Spring naar inhoud

Het goddelijke van de geboorte van Het Kind van Bethlehem wordt ons door de evangelist Lucas op een beminnelijke wijze aangezegd. Een engel die de herders op het veld een goede boodschap en een grote vreugde voor het hele volk aankondigt. Een groot stralend gebeuren, zeker ook omdat de engel plotseling door een heel leger wordt vergezeld. Zij zingen samen Gods lof: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft’. Is er in de geschiedenis van mensen een meer sprekend geboorteverhaal geschreven?

Hoe anders wordt ons het kerstgebeuren door de evangelist Johannes verteld. Johannes heeft niet meer dan enkele woorden nodig om de kern van het wonder te onthullen: ‘Het Woord is Vlees geworden’. Deze opzienbarende zin staat in de Proloog of het Voorwoord van het vierde evangelie en maakt ons duidelijk, dat God de wereld - de mensen - op de meest dichtbije wijze nabij wil zijn. In zijn liefde bedoelt God de wereld te verlichten en nabij te komen. En deze liefdevolle gerichtheid op de schepping bereikt in de geboorte van Jezus het absolute hoogtepunt. Het Woord, dat van God uitgaat, wordt mens in Jezus van Nazareth. Het geheim van Gods liefde wordt ons mensen aangereikt. De liefde die in God zelf van eeuwigheid aanwezig is, moet wel buiten zichzelf treden. Het is de natuur van de Liefde. Dat kan de wereld niet tegenhouden. En zo wordt het Kerstmis.

Het Woord van God wordt mens naar zijn broze, zwakke, vergankelijke aard. De evangelist Johannes laat niet af om erop te wijzen hoe groot de liefde van God is. God zelf die de onsterfelijkheid bezit en het eeuwig licht bewoont, neemt een sterfelijk lichaam aan en komt ons tegemoet, ook in de duisternis van het verloren menselijk bestaan, zoals in de voerbak van Bethlehem. Wie kan nu nog van God zeggen, dat Hij hoog boven de mensen uit torent en zich niets van hen aantrekt? Onze God is ten diepste op de mensen betrokken. Kan Hij nog dichter bij mensen komen en ons nog meer tot ontmoeting en wederzijdse liefde uitnodigen?

Toch komt ook de evangelist Johannes pas tot geloof door het getuigenis, dat
Jezus van zichzelf aflegt. Dan pas gaan zijn en hopelijk ook onze ogen open voor de weg, die God naar ons is toegegaan. In Jezus wordt ons het wezen van God verklaard als liefde. Zijn geboorte, ons Kerstfeest, is een en al goedheid die van God uitgaat.

Het evangelie van Johannes staat in het teken van het licht dat de duisternis
verdrijft. Zoals God bij de schepping zei: ‘Er moet licht zijn’ – en er was licht
en God zag, dat het goed was - zo geeft Johannes aan, dat ‘het ware licht, dat
iedere mens verlicht, naar de wereld moest komen’. De geboorte van Jezus is zo stralend voor Jozef en Maria, voor herders, engelen en wijzen, dat ook wij mogen verlangen naar de ware ontmoeting met Jezus, naar de geboorte van Gods Zoon in ons hart. En hiertoe nodigt het Kerstfeest anno 2018 ons ook daadwerkelijk uit. Een lichtend liefdevol geloof.

Mede namens pastor A. Koot, pastor M. Schneeberger en pater H. de Vilder en onze gehele Locatieraad wens ik U een Zalig Kerstfeest en een Gezegend
Nieuw Jaar 2019.

Phil Kint (pastor)

Beste mensen van DE GOEDE HERDER,
Zoals jullie weten ben ik deze zomer gedurende 3 maanden op Lesbos geweest. Ik heb daar wekelijks op zondag de Eucharistie gevierd samen met de vluchtelingen uit de kampen Moria en Kara Tepe.

Voor en na de viering heb ik veel mensen kunnen spreken en ook begeleiden. Het waren bijzondere ontmoetingen met mensen die na een vaak traumatische vlucht nu op Lesbos vast zitten. Mannen, vrouwen en kinderen die lang moeten wachten om de vluchtelingen status te verkrijgen om daarna verder te reizen naar Europa.

