Spring naar inhoud

De MOWA (Missie Ontwikkelingswerken Amstelland), die voor de parochie de Advents- en Vastenactie coördineert, heeft de Adventsactie afgesloten met het mooie resultaat van € 11.165,28 samengebracht door alle locaties van de RK Amstelland in collectes, bankoverschrijvingen via de locaties of rechtstreeks aan de MOWA en evt. verkoopacties. De begunstigde, de stichting Bondeko kan hiermee de huisvesting van leerkrachten voor hun scholen realiseren en daarmee goede leerkrachten aan hun scholen in Oeganda binden en daarnaast investeren in leermiddelen en programma’s voor de kinderen. U allen hartelijk dank voor uw bijdragen. Zoals intern afgesproken, zal de MOWA voor de Vastenactie 2017 zich scharen achter het landelijk project van de landelijke Vastenactie, met het motto: ‘Eilanden van hoop’, dat zich richt op het jeugdwerk in de door drugsbendes beheerste wijken in San Salvador. In het komende nummer van ‘Spirit’ leest u er meer over. Van de Vrienden van Pater Peeters, die projecten ondersteunen in Congo-Kasai ontvingen wij een verslag, waarin o.m. gemeld werd dat twee bestuursleden ter plekke zijn geweest om de voortgang van de projecten goed in beeld te krijgen. Een corrupt land als Congo steunen? Ja, juist, vindt de stichting, om de gewone mensen kansen te geven te overleven, door vrouwen de kans te geven hun stem te verheffen, zwerfkinderen op te vangen en vrouwen en jongeren kans op onderwijs te geven. De Stichting Vrienden van Pater Peeters is een van de ‘kleine fondsen’ die door DGH worden bedacht met een bijdrage.

Water voor EritreaAfsluiting Vastenactie 2016: project Water voor Eritrea; de collectes tijdens de Paaswake en de plechtige viering op het Hoogfeest van Pasen komen in het geheel ten goede aan dit project. Voor hen, die via de bank willen geven: Banknummer: NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie.

El Niño, koosnaam voor het Kerstkind in Zuid-Amerika. Maar we kennen ook een natuurverschijnsel, dat el Niño wordt genoemd, omdat het veel voorkomt in de periode rond Kerstmis: gepaard gaand met stormen, hete luchtstromingen, maar ook enorme regenval.
We hebben er onlangs in de media over kunnen vernemen: een strook van Afrika met wateroverlast en een strook met grote droogte. Verbijsterend: het eiland Madagaskar, dat in tweeën gedeeld, de noordhelft heet en verdroogd, de zuiderhelft drijfnat.

Eritrea, waar ons Vastenactieproject zich op richt, ligt in de droge zone. Een gegeven, dat eens te meer duidelijk maakt dat het behoud van iedere druppel water telt. Een aansporing om ons project te doen slagen. Deze zondag 21 februari zal door een vertegenwoordiger van de Stichting Water voor Eritrea, aan het eind van de viering een korte inleiding houden over het project, gevolgd door een deurcollecte voor onze Vastenactie en zijn er Paaskaarsjes te koop. Ook zullen de envelopjes van de MOWA beschikbaar zijn voor een bijdrage in de rode kist in de garderobe, later in de Vastentijd. Voor hen die liever per ban geven: bankrekening NL72 RABO 0382 3326 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie 2016.
Bij voorbaat dank voor uw milde gave

Namens Werkgroep Missie Ontwikkelingswerken Amstelland,
Leo v.d.Vliet

logo Water voor EritreaDe werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland heeft gekozen om geld in te zamelen tijdens de Vastenperiode voor de Stichting Water voor Eritrea. Deze stichting zet zich in voor veilig drinkwater en helpt mee aan de bouw van een ondergronds reservoir in de school van de Auxiliary Brothers in Alla een dorpje in Eritrea. In het binnenkort te verschijnen parochieblad Spirit treft u hierover uitgebreid informatie aan.

U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage voor deze actie te deponeren op de collecteschaal, in de daarvoor bestemde bus in de garderobe, of over te maken naar bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’. Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

De Collectes in het weekend van 21/22 maart en van Pasen zullen in het geheel ten goede komen aan het project van de landelijke Bisschoppelijke Vastenaktie.
We hopen op een mooi resultaat in onze De Goede Herder.
Het is zo'n gewone activiteit: een kopje thee zetten en gedachteloos een zakje in het hete water laten zakken.
Kijk even naar 'made in . . . .' en zie achter dat zakje de mensen, die op de plantage werken en leven in omstandigheden die verbetering
behoeven.
Geeft u uw bijdrage bij voorkeur via de bank:
NL72 RABO 0382 3326 01 ten name van MOWA Amsterdam, onder vermelding van Vastenaktie 2015.

