen mensenwerk is vraagt dat ook wel om scholing en oefening.  Hier ligt misschien nog het een en ander te doen.

Vrijwilligers maken pastores niet overbodig. De betrokkenheid van pastores kan juist geactiveerd worden door uw voorwerk. U kunt het beste inschatten of verwijzing naar een pastor nodig is en die verwijzing met een gerust hart doorgeven.

Het lijkt mij daarom van belang dat  pastorale mensen zich groeperen in voor de parochianen herkenbare groepen.  Deze groepen kunnen worden genoemd in de bladen en in de gidsen die in voorbereiding zijn.

Slot

Het is van belang in kaart te brengen van welke vormen van nabijheid aan personen of aan groepen u kent in uw geloofsgemeenschap. Vanmiddag willen wij daarom met u praten over het verzorgende pastoraat in zijn veelvormigheid.

  • Op welke wijze bent u nu  kwetsbare mensen nabij?
  • Wat wilt u vanuit de bewogenheid van uw  hart voor hen doen?
  • Hoe houdt u  een herderlijk oog op mensen in de geloofsgemeenschap nu en in de toekomst?

Tom Buitendijk OCarm

Als je er bent, dan ben je er nog niet!

Start van onze nieuwe r.-k. parochie Amstelland*

Zondagmiddag 21 september jl. kwamen bestuurders, oud-bestuurders, pastores en emeritipastores bijeen voor de start van de r.-k.  parochie Amstelland. De nieuwe parochie werd op 15 juni 2014 door Mgr. Punt opgericht en kwam tot stand door een fusie van de parochies Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk, H. Geest, Augustinus en Goede Herder. Lees “Als je er bent, dan ben je er nog niet!” verder