Spring naar inhoud

In een vorig bulletin heeft u al kunnen lezen, dat de MOWA, die de Vastenactie in onze parochie organiseert gekozen heeft voor het project, in onze kerk bekend van de Kerstcollecte, voor verbetering van de positie van kinderen met beperkingen in Pakistan. In de provincie Sindh is de stichting Hayat-e-Nau actief, die hulpmiddelen verzorgt, de kinderen traint zichzelf te helpen en basisonderwijs geeft zodat deze kinderen, die anders in het verborgene zouden leven, een kans krijgen een waardige plaats in de samenleving in te nemen.

Hayat-e-Nau wil ook de kennis om om te gaan met handicaps verbreiden door het geven van voorlichtingscursussen. Drie maal zullen in collectes in het geheel naar dit project gaan: op Aswoensdag, de derde zondag van de Vasten 15 maart en het Paasweekend. Wilt u liever geven per bank: rekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v MOWA Amsterdam, ovv Vastenactie 2020.

Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning van dit belangrijke project.

Goedemorgen allemaal,
Ik mail even omdat jullie in mijn adresbestand staan voor mijn blog uit India (patricia.gaatverweg.nl). Afgelopen week zijn er weer twee blogs beschikbaar gekomen, maar helaas doet mijn automatische mail het niet om jullie hierover te berichten. Dus bij deze een e-mail om te laten weten dat er weer een nieuwe blog online staat op http://patricia.gaatverweg.nl/weekend-in-tulip-garden/2020/01/27/
Veel leesplezier!
Groetjes, Patricia

Op de MOWA-vergadering van 7 januari werd bekend, dat de voorlopige opbrengst van de Adventscollecte in de parochie RK Amsteland voor het project opvang Venezolaanse vluchtelingen kinderen in Peru een € 4.800,00 bedraagt. Er kunnen nog overschrijvingen via de bank (NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA) nakomen. Tevens is de keuze voor het project voor de Vastenactie gemaakt: medische zorg en scholing van kinderen in de provincie Sindh in Zuid-Pakistan door de organisatie Hayat-e-Nau. Dit project is in De Goede Herder bekend van de collectes met Kerstmis, die dit jaar € 1.655,34 opbrachten, waarbij we de bankoverschrijvingen nog mee moeten nemen.

Bij de zusters van Moeder Teresa konden we zondag 22 december van de Augustinus en De Goede Herder een hoog gevulde auto goederen afleveren, die met grote dank werd geaccepteerd. Op die dag was een Kerstdiner met concert vooraf voor dak- en thuislozen. Patricia en Therese ten Rouwelaar reizen weer af naar India om de stand van zaken bij Tulip Garden in ogenschouw te nemen. (de Kerstgroeten van de kinderen heeft u in onze Kerstboom kunnen bewonderen) Door de opbrengst van de deurcollecte (ruim 500 euro) komen ze niet met lege handen aan, kunnen er voor de kinderen noodzakelijke dingen worden aangeschaft, een maaltijd verstrekt en komt een uitstootvrije scooter in zicht.

Van harte bedankt voor al uw goede gaven!!

Na de eucharistieviering door pastor Martin Schneeberger, waarin onze zangvaardigheid vierstemmig op de proef werd gesteld, bleven wij bijeen onder het genot van koffie en thee met kransje. Voordat we een toast uit konden brengen op het nieuwe jaar waren er een paar korte woorden. Gemist werd het herderlijk woord van Phil Kint. Hans ten Rouwelaar schetste de situatie in de parochie RK Amstelland, waarin de keuze voor één centrale grote kerk, van waaruit het pastoraat van de nabijheid vorm gegeven zal worden, pas over drie jaar overwogen zal worden. Henk Welsch vermeldde dat hij na vijf jaar het coördinatorschap in de Locatieraad per 1 januari heeft neergelegd, maar dat hij voor De Goede Herder nog diverse taken zal blijven vervullen. Het coördinatorschap zal na ampele overwegingen vervuld worden door Maartje Strengers. We danken Henk voor de ruimhartige wijze waarop hij het coördinatorschap heeft ingevuld, danken Maartje voor haar bereidheid in zijn voetspoor te treden en wensen haar daarbij veel energie en succes. Daarna mocht het glas geheven worden op het nieuwe jaar en op de genezing van Phil Kint met een groet.

