Spring naar inhoud

Dinsdagmorgen 26 maart 2019 (aanvang 11.00 uur) wordt in onze kerk een eucharistieviering gehouden, waarbij een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvindt (voorgangers pastores Koot en Kint). De meeste van ons staan misschien enigszins beschroomd tegenover het sacrament van de ziekenzalving – vroeger het H. Oliesel genoemd -, omdat volgens hun gevoel oliesel en doodgaan bij elkaar horen. Daarom wordt de ziekenzalving vaak ook lang uitgesteld.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft er echter op willen wijzen, dat het hier om het sacrament van de zieken gaat. Het is niet uitsluitend het sacrament voor degene die in uiterste levensgevaar verkeert, maar juist ook bedoeld voor zieken of ouderen die ervaren dat hun krachten afnemen. Het is om deze reden, dat de ziekenzalving ook wel het sacrament van de derde levensfase wordt genoemd.

Tijdens de ziekenzalving wordt doorgaans een perikoop (bijbelstuk) uit de brief van Jacobus gelezen. Daarin staat het samen-bidden centraal. Vervolgens wordt met olie gezalfd om de zieke verlichting te brengen. De wezenlijke substantie van zalf, olie, vermindert de pijn. Zalf verlicht de zere plek, zodat we weer wat herademen. Zalven is dus niet: voorbereiden op de dood, maar gericht op het leven: verlichting brengen in Jezus’ naam.

De Naam en de Kracht van Jezus, onze Verrezen Heer, wordt tijdens de ziekenzalving naar bijbels gebruik aangeroepen. Zo omringen wij de zieke en de oudere. Wij bidden voor haar/hem en verlichten haar/zijn lijden in de Naam en de Kracht van de Heer. En zo staat er in Jacobus 5, 15: ‘dat het gebed van gelovige mensen (en ook dat van de zieke zelf) de zieke zal redden en dat de Heer hem zal oprichten’. Het gaat dus – zoals we in de Heilige Schrift kunnen lezen – om nieuwe levenskracht.

Zieke en oudere parochianen die willen deelnemen aan de gezamenlijke ziekenzalving op 26 maart kunnen dit via een briefje, telefonisch of mondeling kenbaar maken aan pastor Ph. Kint (020-6420843 of 0613624227). Natuurlijk zijn ook familieleden, vrienden en bekenden van harte welkom bij de viering. Zo ontstaat er nog meer een samen-zijn en wordt de zieke/oudere die gezalfd wordt ondersteund. Ook andere parochianen die niet gezalfd willen worden, worden uitgenodigd. Na afloop van de viering is er de gelegenheid om koffie/thee te drinken in de achterzaal van de kerk.

Wilt u meer informatie over de gezamenlijke ziekenzalving, dan is pastor Kint altijd bereid om deze te geven (of telefonisch, of door een bezoek bij u thuis, of misschien bij een ontmoeting in de kerk).