Ik was geraakt hoe deze mensen diepgelovig en met veel vertrouwen bidden en zingen en wat voor een kracht ze putten uit de wekelijkse viering. De vieringen en de ondersteuning van de kerk ter plaatse bieden hoop en verzachten het leed in de vaak onmenselijke en erbarmelijke omstandigheden bij de vluchtelingen.

Hoe jullie financiële bijdragen werden besteed en de vluchtelingen daarmee werden geholpen kunnen jullie in de bijlage lezen. (wordt voor gezorgd) Zie www.goedeherderamsterdam.nl

Met hartelijke dank voor jullie gulle bijdrage groet ik jullie,
Martin Schneeberger

PS. Donaties kunnen overgemaakt worden op IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 t.n.v. Parochie de Goede Herder voor Lesbos.

Kunt u zich de adventsactie van 2014 nog herinneren? Samen hebben we gespaard voor toiletten op een school in Vijayawada, India. Dit was een groot succes, de toiletten zijn inmiddels niet meer weg te denken en de kinderen en leerkrachten hebben hier nog elke dag veel profijt van. Ook dit jaar komt er weer een adventsactie aan. En wat was ik blij te horen dat de Stichting Derde Wereld Hulp uitgekozen is als goed doel voor onze adventsactie.

Mijn naam is Patricia ten Rouwelaar (28 jaar). Begin 2012 ben ik in aanraking gekomen met de Stichting Derde Wereld Hulp en sindsdien ben ik er al vijf keer naartoe geweest. SDWH zet zich in het oosten van India, in de stad Vijayawada, in voor de allerarmste kinderen van de samenleving. Deze stichting heeft twee kindertehuizen om de kinderen op te vangen: Tulip Garden Hostel (een hostel voor meisjes uit de allerarmste gezinnen) en Tulip Garden Home (een tehuis voor ± 80 weeskinderen).

Tulip Garden Home is gedurende de jaren steeds meer zelfvoorzienend en daarmee duurzaam geworden. Tulip Garden Hostel zit momenteel op een andere locatie. Het gebouw wordt gehuurd. We willen het hostel graag verplaatsen naar het terrein van Tulip Garden Home. Beide huizen op één terrein biedt veel voordelen: geen reistijd, snellere communicatie, geen huur meer en efficiënt gebruik van zonnepanelen en waterzuivering. Beide zullen meer zelfvoorzienend zijn en we versterken de duurzaamheid en zelfstandigheid van heel Tulip Garden. Daarnaast kunnen meer meisjes worden opgevangen in het nieuwe hostel.

Met de komst van het nieuwe hostel, wordt het ook erg belangrijk om naar het vervoer te kijken. In Tulip Garden Home staat een busje waarmee de dagelijkse boodschappen worden gedaan voor beide tehuizen en waarmee kinderen overal naartoe worden gebracht. Dit busje is inmiddels 12 jaar oud en rammelt aan alle kanten. Het lukt niet meer om met dit busje zonder problemen op de Indiase wegen te rijden.

De kosten van een nieuw busje zijn € 7.000,-. Met de hulp van de hele parochie hoop ik in de komende adventsperiode een groot deel van dit bedrag bijeen te sparen, zodat we het busje kunnen aanschaffen. Daarnaast heeft de Stichting natuurlijk ook andere noodzakelijke wensen voor de inrichting van het nieuwe hostel, bijvoorbeeld bedden, tafels, verlichting, gordijnen, een kookplaat en een spoelbak voor in de keuken, enzovoort. Ik hoop dat u mij wilt helpen deze doelen te realiseren?

Al uw bijdragen zijn van harte welkom tijdens de collecte op 2 december. Het is ook mogelijk om uw bijdragen fiscaal aftrekbaar te storten op de bankrekening van Missie Ontwikkelings Werken Amstelland: NL72RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA, Amsterdam, onder vermelding van “Adventsactie India”.

Omdat ik gedurende de advent zelf in India zit, heb ik helaas niet de mogelijkheid u zelf te bezoeken om u meer te vertellen en foto’s te laten zien. Daarom heb ik geregeld dat iemand die nauw betrokken is bij de stichting u tijdens de adventsactie meer komt vertellen over dit mooie project.

Hartelijke Groet,
Patricia ten Rouwelaar.

PS. Meer informatie kunt u vinden op www.sdwh.nl en op patricia.gaatverweg.nl vindt u de blogs die ik heb geschreven toen ik in India was.

