Spring naar inhoud

Een zeer select gezelschap was aanwezig. Phil Kint tipte zijn ervaring in Sicilië aan: volle kerken. Maar vol zegt niet alles: de intensiteit van hoop en vertrouwen waar door het geloof overeind blijft; ons bezinnen welke is de kerk die wij samen willen zijn? Hoe blijft De Goede Herder overeind? Financieel zijn we redelijk sterk, door wijsheid in het verleden, maar toch de Financiële actie en de reguliere collectes worden wat minder. Met een warm hart wordt bijgedragen aan collectes voor derden (de derde Wereld: o.a. het project dat dankzij J.O.O.P door Pater Hogervorst in Brazilië is opgezet en dat we kunnen blijven steunen). De verkoop van de Annakerk maakt het mogelijk dat de kosten van de RK Amstelland daaruit bestreden worden. Iedere locatie ‘houdt zijn eigen broek op’. De komende 10 jaar gaan we door met afbouwen van de schulden, o.m. ondersteund door een actief verhuurbeleid. Alle vrijwilligers van misdienaar via lector en koster tot dirigent verdienen dank voor hun inzet, als getoond in Isabelle’s laatste sheet. Hans ten Rouwelaar (als secretaris van RKA) schetste de situatie in de parochie: veel energie was te steken in de restauratie van de Urbanus Bovenkerk (een Rijksmonument), de sluiting van de  H. Geest en de overgang van de gecombineerde geloofsgemeenschap naar Bovenkerk, vormgegeven in indrukwekkende vieringen (foto’s op de RKA-site). Ter opvulling van de vacatures in het pastorale team circuleren wel namen, maar pas na de zomer is een beslissing te verwachten of en hoe die uitvalt. Of er nog iets gehoord was van een wensdroom van een grote ‘Maria van Alle Volkeren’-kerk, die ergens in Buitenveldert bij de RAI gedacht was? Neen, maar je weet maar nooit! Vragen over hoe je nieuwe gelovigen trekt, of er met een autodienst mensen die niet zo mobiel meer zijn naar de kerk gebracht kunnen worden, of onze mooie glas in loodramen niet wat meer uitstraling naar buiten verdienen. In a nutshell is hier weergegeven het besprokene van de parochieavond; nieuwsgierig? Volgend jaar herkansing!

Leo van der Vliet
Secr. Locatieraad.

U weet dat paus Franciscus dit jaar heeft uitgeroepen tot ‘HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID’.

De paus bedoelt daarmee aandacht te vragen van onze kerk, die in navolging van Jezus barmhartig is. In onze kerken kun je de komende tijd het woord barmhartig regelmatig horen.
Barmhartig is eigenlijk een typisch kerkwoord. Wanneer gebruik je dit woord nu thuis, op het werk, in de familie of zo maar op straat?

Het woord barmhartig is een vertaling van het latijnse woord MISERICORDIA. Dit zijn twee woorden: miserere en cordia. Miserere betekent medelijden hebben en Cordia betekent harten. Dus zoiets als medelijden hebben vanuit een groot hart. Nou is eigenlijk barmhartigheid en misericordia meer.

Barmhartigheid heeft in de kerk, in het geloof, twee partijen die elkaars partners zijn: God en de mensen.

God is barmhartig.
Dat wil zeggen God oordeelt vanuit het hart. Hij veroordeelt niet.

God is barmhartig.
Dat wil zeggen God strijkt over zijn hart en vergeeft.

God is barmhartig.
Dat wil zeggen er is ruimte voor iedereen.

Mensen zijn barmhartig.
Dan bedoelen we mensen dienen oog te hebben voor de zwakkeren, de bedroefden, de gevangenen, de zieken, de vluchtelingen.

Mensen zijn barmhartig.
Dan bedoelen we dat – dit oog hebben voor – gepaard moet gaan met de handen uit de mouwen steken, met partij kiezen, met actief zijn, met doen.

Mensen zijn barmhartig.
Dan bedoelen we dat het hart voorop gaat en niet de regeltjes, de wetten.

In de barmhartigheid ontmoet de mens God.
In de barmhartigheid van mensen laat God zich aan ons zien.
Kortom. Mensen zijn de handen en voeten van Gods barmhartigheid.

