Als je er bent, dan ben je er nog niet!

Start van onze nieuwe r.-k. parochie Amstelland*

Zondagmiddag 21 september jl. kwamen bestuurders, oud-bestuurders, pastores en emeritipastores bijeen voor de start van de r.-k.  parochie Amstelland. De nieuwe parochie werd op 15 juni 2014 door Mgr. Punt opgericht en kwam tot stand door een fusie van de parochies Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk, H. Geest, Augustinus en Goede Herder. Deze vijf ‘oude’ parochies vormen vanaf 15 juni 2014 samen één gemeenschap van vijf geloofsgemeenschappen, allen met een eigen locatieraad. Dit samengaan is overigens niets nieuws in katholiek Nederland. Overal worden grotere bestuurlijke en pastorale eenheden gecreëerd, niet uit weelde maar om beter om te gaan met de krimpende menskracht en het gebrek aan middelen. De pastoor van de nieuwe parochie, pater Tom Buitendijk O.Carm ., hield een toespraak met als titel Als je er bent, dan ben je er nog niet!*. Deze titel geeft goed aan dat we aan het begin staan van een proces van samenwerking. Pater Buitendijk vergeleek onze situatie met het Bijbelse verhaal van Jozua, de opvolger van Mozes, die de stammen van Israël het beloofde land binnenvoert en die daarbij allerlei weerstanden moet overwinnen. Er zijn gelukkig niet alleen weerstanden, er zijn ook kansen en die moeten we samen zien te pakken. Vicevoorzitter Ad Verkleij schetste vervolgens de huidige stand van zaken en secretaris Hans ten Rouwelaar gaf een overzicht van de lange weg die de parochies in Amstelland tot de fusie hadden afgelegd.

Omdat met de fusie de Karmelparochie Titus Brandsma is opgehouden te bestaan, hield pater Jan Brouns OCarm, provinciaal van de Nederlandse Karmel, een korte toespraak. Hij memoreerde de geschiedenis van de Karmel in Amstelland en sprak de wens uit dat de zalige Titus Brandsma ons allen tot inspiratie mag zijn op de in geslagen weg. Hij overhandigde een brandende kaars aan vicevoorzitter Ad Verkleij met de opdracht: ‘Behoed de vlam, koester haar warmte; moge ze verwarmen wat verkild dreigt te geraken’. Symbool van een belangrijke pastorale notie.

Namens het bisdom bedankte hulpbisschop Mgr. Hendriks alle betrokkenen voor hun inzet om te komen tot de fusie. Er was gelegenheid om vragen te stellen en er werd bezorgdheid uitgesproken over de pastorale zorg. Moeten er, gezien het beperkte aantal pastores en de werkbelasting van onze ouderwordende emeriti, geen pastores bijkomen? Daar is geen gemakkelijk antwoord op. De personeelssituatie is in het hele bisdom niet goed, dus het blijft schipperen. Mgr. Hendriks begon zijn dankwoord met een postuum dankjewel aan de in augustus 2013 overleden Theo Tiemessen van de Urbanus Bovenkerk, die gezien zijn bestuurlijke kwaliteiten node wordt gemist. Daarna werden oud-bestuurders Harry Lammers en Peter Verstraten persoonlijk bedankt. Zij ontvingen een exemplaar van de apostolische exhortatie De vreugde van het evangelie, een brief van Paus Franciscus aan de  Kerk.  Ook alle andere aanwezigen ontvingen een exemplaar. De middag werd besloten met een informele ontmoeting en een goed verzorgd chinees buffet. Overigens zijn alle betrokkenen er van overtuigd dat we aan het begin staan van een lang proces van samenwerking. Er ligt geen masterplan of blauwdruk klaar voor onze tocht van vijf naar één. Pastores en parochianen hebben elkaar daarbij hard nodig. In deze overgangssituatie moeten we begrip opbrengen voor elkaar en elkaar de ruimte geven om samen te groeien naar eenheid.

Namens het bestuur van de r.-k. parochie Amstelland
Guido Smit