Tweemaal per jaar vraagt Caritas Amstelland om uw aandacht. Een keer in Juni en in november. 11 november, het feest van St. Martinus, de Romeinse officier die de helft van zijn mantel deelde met een arme sloeber, is een zeer toepasselijke datum, maar er was op de 11e van de 11e meer te gedenken en Paus Franciscus heeft zondag 18 november gemaakt tot de Dag van de Armoede. Armoede, een relatief begrip in onze toch wel welvarende samenleving, behoort tot het werkterrein van Caritas Amstelland, de organisatie waarin de PCI’s van de locaties van onze parochie RK Amstelland in samenwerken. Samenwerken vereist menskracht met kennis, met netwerk, met tijd. Daarom willen we op 18 november even belichten waar we in Caritas Amstelland mee bezig zijn en voorzien u daarom van een folder, ter informatie, maar ook voor actie: misschien kent u iemand in uw omgeving, die
geïnteresseerd zou kunnen worden.

Bij voorbaat dank voor de aandacht.

Leo van der Vliet

Wat een mooie viering, wat een mooi feest. Het is precies zoals pastor Koot het in zijn voorwoord verwoordde. Wat een warme kerk. Ja, Samen Kerk, dat hoef je niet te benoemen, dat mag je ervaren. De kerkgangers staken hun reacties niet onder stoelen of banken. Sommigen roemden de koren onder leiding van Ronald en Sigrid en weer anderen hadden het over de vaste voorgangers, die gedrieën het voorrecht hadden om de feestelijke eucharistie te (con)celebreren. Bijzonder ook dat pater Hogervorst aanwezig was, de parochiezoon, met wie de geschiedenis van De Goede Herder sinds het eerste begin van de parochie op een Braziliaanse wijze verweven is. En ook pater de Vilder was er, vermaard om zijn stevige preken, waarin hij menig kerkganger heel wat stof tot ‘christelijk’ nadenken gaf. Het deed velen goed, heel goed. Zeker ook, toen bestuurslid Ypke Broek zich tot de kerk richtte en aan de voorgangers als eersten het prachtige jubileumboekje van 50 Jaar De Goede Herder aanbood. Een blijvende herinnering, rijk gedocumenteerd, bestemd voor iedereen die de kerk een warm hart toedraagt. Wij voelen ons met deze blijvende herinnering heel verguld. (En als u nog niet in het bezit bent van het boekje, vraag er dan nog naar!)
Na de viering was er de drukke receptie, een en al ontmoeting en daarbij was ook menig gezicht van vroeger te herkennen. Gesprekstof te over bij koffie en feestgebak en bij hapjes en het heffen der glazen. Ook pastor Koot mocht delen in veler dank, vanwege zijn niet aflatende inzet voor De Goede Herder sinds 1973! Gelukkig liet hier het pauselijk Vaticaan zich niet onbetuigd.
Wat een mooie feest, dit vieren van 50 Jaar De Goede Herder. Dank aan de velen die onder leiding van Ger Bolink en Thea de Rijk dit alles mogelijk hebben gemaakt. Een dag om niet te vergeten.

Foto: Museum Catharijneconvent

Relieken zijn niet iets van kerken en van vroeger. Iedereen heeft relieken in huis. Denk aan een voorwerp dat ooit van oma was. We koesteren ze. Voor sommige relieken reizen mensen duizenden kilometers: de graven van de apostelen in Rome, de Gouden Rots in Myanmar, de tombe van profeet Mohammed in Medina.

Tot begin februari laat Museum Catharijneconvent in Utrecht wereldwijd als eerste museum zien dat reliekverering als een universeel en levend fenomeen, cultuur en religie overstijgend.

Het is een mooie tentoonstelling geworden van voorwerpen uit het boeddhisme,
christendom en islam, van grote historische waarde tot aan heel persoonlijke, emotionele waarde. Te zien is een ongekende variëteit aan voorwerpen waar mensen kracht aan ontlenen, zoals een reliekhouder (een kroon) met een fragment van de doornenkroon van Christus, zemzem-water uit Mekka, sigaren en sigarenkoker van Pim Fortuyn tot een beeld van een volgeling van de Boeddha vol relieken.

Museum Catherijneconvent is gevestigd in Utrecht. Bij de tentoonstellingen is een uitgebreid programma van lezingen, rondleidingen, workshops en een prachtige en informatieve catalogus. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl

Voor lezers van het bisdomblad SamenKerk is er een speciale korting (geen toeslag
tentoonstelling). Zie hiervoor het herfstnummer 2018.