Deze barmhartigheid, naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth, heeft in de geschiedenis van de westerse samenleving enorm veel invloed gehad. Het is de basis voor de gezondheidszorg, de sociale wetten en allerlei ethische waarden en normen. Het is bepalend voor ons denken over zorg en verantwoordelijkheid. Het is de manier waarop ons christen zijn er toe doet in onze samenleving. Het stelt en beantwoordt de vraag: ‘Wie is mijn naaste’? Zonder barmhartigheid als kernboodschap van Jezus voor zijn volgelingen, zou onze samenleving er heel anders uit zien. Misschien nog niet zo gek om het woord barmhartig, in onze tijd, ook eens aan de keukentafel op het werk, in onze gezinnen, of gewoon op straat te laten vallen, maar laten we bedenken bovenal gaat het erom zelf barmhartig te zijn.

Pastor Antoon van der Steen

De Goede Herder: deurcollecte op deze zondag: 5 juni.
Diakonie, een term, die door de oecumene ook in RK kringen een vertrouwd begrip is geworden voor de ondersteuning van de naaste in onze eigen leefomgeving, die moeite heeft met mee te komen in de samenleving. De officiële RK kring wil weer het oude vertrouwde begrip Caritas gebruiken, dat velen van ons nog bekend is van de Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI’s die vele parochies kenden en hun kapitaal vergaarden met o.m. de wekelijkse bijdragen in de schalen, mandjes of bakjes voor Kerk, Armen, Studiefonds. In de laatste ‘Spirit’ staat op pag. 14, onder de titel ‘Deus Caritas est, God is Liefde’ een artikel van Thomas Bauer over wat er op de Caritas Amstelland zoal afkomt en dat het noodfonds regelmatig een impuls nodig heeft om soelaas te bieden.

Deze zondag, 5 juni, kunt u bijdragen aan het noodfonds middels de deurcollecte; of via de bankrekening van De Goede Herder NL57ABNA0549320040, onder vermelding van Caritas Amstelland, of rechtstreeks naar de eigen bankrekening van Caritas Amstelland: NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland

Dank voor uw bijdrage,
Caritas Amstelland

In het bulletin van 17 april meldden we al de opbrengst van de collectes in De Goede Herder. Het totaal was nog niet gepubliceerd: de kerken van RK Amstelland brachten samen bijeen het fantastische bedrag van € 19.585,--. Het aandeel van De Goede Herder hierin is, inclusief giften via de bank: € 7.266,48. De Stichting Water voor Eritrea is ongelooflijk blij en dankbaar: met deze impuls is het ondergronds waterreservoir bij de school van de Auxiliary Brothers in Alla, Eritrea te realiseren. Een bedankbrief ligt ter inzage op het rek in de garderobe.

Nogmaals dank voor uw ondersteuning.
MOWA Amstelland

drieenheid

Blij werd ik, toen enkele weken geleden een zuster van de monastieke gemeenschap van Bethlehem mij een verbeelding van de drie-eenheid in de vorm van een keramiek gaf. Die hebben jullie nu ook in handen. De basisvorm van de keramiek zijn vier cirkels. Drie cirkels zijn gelijkmatig om elkaar geplaatst en raken alle drie de vierde in het midden. In deze middelste cirkel zien wij een liggende, uitgeputte en krachteloze mens. Van de rechter cirkel grijpt een krachtige figuur de mens van achteren onder de armen, heft hem omhoog en wendt zijn gezicht naar de zwakke toe. Links knielt diep gebogen een tweede figuur voor de mens, omvat en kust teder zijn voeten.

Van de bovenste cirkel daalt vuur en een duif neer in het midden van het gebeuren. De maakster van deze keramiek Caritas Müller geeft het beeld de titel: Barmhartige Drie-eenheid. Voor mij een beeld van hetgeen wij als christenen belijden wanneer wij God de Drie-ene noemen. Bij God staat de mens centraal. De mens in zijn zwakte en ellende. Hij is omgeven van God’s aandacht, liefde en barmhartigheid.