Missie OntwikkelingsWerken Amstelland
Leo van der Vliet

Vastenactie 2015

VasteactieGrenzeloos samen leven
Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka.

RK AmstellandHet is ‘de parel van de Indische Oceaan’. En de meeste toeristen die Sri Lanka bezoeken, zullen dat beamen. Maar achter die glanzende toeristenfolders gaat een schrijnende werkelijkheid schuil. Pas in 2009 is de bloedige, jarenlange burgeroorlog geëindigd. De oorlog tussen de twee belangrijkste bevolkingsgroepen op het eiland - de Boeddhistische Singalezen en de Hindoeïstische Tamils – heeft diepe wonden geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het land nog altijd splijten langs etnische en religieuze grenzen. Wie buiten de gebaande toeristenwegen kijkt, ziet armoede: sloppenwijken, mensen die op straat leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke elektrische voorzieningen. Zeker op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier leven zeer geïsoleerd in de beruchte ‘linerooms’ – meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde kamers –ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de plantage, schoon water en goed sanitair ontbreken. Zij verdienen onvoldoende om hun kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen.

Campagneproject 2015: SETIK

(Socio Economic Training Institute of Kandy) decaritas organisatie van het bisdom Kandy.

De mensen van SETIK zetten zich in voor de gehele bevolking van Sri Lanka – boeddhisten, hindoes, christenen en moslims – en ze weten haat en wantrouwen om te zetten in begrip, vertrouwen en zelfs in vriendschap!

SETIK wil met haar werk de levensomstandigheden verbeteren van mensen die leven in de marge en bekommert zich om vrijwel alle facetten van het leven, zoals goede huisvesting, schoon water, opleiding en ontwikkeling. SETIK probeert kinderarbeid te ontmoedigen. Ze wil kinderen en jongeren zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken. Ook wordt er gezorgd voor extra opvang en begeleiding van basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. Concreet organiseert deze caritasorganisatie trainingen over ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’, initieert ze computercursussen en bloeddonatie-campagnes. Dit laatste is een prachtige manier om de arme bevolking te helpen met hun gezondheid. In de ziekenhuizen op Sri Lanka moet je namelijk betalen voor het bloed dat je nodig hebt bij een operatie. Voor veel mensen is dat te duur. Wie echter deelneemt aan dit programma, ontvangt een verklaring en hoeft niet te betalen als hij of zij bloed nodig heeft. Vooral jongeren blijken enthousiast over deze campagnes. Het geven van bloed blijkt een diepe symbolische betekenis te hebben voor de mensen die eraan deelnemen. ’In plaats van elkaars bloed te vergieten, delen we nu ons bloed en redden we er levens mee,’ vat Raj Arockiya Samy, jongerenwerker bij SETIK het samen. Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage in een envelop te deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, of over te maken naar bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenaktie’.

RK Amstelland

Vastenactie 2015
MOWA ( Missie OntwikkelingsWerken Amstelland)
‘Even Minderen voor Sri Lanka’
‘Grenzeloos samen leven’
Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka
Met de geloofsgemeenschappen Titus Brandsma, Heilige Geest, Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk a/d Amstel, De Goede Herder en de St. Augustinuskerk
nodigen wij u van harte uit op onze informatieavond op donderdag 5 maart 2015 in de
St Augustinuskerk om 20.00 uur

Op deze avond willen wij ons graag aan u voorstellen als MOWA en ons project dat wij dit jaar steunen tijdens de vastentijd.

Guus Prevoo van de landelijke vastenactie zal u alle informatie geven over SETIK. Vanaf 19:45 uur staat de koffie en thee voor u klaar in de parochiezaal van de St. Augustinuskerk op de Amstelveenseweg 965. Hoop u allen te zien op donderdag 5 maart voor een gezellige en informatieve avond. Alvast bedankt voor uw steun,

De MOWA

Waar gaat het geld heen dat Vastenactie ontvangt?

Tijdens de campagne van Vastenactie staat één project centraal. In 2015 is dat het jongerenproject van SETIK uit Sri Lanka. Het geld dat wordt ingezameld, gaat daarnaast naar ongeveer 100 andere projecten. Allemaal sociaaleconomische projecten, wereldwijd verspreid, gericht op het ondersteunen van mensen die leven in de marge van de samenleving. U vindt elk jaar een overzicht van alle ondersteunde projecten in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website (www.vastenaktie.nl)

Terugblik op 2014

Gegevens uit het overzicht verstrekt door de Vastenaktie: de parochieopbrengst van De Goede Herder was € 8.341,81 (collectes en bankoverschrijvingen) daarnaast overschrijvingen via hetvastenzakje giften n.a.v. een donateursbrief en andere giften uit het postcodegebied van onze parochie € 3.565,-- totaal: € 11.906,81. Een uitdagend resultaat . . . gaan we voor 2015 de uitdaging wéér aan?