Spring naar inhoud

Het verhaal van Pasen

Jezus viert samen met zijn leerlingen het eeuwenoude feest van Pesach in de Bovenzaal te Jeruzalem. Het is het Feest van de bevrijding uit het slavenhuis Egypte. Ze waren eens slaven en nu zijn ze vrije mensen. Want de Heer heeft hun klagen gehoord en hun tranen gezien. Hij heeft zich over hen ontfermd. Jezus gedenkt met het Paasmaal de wonderbaarlijke bevrijding door Vader God.
Maar de maaltijd is nog niet beëindigd of het Kwaad dient zich onverbiddelijk aan. De bevrijding van God wordt weersproken. Judas verraadt zijn meester voor de prijs van een gedode slaaf, dertig zilverstukken. Bij Judas slaat de grote ontkenning toe. Hij voegt zich bij de machtige tegenstanders van Jezus, die hem zien als een godslasteraar en een misleider van het volk, en die zich door het optreden van Jezus in hun bevoorrechte posities bedreigd voelen.
De bevrijder van zieken, armen en kwetsbare mensen wordt door Judas tot slaaf gemaakt en in de macht van de Duisternis geduwd. Jezus wordt uitgeleverd aan de Machten van de Wereld. En zijn bange andere vrienden laten hem ook binnen enkele uren in de steek.
Verlaten en alleen gaat Jezus zijn lijden en dood tegemoet. Hij die zoveel mensen heeft genezen, getroost en bemoedigd. Hij die zoveel om mensen gaf en van hen hield. Hij gaat de weg van de immense eenzaamheid en ervaart in zijn gruwelijke pijnen alsof zelfs Vader God Hem heeft verlaten.
Jezus gaat de weg ten einde toe, maar het Kwaad heeft Hem niet overwonnen. Hem is de liefde en de trouw voor de mensen gebleven. Want voor allen die Hem vervolgden, bidt Jezus nog in zijn laatste momenten: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Maar Kwaad en Dood hebben niet het laatste woord. Zijn Woord staat aan het begin en aan het einde. Het Woord is alfa en omega. Zijn Woord is Leven, is Licht der wereld.
Want Jezus is dan wel gestorven, maar hij is niet in de dood gebleven. Hij heeft het duister van de dood, van het kwaad, van het niets, overwonnen en is opgestaan. God heeft het er niet bij laten zitten. Zijn ‘welbeminde’ zoon zal leven. En met Maria Magdalena als eerste, getuigen zijn leerlingen ervan dat zij de Heer gezien hebben, dat hij werkelijk leeft. Tegen Maria Magdalena zegt hij ‘Houdt mij niet vast’, in Emmaus wordt hij herkend aan het breken van het brood, en door muren en dichte deuren heen komt hij tot de elf die bijeenzijn en toont hij zijn wonden aan Thomas. De verrezen heer eet met zijn leerlingen. Hij leeft. Te beginnen met Jeruzalem maken zij het goede nieuws bekend. Ja in elke ontmoeting wordt hij herkend als de Levende die het Leven uitdraagt.

In de Paaswake vieren we dat Jezus het grote geheim van God heeft doen oplichten. Jezus, een mens die in de liefde tot het uiterste is gegaan, heeft in zijn liefde alle kwade krachten overwonnen. Deze liefde blijkt van goddelijke aard, zij weekt mensen los uit een uitzichtloos bestaan, trekt hen weg uit hun slaafse kleinheid, richt hen op, voedt de hoop en neemt hen mee naar het land van belofte. Dat blijkt een onverwoestbare werkelijkheid. Jezus Christus leeft. Hij is hier en nu. Hij is er voor ons.

Met Pasen vieren we de opstanding van onze Heer en dat de Liefde zegeviert. Dat zij door niets, door geen enkel kwaad, door geen enkele dood is klein te krijgen. En met Pasen mogen mensen voelen, dat het leven onverwoestbaar is na alles wat zij hebben meegemaakt. Want Jezus is God met ons, die voor altijd met ons meeleeft.

Mede namens de pastores A. Koot, M. Schneeberger en H. de Vilder sJ en onze locatieraad wens ik u goede vieringen in de Goede Week en natuurlijk ook van harte een Zalig Pasen.

Ph. Kint, pastor De Goede Herder