Kijken we nog eens goed naar de afbeelding!
Vol liefde neigt de Vader zich naar de mens. Hij heft hem omhoog, draagt en zorgt voor hem vol overgave. De Zoon buigt diep en komt solidair heel dichtbij het levensgevoel van de mens. Hij omvat teder zijn voeten, wast en kust ze. De Geest, verbeeld in het teken van vuur en duif, is altijd daar aan het werk waar mensen barmhartig met elkaar omgaan.
Een mens centraal, in het midden van het gebeuren.
Een mens niet sterk en gezond, maar zwak, ziek en ontmoedigd; verdrietig, moe en zielig.
De mens centrum van God’s aandacht.
Ben ik het?
Kan en wil ik het zijn?
Zwakte waarnemen, toelaten en aanvaarden?
Mij overgeven, niets meer doen, alleen nog ‘zijn’.
U bent er - Schepper God, Vader en Moeder.
U komt liefdevol nabij, uw gelaat dichtbij mij, ik voel uw adem, u omhelst mij met uw krachtige en tedere armen.
U bent er - Jezus Christus, Zoon van God en mensenzoon.
U komt van onderaf mij nabij, omvat mij en draagt mij in de diepte.
U bent er - Heilige Geest, kracht van omhoog.
U geeft mij troost en doet mij herleven, bezielt mij met vuur en warmte.

Barmhartige Drie-eenheid:
helende toewijding,
bergende liefde,
bezielende kracht.
(aan U vertrouw ik me toe)

Zusters en broeders,
Bij God staat de mens in het midden, centraal - in het hart.
Wie zich met deze God inlaat, doet het als God en maakt de mens tot middelpunt van zijn leven.
Waar mensen in het leven van alledag barmhartig zijn, daar is God ervaarbaar en nabij.
Amen.

Drievuldigheidszondag,
Martin Schneeberger

God, geef me oren
die de roep om medelijden horen
en handen die de pijn helpen verzachten.
God, geef me ogen
die de haat en de vooroordelen zien
en geef me moed om er iets aan te doen.
God, geef me een tong
om woorden van troost te kunnen spreken,
wanneer woorden tekort schieten.
God, geef me gevoel,
zodat ik mijn handen kan leggen
in handen van mensen die pijn hebben,
zodat ze begrijpen dat Jij, God,
bij hen bent.

Maar bovenal, God, geef mij liefde,
zodat ik Jou kan eren,
Jou kan dienen,
van Jou kan houden,
hier op aarde
en straks in de hemel gelukkig zijn. Amen

Elisabeth Poole (a Maryknoll Book of Prayer)

En toch…
Vrede scheidt de geesten
wanneer iedereen
een ander plan voor vrede heeft…

Vrede verliest terrein
wanneer belangen
tegen elkaar uitgevochten worden…

Vrede verdwijnt
wanneer mijn vrijheid
jouw vrijheid gevangen zet…

Maar VREDE verschijnt
bij het eerste teken
van een belangeloos en liefdevol gebaar.

Missionaire Agenda 2016-2

Zoals u wellicht weet, ben ik onlangs weer teruggekomen uit India. Ik ben voor twee weken gaan helpen in Tulip Garden, het weeshuis van Stichting Derde Wereld Hulp. Daar heb ik weer veel kunnen doen met en voor de kinderen. Zo hebben we met verschillende nieuwe sportspullen een spelletjesochtend gehouden, hebben we een heuse ‘treasure hunt’ gedaan, waarbij de kinderen op zoek gingen naar ‘de schat’ (een cadeautje voor ieder kind met een tandenborstel, tandpasta, shampoo en zeep), en zijn we een dagje naar het zwembad geweest. Daarnaast kon natuurlijk ook de kipmaaltijd niet ontbreken en hebben de kinderen heerlijk gesmuld van Dahl, een curry van kikkererwten, die de kinderen heerlijk vinden. De kinderen vonden het heerlijk om zo vakantie te kunnen vieren.

Daarnaast heb ik de kinderen allemaal nieuw ondergoed kunnen geven. Iets wat erg nodig was, omdat sommige kinderen nog maar 1 of 2 onderbroeken hadden. En ook zullen de kinderen van het hostel (het huis van SDWH voor de kinderen van de allerarmste ouders) allemaal een nieuwe pyjama krijgen. Daar zullen ze ook erg blij mee zijn.

Via deze weg wil ik u graag van harte bedanken voor uw bijdrage. Voor meer verhalen verwijs ik u graag naar mijn blog: patricia.gaatverweg.nl. En binnenkort zullen er natuurlijk weer foto’s van mijn reis worden opgehangen achterin de kerk.

Patricia

Meer dan ooit mogen wij bidden voor de vele noden in onze wereld. In de Meimaand doen wij dat ook gezamenlijk bij ons beeld van de Lerende Maria.

Komt u ook op vrijdagmiddag 17.00 uur de Rozenkrans bidden. U bent van harte welkom. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 6 mei om 17.00 uur in onze kerk, uiteraard bij ons Maria-beeld.