Spring naar inhoud

zondag onder het Octaaf van Kerstmis, Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: 1 Sam. 1, 20-22.24-28; 1 Joh. 3, 1-2.21-24; Lc. 2, 41-52
Samenzang

Dagmis van Kerstmis, pastores A. Koot en Ph. Kint
Lezingen: Jes. 52, 7-10; Hebr. 1, 1-6; Joh. 1, 1-18
Groot Gemengd Koor
Kerstcollecte

Eucharistie, pastores A. Koot en Ph. Kint
Lezingen: Jes. 9, 1-3.5-6; Titus 2, 11-14; Lc. 2, 1-14

Groot Gemengd Koor

Kerstcollecte voor pastoraat aan christen-kastelozen en voor behandeling en onderwijs aan gehandicapte kinderen in Pakistan

Op maandag 17 december a.s. vanaf 14.00 uur is in de verduisterde achterzaal de echt prachtige kerstfilm te zien: HUGO, van Martin Scorsese (2011). Het verhaal speelt in Parijs, 1930. Hugo Cabret is een 12-jarige wees die in de muren van een druk treinstation in Parijs woont. Sinds zijn oom spoorloos verdween, heeft hij in het geheim de zorg voor de stationsklokken op zich genomen. Dan komt hij in aanraking met een vreemd meisje en een bittere oude man die de speelgoedwinkel in het station beheert. Plotseling komen Hugo's verborgen leven en het waardevolle geheim dat hij bewaart in gevaar. Prachtige karakterrollen in een werkelijk schitterend décor. Van harte aanbevolen dus!

Voor het eerst in jaren zal het ensemble Podevijn weer eens een kerstconcert geven. Op het programma staan ‘ a ceremony of carols’ van Britten, 4 prachtige kerstmotetten van Poulenc en werken van Lauridsen, Gjeilo en Rutter. Medewerking wordt verleend door Liesbeth Vreeburg. Zij bespeelt de harp tijdens de cyclus van Britten en zal solo te horen zijn. Het geheel staat onder leiding van Ronald Dijkstra.

De concerten zijn zonder pauze en duren iets langer dan een uur.

Vrijdag 14 december om 20.00 uur in De Goede Herder

Zondagmiddag 16 december om 15.00 uur in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 te Amsterdam

Het goddelijke van de geboorte van Het Kind van Bethlehem wordt ons door de evangelist Lucas op een beminnelijke wijze aangezegd. Een engel die de herders op het veld een goede boodschap en een grote vreugde voor het hele volk aankondigt. Een groot stralend gebeuren, zeker ook omdat de engel plotseling door een heel leger wordt vergezeld. Zij zingen samen Gods lof: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft’. Is er in de geschiedenis van mensen een meer sprekend geboorteverhaal geschreven?

Hoe anders wordt ons het kerstgebeuren door de evangelist Johannes verteld. Johannes heeft niet meer dan enkele woorden nodig om de kern van het wonder te onthullen: ‘Het Woord is Vlees geworden’. Deze opzienbarende zin staat in de Proloog of het Voorwoord van het vierde evangelie en maakt ons duidelijk, dat God de wereld - de mensen - op de meest dichtbije wijze nabij wil zijn. In zijn liefde bedoelt God de wereld te verlichten en nabij te komen. En deze liefdevolle gerichtheid op de schepping bereikt in de geboorte van Jezus het absolute hoogtepunt. Het Woord, dat van God uitgaat, wordt mens in Jezus van Nazareth. Het geheim van Gods liefde wordt ons mensen aangereikt. De liefde die in God zelf van eeuwigheid aanwezig is, moet wel buiten zichzelf treden. Het is de natuur van de Liefde. Dat kan de wereld niet tegenhouden. En zo wordt het Kerstmis.

Het Woord van God wordt mens naar zijn broze, zwakke, vergankelijke aard. De evangelist Johannes laat niet af om erop te wijzen hoe groot de liefde van God is. God zelf die de onsterfelijkheid bezit en het eeuwig licht bewoont, neemt een sterfelijk lichaam aan en komt ons tegemoet, ook in de duisternis van het verloren menselijk bestaan, zoals in de voerbak van Bethlehem. Wie kan nu nog van God zeggen, dat Hij hoog boven de mensen uit torent en zich niets van hen aantrekt? Onze God is ten diepste op de mensen betrokken. Kan Hij nog dichter bij mensen komen en ons nog meer tot ontmoeting en wederzijdse liefde uitnodigen?

Toch komt ook de evangelist Johannes pas tot geloof door het getuigenis, dat
Jezus van zichzelf aflegt. Dan pas gaan zijn en hopelijk ook onze ogen open voor de weg, die God naar ons is toegegaan. In Jezus wordt ons het wezen van God verklaard als liefde. Zijn geboorte, ons Kerstfeest, is een en al goedheid die van God uitgaat.

Het evangelie van Johannes staat in het teken van het licht dat de duisternis
verdrijft. Zoals God bij de schepping zei: ‘Er moet licht zijn’ – en er was licht
en God zag, dat het goed was - zo geeft Johannes aan, dat ‘het ware licht, dat
iedere mens verlicht, naar de wereld moest komen’. De geboorte van Jezus is zo stralend voor Jozef en Maria, voor herders, engelen en wijzen, dat ook wij mogen verlangen naar de ware ontmoeting met Jezus, naar de geboorte van Gods Zoon in ons hart. En hiertoe nodigt het Kerstfeest anno 2018 ons ook daadwerkelijk uit. Een lichtend liefdevol geloof.

Mede namens pastor A. Koot, pastor M. Schneeberger en pater H. de Vilder en onze gehele Locatieraad wens ik U een Zalig Kerstfeest en een Gezegend
Nieuw Jaar 2019.

Phil Kint (pastor)