De Pelgrimskerk heeft door de geringe opbrengst en het afnemend aantal wegbrengers moeten besluiten hun wekelijkse inzameling stop te zetten. De Goede Herder heeft tweemaandelijks meegedaan, maar ook bij ons liep de inbreng terug, zodat wij ons aansluiten bij het besluit te stoppen van de Pelgrimskerk.

Mocht u het Stoelenproject willen steunen, dan kan dat via
ABN AMRO: NL03 ABNA 054.47.46.007 ;
meer informatie op hun website Stoelenproject Amsterdam.

Namens de Dak- en Thuislozen dank aan de trouwe fruitleveranciers voor hun bijdrage aan een gezond extraatje.

Op woensdag 10 oktober is John Houkes overleden. Hij is 93 jaar geworden. Zijn uitvaart was op dinsdag 16 oktober in de kapel van de begraafplaats Buitenveldert, waarna hij aldaar is begraven.

Dat hij mag rusten in de Vrede en de Vreugde van onze Heer.

Iets later dan te doen gebruikelijk, werd dan toch op 23 september jl. ons acolieten-/misdienaarsuitje gehouden. Dit keer werd gekozen voor Karten bij het bekende racecentrum van Coronel in Huizen. Om half 1 werd er verzameld bij De Goede Herder en gingen we met 2 auto’s naar Huizen. Fijn dat Rob van Rijn (vader van Alan en Nathalie) met ons mee wilde om te rijden. Hij mocht natuurlijk meedoen met het karten. Naast Alan, Nathalie, Bianca, Nadine, Daan en Floor, was ook Daniël (de nog jeugdige lector) uitgenodigd om met ons clubje mee te gaan. Helaas kon Sara niet mee dit keer. Volgende keer beter!

Bij de kartbaan aangekomen eerst inschrijven, daarna nog wat drinken en toen naar beneden om de helmen op te zetten. Met z’n allen de baan op en lekker tegen elkaar racen. In het begin was het nog een beetje wennen aan de auto, de baan en hoe je anderen kon inhalen. Een ritje is zo voorbij, maar gelukkig nog twee te gaan om je eigen record te verbeteren. In de laatste rit werden inderdaad persoonlijke records verbroken en kreeg Floor nog zelfs hulp van “de grote baas”, Tim Coronel, die haar weer in het goede spoor hielp.
Na de derde rit werden de eerste 4 plaatsen dan ook bezet door De Goede Herder racers (Daniël als eerste met in zijn kielzog Alan, Bianca en Rob). Daarna finishte Nadine, Daan en Nathalie en Floor sloten de rij. Goed gedaan allemaal! Het was een leuke en sportieve middag, welke werd afgesloten met (natuurlijk!) een overheerlijke pannenkoek in het nabij gelegen restaurant. Floor nam bij het toetje zelfs nog een tweede en nam Daan alle overgebleven snoepjes bij het afrekenen mee naar huis.

Als u dit bericht leest, is Javed Sadiq vermoedelijk weer op weg naar zijn thuisbasis Hyderabad (Pakistan). Hij dankt u allen voor uw gebed en de steun voor zijn Centrum van gehandicapte kinderen (Hayat-e-Nau - Nieuw Leven). Wij mochten deze dagen getuigen zijn van een gedreven man die getuigt van de boodschap van Jezus en daadwerkelijk probeert om de ‘minsten der mijnen’ tot naaste te zijn. Wie is mijn naaste wordt aan Jezus gevraagd en dan antwoordt Jezus met een bijzonder verhaal……

De komende maand oktober begint met de zondag die er is voor de Wereldmissie voor kinderen. Daarom mijn vraag bij deze gelegenheid wilt u de kinderen van Hayat-e-Nau in uw gebed nog gedenken en daarnaast – zo mogelijk – ook financiëel steunen. Dat kan door overmaking op de rekening van De Goede Herder: NL57ABNA0549320040 t.n.v. Parochie De Goede Herder o.v.v. Pakistan. Mogelijk is ook om een gehandicapte jongere in Pakistan te adopteren.

Heel veel dank (wij zijn als parochie Hayat-e-Nau al 15 jaar tot vaste steun).