We wensen Martin Schneeberger een goede reis naar en succes bij het ondersteunen van het pastoraat op Lesbos. LvdV

Graag wil ik alle parochianen bedanken die sinds begin december voor mijn herstel hebben gebeden. Het is voor mij een grote steun dat zo velen mijn herstel aanbevelen bij Onze Lieve Heer. Helaas moet ik ook bekennen, dat ik van nature wat ongeduldig ben en aanvankelijk meende dat het ziekteverloop niet meer dan enkele maanden in beslag zou nemen. Helaas, juist nu kom ik er ook achter dat ‘alles zo zijn tijd behoeft’ en dat ondanks de fysiotherapie ook hier geldt dat Aken en Keulen niet op één dag zijn gebouwd. Het zal dan ook nog wel enkele maanden duren voordat ik weer ‘de oude’ ben. Hartverwarmend zijn voorts de vele blijken van medeleven die ik tot nu toe mocht ontvangen en nog steeds dagelijks ontvang. Onder meer al die prachtige kerstkaarten, goede wenskaarten en brieven bemoedigen en sterken mij en ook mijn vrouw Kiki. Ik dank u heel, heel hartelijk en ben u zeer erkentelijk.

Mede namens Kiki wens ik alle parochianen van onze Goede Herder een gezegend en vooral ook gezond 2020. Phil Kint

We vergaderen ons wat af: Parochiebestuur, Coördinatoren, Olievlekgroep, Caritas, MOWA, Locatieraad, Bezoekersgroep, Parochieavond. Die laatste was alweer medio september: hoe is de staat van De Goede Herder. Financieel zijn we nagenoeg in evenwicht: de inkomsten uit collectes dalen licht, maar verhuur compenseert dat. De dakrenovatie in 2014 was een dipje, maar de lening aan het Bisdom (renovatie 2005) is afgelost. Op de to-do-lijst staat nog het schilderen van de buitenkant en roestvorming bij de toren. Tussendakse isolatie zou de stookkosten nog meer kunnen beteugelen. Dank voor het vele werk aan vrijwilligers als onze administrateur Clemence, Facilitair steunpunt Ger en alle anderen van stoelenzetters, koperpoetsers tot lectoren, al of niet met name op de laatste sheet vermeld.

Toch, we worden allemaal een jaartje ouder en daardoor niet soepeler en soms moet er een stoppen, zonder dat opvolging zich meteen aandient. De druk wordt dan iets hoger. We zijn een van de vijf locaties van de parochie RK Amstelland. Hans ten Rouwelaar schetste een beeld van de verwachtingen voor de toekomst. De krimp van het aantal gelovigen zet door. Hoelang kunnen we financieel de vijf locaties open houden, maar ook: het aantal pastoraal bevoegden neemt ook af. Hoe zien we de toekomst: één centrale grote kerk, waar ruimte is voor vieringen van parochieel niveau, van waaruit het pastoraal team opereert, met een uitstraling naar de locaties: het pastoraat van de nabijheid. De keuze van de centrale kerk heeft gevolgen voor de locaties. Die keuze is, zolang de Urbanus-Bovenkerk nog niet uit de as herrezen is, voorlopig gevallen op de Augustinus en over een jaar of drie zal naar een nieuwe keuze worden toegewerkt.

Intussen worden de breinen gekraakt over hoe de locaties naar elkaar toe kunnen groeien en als een olievlek het verzorgingsgebied kunnen overdekken. Op 9 november hebben we onze vrijwilligers gefêteerd: 39 konden aanwezig zijn en genieten van een aangename lunch, opgeluisterd met tempo doeloe- en pittiger klanken van een zesmans band uit de gelederen van onze huurder de Gereja Minahasa. Met dank aan de mannen achter de schermen Ger, Henk en Ypke. Op 4 januari zal de RK-Amstelland de nieuwjaarsbijeenkomst houden in de Titus Brandsma en op 12 januari De Goede Herder in eigen kring, waar de traditie wil, dat er het woord wordt gevoerd over heden en toekomst van onze gemeenschappen.