Spring naar inhoud

Pasen: de Verrijzenis van de Gekruisigde

Nog voor zij aan tafel gaan met het joodse Paasfeest op handen, wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Toch wel ongehoord, een meester die zich zo dienstbaar opstelt. En Jezus geeft zijn leerlingen te verstaan dat ook zij elkaars voeten dienen te wassen. Zouden wij in onze tijd dit gebaar nog wel begrijpen. Niemand die zich mag verheffen boven de ander en tot het uiterste gaan in zorg en liefde voor elkaar? Staat onze samenleving niet haaks op deze waarden? Toch is het dit wat Jezus zijn volgelingen op het hart drukt: ‘bewaart onder elkaar de liefde, dan blijf je met mij verbonden en kan iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’.
Het onderlinge liefdesgebod over wereldse en maatschappelijke grenzen heen en waarbij geen mens wordt uitgesloten, staat niet op zichzelf. Het ligt vervat in de Bijbelse boodschap, waarin de Heer zich om de mens bekommert en het is de kern van het evangelie. God vraagt ons mensen om deze liefde. En Jezus nu, zal tot zijn laatste ademtocht doen wat de Vader van Hem vraagt. In een liefdesband met Hem verenigd. Omwille van deze liefde verduurt Jezus het kwaad dat Hem wordt aangedaan. Hij slaat niet terug als hij hard wordt bejegend, valselijk beschuldigd en verraderlijk belaagd. Gevangengenomen, gemarteld en gekruisigd is Hij als een schuldloos lam dat op de dag vóór Pasen volgens de Wet van Mozes wordt geofferd. Niet een lam van een enkele joodse familie, maar Hij is het enige lam van de hele wereldfamilie, daar op het kruis van Golgotha. In zijn lijden en dood maakt Jezus duidelijk hoe een weerloos mens het opneemt tegen het gruwelijke en afzichtelijke geweld van deze wereld. Hij is er alleen, verlaten door allen. De diepe afgrond van kwaad en dood gapen Hem aan. Zelfs de Vader schijnt Hem op het ultieme moment in de steek te laten…..

Als Hij sterft lijkt het zinloze Kwaad weer te hebben gewonnen van een allesomvattende, onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige Liefde. Ja, dat is toch de harde wet van deze wereld! Valt er een andere les te leren? Leg je er maar bij neer! Het is niet anders! Zijn leerlingen zijn uit het veld geslagen en weten niet wat te doen. Ze hadden hun hoop zo gevestigd op deze Jezus van Nazareth, geliefd bij God en de mensen. Hij zou de mensen redden. Hij werd alom gezien als Messias, een man die zijn medemens kon bevrijden uit zelfs de diepste nood. En nu is Hijzelf door kwaad en dood geveld. Waar moeten de leerlingen heen?
Toch is er die derde dag, waarop vrouwen met welriekende kruiden naar zijn graf gaan. Ze vinden zijn lichaam niet, wel twee mannen in stralende witte gewaden, die hen zeggen de Levende niet onder de doden te zoeken en dat Hij verrezen is. Verwarring maakt zich van hen meester. En daarop snellen Petrus en de andere leerling naar zijn graf en zien met eigen ogen, zoals de vrouwen zagen…… Aan velen verschijnt Hij en de leerlingen gaan zien, geloven en begrijpen, dat Hij uit de doden is opgestaan.
Waarlijk de Heer is opgestaan. Het duister van het kwaad en de donkerte van de dood zijn door Hem overwonnen. Zijn Licht verspreidt zich over mens en aarde. Het zal nooit meer worden gedoofd. De leerlingen weten zich bevrijd en verlicht. PASEN. Ze hebben de Heer gezien en ze krijgen van Hem de opdracht om Zijn Blijde boodschap uit te dragen, een boodschap van liefde, gerechtigheid en vrede.

Mede namens de pastores A. Koot, M. Schneeberger en H. de Vilder sJ en onze locatieraad wens ik u goede vieringen in de Goede Week en natuurlijk ook van harte een Zalig Pasen. Ph. Kint, pastor